cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Je prílis silné cvicení spatné pro vase srdce?

Spolu s výzivnou stravou a vyhýbá se rizikovému chování jako kourení, soucástí zdravého zivotního stylu je pravidelné cvicení. Ale dve nové studie zverejnené v casopise Srdce naznacují, ze delá prílis mnoho intenzivní cvicení muze zvýsit riziko úmrtí na srdecní infarkt nebo vznik nepravidelného srdecního rytmu pozdeji v zivote.

V propojeném úvodníku k studiím uvedli dva autori, ze výsledky odhalují "krivku ve tvaru písmene" J "pro zdraví prospesnost cvicení, címz více neznamená vzdy lepsí. Oni také ríkají, ze výzkum vyvolává otázky o intenzite a délce trvání fyzické aktivity na ruzných místech zivota.

První studie provedli vedci z Nemecka, kterí po dobu deseti let hodnotili frekvenci a intenzitu fyzické aktivity u více nez 1 000 pacientu se stálou srdecní chorobou srdecní tepny po dobu 10 let.

Úcastníci byli vetsinou ve svých 60 letech a úcastnili se programu rehabilitace srdce, který jim pomáhá pravidelne cvicit. Výzkumníci sledovali prezití vsech úcastníku v rámci studie.

V soucasné dobe se pacientum se srdecními chorobami doporucuje podávat nejméne petkrát týdne az do hodiny aerobní aktivity s mírnou intenzitou. Rozdelení aktivity úcastníku studie bylo následující:

  • 40% bylo fyzicky aktivní dva az ctyrikrát týdne
  • 30% bylo fyzicky aktivní více nez ctyrikrát týdne
  • 30% bylo fyzicky aktivní méne nez dvakrát týdne
  • 10% zrídka nebo nikdy nevykonalo cvicení.

Ackoli nejvíce fyzicky neaktivní byli dvakrát vyssí pravdepodobnost, ze by meli infarkt nebo mrtvici jako ti, kterí byli fyzicky aktivní a byli ctyrikrát více pravdepodobný, ze zemrít ze vsech prícin, výsledky ukázaly, ze ti, kterí delali nejvíce namáhavé denní cvicení byly více nez dvakrát pravdepodobne zemre na infarkt nebo mrtvici.

Vedci poukazují na to, ze zohlednili dalsí vlivné faktory, které by mohly ovlivnit výsledky.

Pravidelné cvicení s vysokou intenzitou spojené s fibrilací síní

Ve druhé studii, kterou provedli vedci ze Svédska, bylo více nez 44 000 muzu ve veku 45 az 79 dotazováno na tendence jejich fyzické aktivity ve veku 15, 30, 50 let a behem uplynulého roku svého zivota.


Muzi, kterí intenzivne cvicí více nez 5 hodin týdne, mají vetsí pravdepodobnost vzniku nepravidelného srdecního tepu ve veku 60 let, zjistila jedna studie.

V prumeru 12 let vedci sledovali zdraví srdce úcastníku, aby urcili, kolik lidí vyvinulo nepravidelný srdecní rytmus, známý také jako fibrilace síní, coz je známý rizikový faktor mrtvice.

Výsledky ukázaly, ze muzi, kterí intenzivne cvicí více nez 5 hodin týdne, meli o 19% vyssí pravdepodobnost, ze u 60 let veku vyvolají nepravidelný srdecní tep, ve srovnání s temi, kterí vykonávali méne nez 1 hodinu týdne.

Avsak ti, kterí udelali mírne méne intenzivní cvicení - napríklad cyklistiku nebo rychlou chuzi - po dobu jedné hodiny nebo více ve veku 60 let, meli o 13% nizsí pravdepodobnost výskytu nepravidelného srdecního tepu nez ti, kterí vubec nevycházeli.

V propojeném publikaci autory Eduard Guasch a Lluís Mont uvádejí, ze tyto výsledky mohou souviset s intenzitou cvicení pravdepodobne vyssí ve veku 30 let nez ve veku 60 let:

"Obecne platí, ze" intenzivní výkon cvicení u 30letých detí je vyssí nez u 60letých, coz znamená, ze stejný stupen cvicení by mohl být hlásen jako mírný ve veku 30 let a intenzivní na 60. "

Intenzita, trvání cvicení jsou "kritické faktory"

Guasch a Mont si uvedomují, ze i kdyz spolecné vedomosti predpokládají, ze fyzická aktivita má pozitivní prínos pro zdraví srdce, jiné studie ukázaly, ze trénink vytrvalosti je spojen s prozánetlivým stavem.

Ríká se, ze obe studie naznacují, ze intenzita a trvání cvicení jsou "kritickými faktory" ve spojeních, které byly nalezeny, a dodal, ze "maximální kardiovaskulární prínosy jsou dosazeny, pokud jsou provádeny v mírných dávkách, zatímco tyto prínosy jsou ztraceny s (velmi vysokou) intenzitou a prodlouzeny úsilí."

Presto poukazují na omezení v obou studiích: samoobsluzné dotazníky. Poznamenávají, ze uzívání údaju, které byly dríve shromázdené o výkonu a jejich korelaci s klinicky relevantními výsledky, je hlavní nevýhodou obou studií. "

Dodávají ovsem, ze tyto dotazníky se bezne pouzívají ve velkých registrech a mohou "poskytnout pomerne dobré odhady celkového výkonu".

Pres zjistení studií Guasch a Mont ríkají:

"Prínosy cvicení se urcite nebudou zpochybnovat, naopak je treba je posílit. Studie, které jsou zde popsány a budoucí studie, budou slouzit k maximalizaci prínosu získaných pravidelným cvicením a zároven predcházení nezádoucím úcinkum - stejne jako vsechny ostatní léky a terapií. "

Zdravotní novinky dnes nedávno hlásené o studii, která navrhla pocátecní cvicení ve veku 40 let, má stejnou srdecnou výhodu predchozího tréninku.

Velká deprese: Vetsina antidepresiv je pro deti, dospívající neúcinná

Velká deprese: Vetsina antidepresiv je pro deti, dospívající neúcinná

Deti a dospívající s tezkou depresí nevyuzívají vetsinu antidepresivních léku a nekteré z techto léku mohou ublízit více nez dobrému. To je záver nové studie publikované v The Lancet. U detí a dospívajících s velkou depresí vedci naznacují, ze skody mohou prevázit rizika, pokud jde o pouzití antidepresiv.

(Health)

Mohla by lécba rustovým hormonem zvysovat riziko mrtvice?

Mohla by lécba rustovým hormonem zvysovat riziko mrtvice?

Lécba rustovým hormonem se casto pouzívá k lécbe detí s nedostatkem rustového hormonu, ke zpomalení rustu a zpozdení puberty. Nová studie vsak zjistila, ze mezi touto lécbou a zvýseným rizikem mozkové príhody v raném veku dospelého veku muze být spojka, která vedou výzkumníky k tomu, aby vyzadovali obezretnost tem, kterí zvazují zahájení lécby.

(Health)