cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Co je A-fib s RVR?

Obsah

 1. Co je to?
 2. Symptomy
 3. Diagnóza
 4. Lécba
A-fib s RVR je bezný termín pro fibrilaci síní s rychlou komorovou odpovedí.

Obvyklá porucha, která zahrnuje rychlou srdecní frekvenci, vyzaduje lékarskou péci a v mnoha prípadech i hospitalizaci.

Co je fibrilace síní s RVR?

A-fib je nejcastejsí poruchou srdecního rytmu. Ve Spojených státech postihuje více nez 2,7 milionu lidí, tvrdí American Heart Association.

Ve zdravém srdci srdce komnaty bezí pravidelne a rytmicky. A-fib je zpusoben vadnými elektrickými signály v horních komorách srdce. U lidí s A-fib, srdce bere nepravidelne a casto prílis rychle, dostat se ze synchronizace se dvema dolními komorami.

A-fib epizody mohou pricházet a odcházet, nebo se stávají trvalými a vyzadují lékarskou péci.

V prípade A-fib s RVR nejsou vadné elektrické signály omezeny na horní komory srdce. Místo toho spodní komory reagují na stejné chybné signály a porázka prílis rychle a chaoticky. Výsledkem je srdce, které bere prílis rychle.

Symptomy

A-fib s RVR nemusí mít zádné príznaky a objevuje se pouze behem fyzického vysetrení nebo testu srdecního rytmu. Vetsina lidí s tímto onemocnením se vsak setká s nekterými nebo vsemi následujícími príznaky:


Bolest na hrudi a palpitace srdce jsou obvykle známými príznaky A-fib s RVR.
 • palpitace (kdyz se srdce cítí, jako by to bylo drázdení, busení nebo trepání)
 • únava
 • bolest na hrudi
 • slabost
 • snízená schopnost cvicení
 • závrat
 • svetlem
 • zmatek
 • dusnost

Príznaky mohou pricházet a odcházet nebo pretrvávat. U A-fib s RVR muze být podmínkou:

 • Paroxysmal: Pri paroxysmálním A-fibu, príznaky nebo epizody trvají kdekoli od nekolika minut az nekolik hodin. Príznaky mohou samy od sebe odejít bez zásahu.
 • Trvalé: U tohoto typu A-fibu se srdce samo o sobe nevrátí k normálu a muze vyzadovat lékarský zákrok k obnovení normálního rytmu.
 • Dlouho trvající: Tento typ A-fib trvá déle nez 1 rok.
 • Trvalý: U tohoto druhu A-fibu nelze srdecní frekvenci vrátit do normálu. Pacient bude mít vzdy A-fib a muze vyzadovat léky, chirurgický zákrok nebo kardiostimulátor k rízení srdecní frekvence.

Komplikace

A-fib s RVR musí být lékarsky rízena, aby se snízilo riziko závazných komplikací.

Zatímco stav je obecne ne fatální, muze zvýsit pravdepodobnost, ze osoba vyvine mnoho závazných komplikací, vcetne:

 • nové nebo zhorsující se srdecní selhání
 • mrtvice
 • dalsí srdecní komplikace

Diagnóza

Lékar muze provést nekolik testu za úcelem diagnostiky A-fib s RVR. Tyto testy zahrnují následující:

 • Elektrokardiogram (EKG): Malé elektrody jsou pripojeny k hrudníku a ramenum osoby, aby zaznamenaly elektrické signály procházející srdcem.
 • Holter monitor: Monitor Holter je prenosné zarízení EKG, které se delsí dobu nosí pro nepretrzité zaznamenávání srdce.
 • Rekordér událostí: Rekordér událostí je holterský monitor, který se nosí az 1 mesíc. Jednotlivci aktivují rekordér v prípade, ze se objeví srdecní príznaky.
 • Rentgen hrudníku: Lékar muze pouzít rentgenové vysetrení hrudníku k vyloucení dalsích stavu plic a srdce, které mohou zpusobit podobné príznaky.
 • Stresová zkouska: Stresový test sleduje srdce behem cvicení.
 • Echokardiogram: Zvukové vlny vytvárejí obrazy srdce, které umoznují lékarum videt krevní srazeniny, které se mohou v dusledku A-fib vyskytnout.
 • Krevní testy: Lékar muze narídit krevní testy, aby vyloucil poruchy stítné zlázy a dalsí problémy, které mohou zpusobit podobné príznaky.

Lécba


Pokud lékarská péce a kardioverze neuspejí, lékar muze chirurgicky vlozit kardiostimulátor.

Existuje mnoho lécebných postupu pro rízení A-fib s RVR. Lécba se bude lisit v závislosti na tom, jak dlouho clovek trpel onemocnením a jak nepríjemné jsou príznaky.

Mozná lécení zahrnují léky, postupy k obnovení srdecního rytmu, operace a preventivní opatrení. Cílem lécby a chirurgie je resetování a ovládání elektrických impulzu, které zpusobují rychlý rytmus. Obvykle se pouzívají preventivní opatrení ke snízení rizika vzniku krevních srazenin.

