cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nová metoda obsahuje 57 pesticidu v otrávených vcelích vcelách

Nová metoda, která dokáze detekovat velké mnozství pesticidu ve vcelách, by mohla pomoci vedcum zjistit, co zpusobuje globální pokles vcel. Studie s pouzitím metody zjistila az 57 ruzných pesticidu a trávených pesticidních sloucenin u otravných medonosných vcel.
Vedci tvrdí, ze jejich zjistení pomohou rozsírit znalosti o vlivu pesticidu na zdraví vcel.

Príspevek o studii provedený Národním veterinárním výzkumným ústavem v Pulawy v Polsku je publikován v Casopis Chromatografie A.

Vedci, vedeni Tomaszem Kiljankem z oddelení farmakologie a toxikologie, informují o tom, jak vyvinuli a validovali metodu pro soucasnou detekci az 200 pesticidu a metabolitu ve vcelích vcelách.

Populace vcelích medonostech klesají po celém svete, vcetne USA. Bez medové vcelky by americká vecere vypadala docela holá; priblizne jedna tretina jídla jíst v USA pochází z plodin opylovaných medonosnými vcely.

Jeden z duvodu, proc vcely v Evrope klesají, a USA je stav nazvaný porucha kolapsu kolonií (CCD).

Zatímco nikdo dosud zcela nezjistil príciny a mechanismy CCD, vedci obecne souhlasí s tím, ze by se mohlo do nich zapojit a spolupracovat nekolik faktoru - pesticidy jsou jedním z nich.

Vzhledem k tomu, ze nekteré studie je spojují s úmrtím vcel, Evropská unie jiz zakázala pouzívání neonikotinoidních pesticidu.

Problém oslabení populací vcel nebude vsak resen zákazem jednoho pesticidu, ríkají autori nové studie. S tolika pesticidy, které jsou v soucasnosti pouzívány, je velmi obtízné zjistit, které z nich mohou poskodit vcely. Harm muze také vzniknout z kombinovaných úcinku nebo nahromadení v prubehu casu.

Potreba testu, který detekuje soucasne nekolik pesticidu

Dokonce i na velmi nízkých úrovních muze být kvuli interakcním úcinkum mozné, ze pesticidy oslabují obranné systémy vcel a stanou se zranitelnými vuci parazitum a virum, ríká Kiljanek.

Vezte proto vedce, aby se o nich dozvedeli víc, potrebujeme citlivejsí a spolehlivejsí zpusob, jak detekovat co nejvíce pesticidu v vcelách. Kiljanek vysvetluje:

"Chteli jsme vytvorit test pro velké mnozství pesticidu, které jsou v soucasnosti schváleny pro pouzití v Evropské unii, aby zjistili, co je vcely otravné."

On a jeho kolegové vyvinuli metodu detekce pesticidu u vcel od systému nazvaného QuEChERS, který se v soucasnosti pouzívá k detekci pesticidu v potravinách.

Systém vyuzívá kombinaci chromatografie a hmotnostní spektrometrie. Chromatografie je technika, která oddeluje ruzné slozky smesi; hmotnostní spektrometrie je metoda, která identifikuje a kvantifikuje molekuly merením jejich chování v magnetickém poli.

"Rozsírit znalosti o dopadu pesticidu na vcely"

Aby se vyvinula metoda pro pouzití v medonosných vcelách, vedci celili výzve, jak pripravit vzorek pro analýzu, aniz by obsahoval slouceniny samotných vcel.

Telo hmyzu je slozité a vzorky musí být vycisteny, aby se odstranily slouceniny jako vcelí vosk, chitin a bílkoviny. Vedci poukazují na to, jak mohou cinidla pouzívaná pri cistení také zanechat necistoty.

Nakonec vsak vedci vyvinuli a overili metodu a zjistili, ze mohou testovat otravné vcely pro az 200 ruzných pesticidu najednou - plus nekolik metabolitu (sloucenin vzniklých v dusledku vcelích látek, které tráví chemikálie). Devadesát osm procent testovaných sloucenin je schváleno pro pouzití pesticidu v Evropské unii.

Studie popisuje, jak výzkumníci pouzili novou metodu k vysetrení více nez 70 prípadu otrava medonosných vcel a zjistili 57 ruzných pesticidu prítomných v vcelách.

Kiljanek ríká, ze zjistení je jen zacátkem dlouhého procesu resení toxické hádanky o tom, jak pesticidy ovlivnují zdraví vcel. On uzavírá:

"Nase výsledky pomohou rozsírit znalosti o vlivu pesticidu na zdraví vcelích vcel a poskytnou dulezitým informacím dalsím vedcum, aby lépe zhodnotili riziko spojené se smesí soucasných pouzívaných pesticidu."

V ríjnu 2015, Zdravotní novinky dnes se dozvedeli, jak výzkumníci zjistili, ze vznetové výfukové plyny mení polovinu kvetinových vuní, které medonosné vcely pouzívají k hledání kvetin, a naznacují, ze tento efekt by mohl prispet k poklesu populace vcel.

Lécba pomáhá udrzovat hladinu inhibice a anti-srázení trombocytu pred kardiochirurgií

Lécba pomáhá udrzovat hladinu inhibice a anti-srázení trombocytu pred kardiochirurgií

Podle studie z 18. ledna vydání JAMA pacienti, kterí prestali uzívat antiagregacní látku, jako je klopidogrel, predtím, nez podstoupili kardiální chirurgii ke snízení rizika krvácení a dostali intravenózne inhibitor krevních desticek, dosáhli vyssí míru udrzování desticek nez u tech, kterí dostali placebo.

(Health)

Chrante lékarské prístroje pred cyber útoky, FDA naléhave vyzývá

Chrante lékarské prístroje pred cyber útoky, FDA naléhave vyzývá

FDA naléhave vyzývá výrobce zdravotnických prostredku a zdravotnických zarízení, aby zajistily, ze existují rádná bezpecnostní opatrení k ochrane jejich zdravotnických prostredku pred kybernetickými hrozbami. FDA (Food and Drug Administration) uvedl ve ctvrtek, ze jeho varování je zamereno konkrétne na inzenýry v oblasti biomedicínského inzenýrství, zdravotnického personálu v oblasti IT a verejných zakázek, zarízení pro uzivatele zdravotnických prostredku, nemocnice a výrobce zdravotnických prostredku.

(Health)