cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Jaký je rozdíl mezi ADD a ADHD?

Obsah

 1. Co jsou ADHD a ADD?
 2. Symptomy
 3. Diagnóza
 4. Lécba
 5. ADHD u dospelých a detí
Porucha pozornosti a porucha pozornosti a hyperaktivita jsou dve stavy, které ovlivnují zpusob, jakým si clovek myslí a chová se.

Poruchy postihují 1 z 20 detí a mohou predstavovat výzvy v ucení a aktivite.

Tyto pojmy se pouzívají zamenitelne, ale mezi nimi existují zretelné rozdíly. Ackoli se pouzívají dva termíny, je treba poznamenat, ze v novém vydání Diagnostického a statistického manuálu dusevních poruch (DSM-5) uznává americká psychiatrická asociace (APA) pouze pojem "porucha pozornosti / hyperaktivita".

Co jsou ADHD a ADD?


ADD a ADHD mohou být casto zamenovány, existují vsak zretelné rozdíly mezi nimi.

Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) popisuje stav mozku, který vede ke kombinaci spatné pozornosti, hyperaktivity a spatné kontroly impulsu se závazností, která narusuje fungování nebo vývoj.

Existují tri podtypy ADHD:

 • Prevázne nepozorný ADHD predstavuje zapomnetlivost, dezorganizaci a nedostatek zamerení. Tento konkrétní typ ADHD se také nazývá porucha poruchy pozornosti (ADD).
 • Prevázne hyperaktivní-impulsivní ADHD zahrnuje nepokoj a impulsivní rozhodnutí, ale ne nepozornost.
 • Kombinovaná ADHD se vyznacuje nepozorností, hyperaktivitou a impulsivitou.

Je bezné mylné predstavy, ze kazdý, kdo má ADHD, je hyperaktivní. Avsak lidé, kterí vykazují mnoho príznaku ADHD, ale nejsou hyperaktivní, mohou mít nepozorný ADHD, který byl dríve oznacován jako ADD.

Lidé s ADD budou casto mít problémy s dezorganizací a zapomnetlivostí pravidelne. Mohou se také snazit soustredit se na veci, které pro ne nejsou dulezité.

Lidé s ADD se mohou soustredit, a pokud je téma pro ne zajímavé, mohou se na ne plne soustredit a vypnout vse ostatní. Jsou pravdepodobne obtíznejsí se soustredit, kdyz podniknou pravidelné, méne zajímavé úkoly, jako je prádelna, domácí úkoly nebo cetby v kancelárích.

Podle DSM-5 by lidé s touto skupinou príznaku byli stále diagnostikováni s ADHD, ale dostali by specifikátor "prevázne nepozorného zobrazení".

Symptomy

Príznaky a príznaky u osob s ADD nebo ADHD jsou podobné, ale lisí se v závislosti na typu poruchy.

DSM-5 uvádí diagnostická kritéria pro radu dusevních stavu.

Nepozorný ADHD nebo ADD

Lidé s touto formou ADHD nebo ADD nebudou vykazovat známky hyperaktivity.

Mohou vsak vykazovat následující príznaky:

 • Mít problémy s organizací úkolu nebo cinností
 • Byla snadno odvedena od úkolu
 • Pravidelne zapomínáme na denní aktivity
 • Pravidelne ztrácí veci, které jsou potrebné k dokoncení úkolu
 • Vyhýbání se, nepouzívání nebo odkládání úloh, které nejsou zajímavé
 • Pravidelne ztrácí zamerení na skolní práci, práci nebo povinnosti na pracovisti
 • Nedodrzuje jasné pokyny
 • Zdá se, ze pri poslechu není poslouchat
 • Pravidelne deláte bezstarostné chyby
 • Mít potíze se zadrzováním pozornosti na úkoly nebo spolecenské aktivity

Hyperaktivní-impulsivní ADHD

Lidé s hyperaktivním impulsním typem ADHD nebudou vykazovat známky nepozornosti.