Lécba léciv zahrnuje:

 • antiarytmické léky ke kontrole srdecního rytmu a prevenci budoucích epizod A-fib
 • beta-blokátory nebo blokátory kalciového kanálu, léky, které pomáhají rídit srdecní frekvenci
 • prípravky k redení krve k prevenci a snízení rizika vzniku krevních srazenin

Lékarské postupy, které mohou obnovit srdecní rytmus, zahrnují dve formy kardioverze.

První druh kardioverze nastává, kdyz je pacient sedat. Krátký úder elektrickým proudem je prinucen k okamzitému zastavení srdce a sok do obnovení normálního rytmu.

Druhý typ kardioverze se provádí s léky pod dohledem nemocnice. Vysoké dávky antiarytmických léku jsou podávány ústami nebo podávány do zíly, které jsou doprovázeny neustálým sledováním srdecní cinnosti. Léky jsou urceny k regulaci srdecního rytmu.

Chirurgická lécba A-fib s RVR muze být zvázena, pokud lékarský management nebo kardioverzní postupy nefungují.

Moznosti chirurgie zahrnují následující postupy:

Ablace katétru

Behem tohoto postupu lékar vlozí dlouhou zkumavku skrze osoby, aby se dostala do krevních cév v srdci. Kdyz katetr dorazí do srdce, spicka bud zmrazí nebo zahreje oblasti srdce, které nedokázou zabít tkán a obnovit pravidelný rytmus srdce.

Pokud je operace úspesná, vylécí arytmii bez nutnosti dalsí lécby.

Atrioventrikulární (AV) ablace uzlu

Stejne jako pri ablaci katétru je katétr vlozen do tepny v svalstvu a protahován do tepny do srdce. Kdyz se katétr dostane do horních komor srdce, radiofrekvencní energie nicí malou oblast tkáne, která spojuje horní komory srdce s dolními komorami srdce.

Kardiostimulátor bude implantován a pacient bude i nadále uzívat prípravky k redení krve.

Chirurgický postup bludiste

Na rozdíl od moznosti ablace je procedura chirurgického labyrintu otevrená chirurgie srdce. To vytvárí tkán jizev v urcitých oblastech srdce, aby se zastavily elektrické impulsy pri nesprávném zapálení.

Zatímco tento postup má vysokou míru úspesnosti, A-fib se muze opakovat. Postup pri chirurgickém labyrintu by mel být zvázen pouze tehdy, kdyz pacient není vhodný pro méne invazivní lécbu.

Rízení a výhled

Zatímco A-fib s RVR je lécitelný, odborníci obecne nechtejí ríkat, ze je lécitelná. Nicméne, s léky a lécebnými moznostmi, symptomy mohou být výrazne snízeny a riziko mrtvice nebo srdecního selhání muze být výrazne snízeno.

Je dulezité, aby nekdo s A-fib sledoval rady svého lékare a uzíval vsechny léky podle pokynu.


Dieta s nízkým obsahem cholesterolu a udrzení zdravé hmotnosti muze pomoci zvládnout symptomy A-fib s RVR.

Dále muze lékar doporucit, aby lidé provedli následující zmeny v zivotním stylu, aby pomohli spravovat své A-fib s RVR:

 • zhubnout a udrzovat zdravou váhu
 • rídit vysoký krevní tlak
 • udrzujte hladiny cholesterolu pod kontrolou
 • jíst zdravou stravu
 • prestat kourit
 • cvicit pravidelne
 • pít alkohol a kofein v moderování

S rádným lékarským a zivotní styl management, osoba s A-fib muze vést normální, zdravý zivot se snízeným rizikem mrtvice a srdecního selhání. Je vsak vzdy dulezité, aby lidé s A-fib udrzovali pravidelné prohlídky a následnou péci.

Birmingham Hip Metal-on-Metal Resurfacing - 94,5% desetileté prezití

Birmingham Hip Metal-on-Metal Resurfacing - 94,5% desetileté prezití

V breznovém vydání casopisu The Journal of Bone & Joint Surgery (britský svazek) studie G. Coultera, DA Young, RE Dalziel a AJ Shimmin zduraznuje výsledky nezávislé vysetrení 230 po sobe jdoucích Birminghamových kycelních resurfacingu (BHRs) u 213 pacientu (230 kyclí). Pacienti dostali následné sledování v prumeru 10.

(Health)

Riziko rakoviny prsu a nízká spotreba alkoholu

Riziko rakoviny prsu a nízká spotreba alkoholu

Podle nové zprávy zverejnené v císle JAMA z 2. listopadu se zeny, které konzumují tri az sest alkoholických nápoju týdne, mají malé zvýsení rizika rakoviny prsu. Spotreba alkoholu v drívejsích i pozdejsích vecech je navíc spojena se zvýseným rizikem. Základní informace ve zpráve uvádí: "V mnoha studiích je zvýsená konzumace alkoholu spojena se zvýseným rizikem rakoviny prsu.

(Health)