cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Co je A-fib s RVR?

Obsah

 1. Co je to?
 2. Symptomy
 3. Diagnóza
 4. Lécba
A-fib s RVR je bezný termín pro fibrilaci síní s rychlou komorovou odpovedí.

Obvyklá porucha, která zahrnuje rychlou srdecní frekvenci, vyzaduje lékarskou péci a v mnoha prípadech i hospitalizaci.

Co je fibrilace síní s RVR?

A-fib je nejcastejsí poruchou srdecního rytmu. Ve Spojených státech postihuje více nez 2,7 milionu lidí, tvrdí American Heart Association.

Ve zdravém srdci srdce komnaty bezí pravidelne a rytmicky. A-fib je zpusoben vadnými elektrickými signály v horních komorách srdce. U lidí s A-fib, srdce bere nepravidelne a casto prílis rychle, dostat se ze synchronizace se dvema dolními komorami.

A-fib epizody mohou pricházet a odcházet, nebo se stávají trvalými a vyzadují lékarskou péci.

V prípade A-fib s RVR nejsou vadné elektrické signály omezeny na horní komory srdce. Místo toho spodní komory reagují na stejné chybné signály a porázka prílis rychle a chaoticky. Výsledkem je srdce, které bere prílis rychle.

Symptomy

A-fib s RVR nemusí mít zádné príznaky a objevuje se pouze behem fyzického vysetrení nebo testu srdecního rytmu. Vetsina lidí s tímto onemocnením se vsak setká s nekterými nebo vsemi následujícími príznaky:


Bolest na hrudi a palpitace srdce jsou obvykle známými príznaky A-fib s RVR.
 • palpitace (kdyz se srdce cítí, jako by to bylo drázdení, busení nebo trepání)
 • únava
 • bolest na hrudi
 • slabost
 • snízená schopnost cvicení
 • závrat
 • svetlem
 • zmatek
 • dusnost

Príznaky mohou pricházet a odcházet nebo pretrvávat. U A-fib s RVR muze být podmínkou:

 • Paroxysmal: Pri paroxysmálním A-fibu, príznaky nebo epizody trvají kdekoli od nekolika minut az nekolik hodin. Príznaky mohou samy od sebe odejít bez zásahu.
 • Trvalé: U tohoto typu A-fibu se srdce samo o sobe nevrátí k normálu a muze vyzadovat lékarský zákrok k obnovení normálního rytmu.
 • Dlouho trvající: Tento typ A-fib trvá déle nez 1 rok.
 • Trvalý: U tohoto druhu A-fibu nelze srdecní frekvenci vrátit do normálu. Pacient bude mít vzdy A-fib a muze vyzadovat léky, chirurgický zákrok nebo kardiostimulátor k rízení srdecní frekvence.

Komplikace

A-fib s RVR musí být lékarsky rízena, aby se snízilo riziko závazných komplikací.

Zatímco stav je obecne ne fatální, muze zvýsit pravdepodobnost, ze osoba vyvine mnoho závazných komplikací, vcetne:

 • nové nebo zhorsující se srdecní selhání
 • mrtvice
 • dalsí srdecní komplikace

Diagnóza

Lékar muze provést nekolik testu za úcelem diagnostiky A-fib s RVR. Tyto testy zahrnují následující:

 • Elektrokardiogram (EKG): Malé elektrody jsou pripojeny k hrudníku a ramenum osoby, aby zaznamenaly elektrické signály procházející srdcem.
 • Holter monitor: Monitor Holter je prenosné zarízení EKG, které se delsí dobu nosí pro nepretrzité zaznamenávání srdce.
 • Rekordér událostí: Rekordér událostí je holterský monitor, který se nosí az 1 mesíc. Jednotlivci aktivují rekordér v prípade, ze se objeví srdecní príznaky.
 • Rentgen hrudníku: Lékar muze pouzít rentgenové vysetrení hrudníku k vyloucení dalsích stavu plic a srdce, které mohou zpusobit podobné príznaky.
 • Stresová zkouska: Stresový test sleduje srdce behem cvicení.
 • Echokardiogram: Zvukové vlny vytvárejí obrazy srdce, které umoznují lékarum videt krevní srazeniny, které se mohou v dusledku A-fib vyskytnout.
 • Krevní testy: Lékar muze narídit krevní testy, aby vyloucil poruchy stítné zlázy a dalsí problémy, které mohou zpusobit podobné príznaky.

Lécba


Pokud lékarská péce a kardioverze neuspejí, lékar muze chirurgicky vlozit kardiostimulátor.

Existuje mnoho lécebných postupu pro rízení A-fib s RVR. Lécba se bude lisit v závislosti na tom, jak dlouho clovek trpel onemocnením a jak nepríjemné jsou príznaky.

Mozná lécení zahrnují léky, postupy k obnovení srdecního rytmu, operace a preventivní opatrení. Cílem lécby a chirurgie je resetování a ovládání elektrických impulzu, které zpusobují rychlý rytmus. Obvykle se pouzívají preventivní opatrení ke snízení rizika vzniku krevních srazenin.

