cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.HPV vakcína by mohla snízit riziko rakoviny delozního hrdla

Podle výsledku dvou výzkumu zverejnených online v roce 2005 Lancetová onkologie, vakcína bivalentního lidského papilomaviru (HPV) (GlaxoSmithKline, Cervarix) poskytuje výjimecnou ochranu proti závaznejsímu bezprostrednímu predchudci invazivního karcinomu delozního hrdla (ICC). Je zvláste úcinný pri ochrane mladých dívek pred sexuálne aktivním zivotem. Studie prokázaly, ze HPV vakcína cástecne chrání proti 4 jiným typum HPV, které zpusobují rakovinu, na které se tato formulace necítí. Tyto typy spolu s HPV16 / 18 jsou zodpovedné za priblizne 85% rakoviny delozního cípku v celosvetovém merítku.
Jeden z hlavních výzkumníku, Matti Lehtinen z univerzity v Tampere ve Finsku, rekl:

"Za predpokladu, ze organizované programy ockování dosáhnou vysokého pokrytí u raných dospívajících pred sexuálním debutem, vakcinace proti HPV má potenciál významne snízit výskyt rakoviny delozního cípku, coz pravdepodobne umoznuje úpravu screeningových programu ... kdyz je vedena vedle ockovacích strategií."

Ockovací látka se zameruje na typy HPV 16 a 18, které zpusobují priblizne 70% rakoviny delozního cípku. Vetsina výzkumu zkoumajících úcinnost vakcíny se zamerila primárne na prevenci cervikální intraepiteliální neoplasie 2 (CIN2) nebo vyssí. I kdyz se obecne verí, ze CIN3 je více reprodukovatelný a predvídatelný cíl nez CIN2, a casto postupuje k invazivnímu karcinomu delozního hrdla.
V roce 2009 bylo nejvetsím vysetrením úcinnosti vakcíny HPV16 / 18 dosud (PApilloma TRIal proti rakovine u mladých dospelých [PATRICIA]) odhalilo, ze vakcína byla vysoce úcinná proti prekancerózním cervikálním lézím CIN2 +.

V setrení se zúcastnilo témer 20 000 zdravých zen ve veku 15-25 let ze 14 zemí Evropy, Severní Ameriky, Latinské Ameriky a Asie. Úcastníci byli náhodne zarazeni do dvou skupin. Jedna skupina obdrzela HPV vakcínu a jedna skupina (kontrola) obdrzela vakcíny proti hepatitide A, vakcíny byly podávány ve trech dávkách pri zápisu, 1 mesíc a 6 mesícu.
Po 4 letech sledování vysetrovatelé podávají zprávu o záverecném vysetrení, které vyhodnotilo úcinnost vakcíny proti vcasnému rozvoji adenokarcinomu (AIS), vysoce rizikovým delozním cervikálním preanikerum (CIN3 +) a 12 dalsím HPV typy, na které není ockována ockovací látka.
Výsledky ukázaly, ze HPV vakcína byla 93% úcinná pri ochrane mladých zen, které jiz nebyly infikovány HPV proti CIN3 + a zabránila 100% AIS bez ohledu na typ HPV ve srovnání s témer 46% úcinností proti CIN3 +. Vakcína také chránila proti 77% celkové populace zen proti AIS. Vakcína zabránila 100% CIN3 + souvisejících s HPV16 / 18 mezi mladými zenami, které byly predtím neexponovány ve srovnání s témer 46% u celé populace bez ohledu na predchozí expozici HPV.

Podle výzkumníku:
"Zajistuje se vhodná studie efektivnosti a provádení, která hodnotí kombinaci ockování a nové strategie screeningu."

Druhé vysetrení ukázalo, ze vakcína zvýsila krízovou ochranu proti jiným typum HPV typu 31, 33, 51 a 45 v ruzných skupinách, které predstavují ruzné skupiny zen.
Cosette Wheelerová z University of New Mexico Health Sciences Center, oddelení patologie v USA, jeden z hlavních autoru vysetrování, vysvetluje:
"Existuje obzvláste vysoké riziko infekcí HPV-33, které vedou ke vzniku cervikálních lézí a HPV-45 je nadmerne zastoupen u adenokarcinomu ... Nase výsledky ukazují, ze krízová ochranná úcinnost muze poskytnout znacnou dodatecnou ochranu proti rakovine delozního cípku nad rámec ochrany poskytované proti HPV- 16/18. "

Ve spolecném komentári Mark Schiffman a Sholom Wacholder z Národního onkologického institutu, Rockville, MD, USA, uvádí:
blockquote> "Jsme presvedceni, ze rostoucí pokrytí, zejména sexuálne nezdravých adolescentních zen, je nyní nejdulezitejsím problémem verejného zdraví v ockování proti HPV.
Jsme obzvlást znepokojeni nízkou mírou ockování v oblastech, kde je výskyt a mortalita rakoviny delozního cípku vysoká kvuli nedostatecné alternativní prevenci prostrednictvím úcinného screeningu krcku a kde se vyskytuje devet z 10 úmrtí na karcinom delozního cípku ... Soucasné vakcíny jsou prílis drahé a obtízne dodávané pro mnoho regiony s nízkými zdroji. "
Napsal Grace Rattue

Chirurgie jako "poslední moznost" pro zvracení detí

Chirurgie jako "poslední moznost" pro zvracení detí

Vetsina detí a detí vyplivl po krmení, ale nekdy muze být víc nez jen detský reflux. Lékari z detské nemocnice v Seattlu se vsak ptají, zda chirurgové prílis rychle zasahují - zvláste u detí do dvou mesícu veku. Reflux není sám o sobe prícinou poplachu, pokud díte prospívá a získává váhu.

(Health)

Ovoce a zelenina mohou snízit riziko vzniku rakoviny mocového mechýre u zen

Ovoce a zelenina mohou snízit riziko vzniku rakoviny mocového mechýre u zen

Zeny, které zvysují svou konzumaci ovoce a zeleniny, pravdepodobne snizují riziko vývoje invazivního karcinomu mocového mechýre, informovali výzkumníci z University of Hawaii Cancer Center v The Journal of Nutrition 1. Autori vysvetlují, ze ovoce a zelenina byly rozsáhle studovány na jejich mozné úcinky na riziko rakoviny, vcetne rakoviny mocového mechýre.

(Health)