Místo toho se lidé s tímto typem ADHD projeví známkami:

 • Vzdy být "na cestách"
 • Squirming na jejich sedadle, fidgeting s objekty na stole, nebo poklepání jejich rukou nebo nohou
 • Pravidelne opoustejí své místo v situacích, kdy se ceká sedet, jako napríklad v pracovních jednáních, ucebnách a prezentacích
 • Hovorí nadmerne
 • Mít problémy cekat na jejich tahu
 • Casto prerusují ostatní v rozhovoru nebo narusují cinnosti
 • Casto rozptýlíte odpovedi predtím, nez se otázka dokoncí

Kombinovaná ADHD

Kdyz nekdo vykazuje príznaky ADD a hyperaktivní-impulsivní ADHD, mohou kombinovat ADHD.

Diagnóza

Jakákoliv kombinace techto príznaku sama o sobe postacuje k diagnóze.


Rozrusení a zapomnení mohou být príznaky nepozornosti ADHD nebo ADD, ale pro správnou diagnózu musí být splneny mnoho podmínek.

Nekdo, kdo casto zapomíná na klíce nebo hovorí nadmerne, nemusí nutne mít ADD nebo ADHD. Osoba musí splnovat radu podmínek pred tím, nez bude mít nárok na diagnózu.

Díte musí mít nejméne sest z výse uvedených symptomu dríve, nez mohou být uvazovány pro diagnózu. U dospívajících nebo dospelých musí být prítomno pet techto symptomu.

Príznaky musí být prítomny po dobu nejméne 6 mesícu pred diagnózou a tri nebo více príznaku nepozornosti nebo hyperaktivního-impulsivního chování musí být prítomno pred dosazením veku 12 let.

Závaznost príznaku je také dulezitá.

Kazdý si z casu na cas zapomene své klíce a mnoho detí nemá rád delat domácí úkoly. U osob s ADD nebo ADHD vsak tyto príznaky závazne ovlivnují jejich sociální, skolní nebo pracovní zivot.

Príznaky budou také nevhodné pro vývojovou úroven cloveka. Príkladem muze být vysokoskolský student, který pravidelne stoupá na stolek ve tríde.

Príznaky se musí také objevit ve více prostredích, napríklad ve skole, v práci, doma av sociálních situacích. Musí existovat jasné dukazy o tom, ze príznaky narusují kvalitu zivota jednotlivce.

Lékari rovnez zvází, zda tyto príznaky mohou být vysvetleny jinými poruchami.

Je díte jednoduse vzboureno proti autorite? Jsou jejich chování plakat pro pozornost? U mozných prípadu ADHD nebo ADD u detí muze být skolní psycholog pozván, aby sledoval chování dítete ve svém prostredí ve tríde, aby pomohl správne diagnostikovat.

Jiné stavy, které zpusobují podobné príznaky

Lékari si také musí být jisti, ze chování není zpusobeno jinou poruchou. Poruchy nálady, úzkostné poruchy, poruchy osobnosti a disociativní poruchy mohou mít vsechny podobné symptomy jako ADD nebo ADHD.

Deti s ADHD mají vyssí riziko dalsích poruch. Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) odhadují, ze asi polovina detí s ADHD má i jiné poruchy.

Problémy s chováním casto doprovázejí ADHD u detí. Mohou existovat opozicní defenzivní poruchy a poruchy chování, stejne jako poruchy ucení, úzkost a deprese.

Tyto jiné poruchy mohou zpusobit, ze je obtízné diagnostikovat nebo lécit ADHD a mohou delat tezsí pro díte, rodice, ucitele a vrstevníky. To je dalsí duvod, proc je dulezité mít jistotu, ze diagnóza je velmi dukladná.

Lécba

Príznaky ADHD a ADD mohou pomoci pri zmenách zivotního stylu:

 • jíst vyvázenou a zdravou výzivu
 • dostat spoustu cvicení
 • zavedení dobrých spacích praktik
 • koordinaci se skolou, jestlize tento stav postihuje díte

Léky, jako je Ritalin nebo Adderall, mohou být pouzity.

Lékar vám poradí o nejlepsí strategii pro lécbu ADHD nebo ADD.