Lécba léciv zahrnuje:

 • antiarytmické léky ke kontrole srdecního rytmu a prevenci budoucích epizod A-fib
 • beta-blokátory nebo blokátory kalciového kanálu, léky, které pomáhají rídit srdecní frekvenci
 • prípravky k redení krve k prevenci a snízení rizika vzniku krevních srazenin

Lékarské postupy, které mohou obnovit srdecní rytmus, zahrnují dve formy kardioverze.

První druh kardioverze nastává, kdyz je pacient sedat. Krátký úder elektrickým proudem je prinucen k okamzitému zastavení srdce a sok do obnovení normálního rytmu.

Druhý typ kardioverze se provádí s léky pod dohledem nemocnice. Vysoké dávky antiarytmických léku jsou podávány ústami nebo podávány do zíly, které jsou doprovázeny neustálým sledováním srdecní cinnosti. Léky jsou urceny k regulaci srdecního rytmu.

Chirurgická lécba A-fib s RVR muze být zvázena, pokud lékarský management nebo kardioverzní postupy nefungují.

Moznosti chirurgie zahrnují následující postupy:

Ablace katétru

Behem tohoto postupu lékar vlozí dlouhou zkumavku skrze osoby, aby se dostala do krevních cév v srdci. Kdyz katetr dorazí do srdce, spicka bud zmrazí nebo zahreje oblasti srdce, které nedokázou zabít tkán a obnovit pravidelný rytmus srdce.

Pokud je operace úspesná, vylécí arytmii bez nutnosti dalsí lécby.

Atrioventrikulární (AV) ablace uzlu

Stejne jako pri ablaci katétru je katétr vlozen do tepny v svalstvu a protahován do tepny do srdce. Kdyz se katétr dostane do horních komor srdce, radiofrekvencní energie nicí malou oblast tkáne, která spojuje horní komory srdce s dolními komorami srdce.

Kardiostimulátor bude implantován a pacient bude i nadále uzívat prípravky k redení krve.

Chirurgický postup bludiste

Na rozdíl od moznosti ablace je procedura chirurgického labyrintu otevrená chirurgie srdce. To vytvárí tkán jizev v urcitých oblastech srdce, aby se zastavily elektrické impulsy pri nesprávném zapálení.

Zatímco tento postup má vysokou míru úspesnosti, A-fib se muze opakovat. Postup pri chirurgickém labyrintu by mel být zvázen pouze tehdy, kdyz pacient není vhodný pro méne invazivní lécbu.

Rízení a výhled

Zatímco A-fib s RVR je lécitelný, odborníci obecne nechtejí ríkat, ze je lécitelná. Nicméne, s léky a lécebnými moznostmi, symptomy mohou být výrazne snízeny a riziko mrtvice nebo srdecního selhání muze být výrazne snízeno.

Je dulezité, aby nekdo s A-fib sledoval rady svého lékare a uzíval vsechny léky podle pokynu.


Dieta s nízkým obsahem cholesterolu a udrzení zdravé hmotnosti muze pomoci zvládnout symptomy A-fib s RVR.

Dále muze lékar doporucit, aby lidé provedli následující zmeny v zivotním stylu, aby pomohli spravovat své A-fib s RVR:

 • zhubnout a udrzovat zdravou váhu
 • rídit vysoký krevní tlak
 • udrzujte hladiny cholesterolu pod kontrolou
 • jíst zdravou stravu
 • prestat kourit
 • cvicit pravidelne
 • pít alkohol a kofein v moderování

S rádným lékarským a zivotní styl management, osoba s A-fib muze vést normální, zdravý zivot se snízeným rizikem mrtvice a srdecního selhání. Je vsak vzdy dulezité, aby lidé s A-fib udrzovali pravidelné prohlídky a následnou péci.

Zdravotní prínos malin

Zdravotní prínos malin

Obsahy Výhody Výziva Rizika stravy Známé jako prírodní kandysu, divé maliny byly shromázdeny ke konzumaci lidmi po tisíce let. Díky své bohaté barve, sladké stavnaté chuti a antioxidacní síle není divu, ze maliny zustávají jedním z nejpouzívanejsích bobulí na svete. Maliny se mohou pohybovat v barve od populárních cervených a cerných odrud az po fialovou, zlutou nebo zlatou.

(Health)

Nové pokyny zvysují horní hranici hypertenze pro "jinak zdravé" nad 60 let

Nové pokyny zvysují horní hranici hypertenze pro "jinak zdravé" nad 60 let

Nové pokyny doporucují, aby lékari pouzívali méne agresivní prah pro lécbu vysokého krevního tlaku nebo hypertenze u jinak zdravých dospelých ve veku od 60 let. Nové pokyny doporucují pouzívat méne agresivní prah pro lécbu vysokého krevního tlaku. Vysoký krevní tlak nebo hypertenze jsou bezná onemocnení, pri které protéká krev pres tepny pri vyssích nez normálních tlacích.

(Health)