Kdy videt lékare

Kazdá diagnóza ADD nebo ADHD musí být provedena zdravotnickým pracovníkem, který nejprve rozhodne, zda daná osoba splnuje pozadovaná kritéria.

Pochopení slozitosti ADD a ADHD pomáhá predcházet podrázdenosti dlouhému diagnostickému procesu a pomáhá predejít nesprávné diagnóze.

ADHD u dospelých a detí


Díte s hyperaktivními príznaky je pravdepodobnejsí, ze projeví hyperaktivitu prostrednictvím nevhodného chování nez dospelý.

Príznaky ADHD nebo ADD se mohou zmenit a zmenit, jak lidé zrají, a stejné príznaky mohou u detí a dospelých existovat odlisne.

Hyperaktivita

Deti s príznaky hyperaktivity se s vetsí pravdepodobností objeví "v pohybu" po celou dobu. Mohou bezet, stoupat a hrát nadmerne, i kdyz jsou nevhodné. Ve trídách mohou vstát, neustále zpusobovat rozptýlení a nadmerne mluvit. Deti se casto zoufá, sedí, hrají se s vecmi v rukou a mají potíze sedet stále.

U dospelých mohou být fyzické známky hyperaktivity nahrazeny pocity neustálého neklidu. Hyperaktivita se muze objevit i jinými zpusoby, jako je neustálé klepání na nohy, hraní s tuzkou nebo fidgeting.

Mohou se prestehovat z práce do práce pri prvním znamení nudy a mohou nechat nezajímavé projekty napul dokoncené. Dospelí mohou stále jeste tezko sedet po delsí dobu.

Impulsivnost

Impulzivní chování se objevuje u dospelých a detí ponekud odlisnými zpusoby. Deti jsou casto vnímány jako hrubé, kdyz vykrývají odpovedi, pohybují se na prední cáru, prerusují ostatní nebo bezí pred dopravou bez toho, aby se dívali.

Dospelí se mohou setkat s impulzivním chováním, napríklad náhodným vynakládáním penez, rízením bezohledne nebo bezchybným sexuálním zivotem. Mohou také ríci, co je v jejich mysli bez myslenky, zda je urázlivé nebo muze ublízit pocit druhé osoby.

Nepozornost

U detí se nepozornost projevuje jako nedbalé chyby ve skolní práci, krátká pozornost, neúplné domácí úkoly a nedokoncené aktivity. Také nemusí venovat pozornost detailum nebo poslouchat, kdyz se prímo mluví.

U dospelých jsou príznaky nepozornosti podobné, ale objevují se ruznými zpusoby. Dospelí mohou zapomenout na bezné úkoly, jako je vybírání odpadku, vychystávání detí ze skoly nebo podání papírování.

Mohou ztratit nebo zapomenout na veci, které pravidelne pouzívají, napríklad klíce, telefonní císla a dulezité dokumenty. Dospelí s ADD mohou také mít problémy se sebouitím.

Nový prulomový lék muze snízit neurologické vedlejsí úcinky nadmerného pití

Nový prulomový lék muze snízit neurologické vedlejsí úcinky nadmerného pití

Pokud jste meli v pondelí nekolik málo nápoju, mohli byste mít pocit následku. Ale v nové studii vedci rekli, ze objevili "prulomový" lék, který muze snízit mozog poskozující úcinky nadmerného pití. Vedci tvrdí, ze lék nazývaný ethan-beta-sultam by mohl snízit úcinky poskození mozku, které zpusobují nadmerné pití alkoholu.

(Health)

Rychlejsí úleva bolesti hrdla s jednorázovou dávkou steroidu

Rychlejsí úleva bolesti hrdla s jednorázovou dávkou steroidu

Studie, která byla zverejnena na bmj.com, uvádí, ze pri lécbe dospelých s vázným bolením v krku muze jednotlivá dávka kortikosteroidu spolu s antibiotiky zmírnit bolesti rychleji a úcinneji nez samotná antibiotika. Není tam zádná indikace, ze to je prospesné pro deti. Lidé casto vyhledávají lékarskou péci kvuli bolesti v krku.

(Health)