cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.1 U 88 detí muze dojít k autismu

Poruchy autistického spektra (ASD) jsou vývojové postizení, které zahrnují obtíze v sociální interakci a komunikaci, jakoz i omezené, opakující se a stereotypní vzorce chování. Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) vydalo tento týden informace, odhaduje-li, ze az 1 ze 88 detí nebo více nez 1% muze mít nejaký druh ASD.
Výzkumníci vzali data z roku 2008 z 14 ruzných komunit a zjistili, ze ASD je u chlapcu petkrát casteji u 1 z 54. Dívky mely nizsí pocet na 4 na 1000, nebo 1 na 252, stejne jako deti v Alabame pricházejí na 1 v 210 .Utah mel nejvyssí hodnoty u jednoho z 47, a tam byl také alarmující nárust cerného a hispánského spolecenství.
V roce 2000 vytvoril CDC výzkumný a monitorovací program zamerený na autismus, který shromazdoval údaje o této problematice, coz bylo pozde v souvislosti s diskusí o údajných vedlejsích úcincích vakcín a thimerosalu, konzervacního prostredku na bázi rtuti pouzívaného ve vakcínách. Zpráva CDC s názvem "Prevalence poruch autistického spektra - sít pro monitorování autismu a vývojových postizení, 14 webu, Spojené státy, 2008", uvádí odhady autismu ze 14 oblastí v USA. Dnes byla publikována v Týdenní zpráve o nemocnosti a úmrtnosti.
Zdravotní a lidské sluzby (HHS) tajemník Kathleen Sebelius rekl:

"Tyto informace zobrazují obraz velikosti tohoto onemocnení v celé nasí zemi a pomáhají nám porozumet tomu, jak komunita identifikuje deti s autismem ... To je duvod, proc spolecnost HHS a celá nase administrativa tvrde usilují o zlepsení zivota lidí trpících poruchami autistického spektra a jejich rodiny zlepsováním výzkumu, podpory a sluzeb. "

Zatímco reditel CDC Thomas Frieden, M.D., M.P.H. zvázila skutecnost, ze:
"Jedna vec, kterou nám údaje s jistotou ríkají - existuje mnoho detí a rodin, které potrebují pomoc ... Musíme i nadále sledovat poruchy autistického spektra, protoze to jsou informacní spolecnosti, které potrebují rídit zlepsování sluzeb, které mají pomoci detem."

Obamova administrativa se zavázala snazit se resit potreby detí a rodicu detí s ASD. Jejich zamerení zahrnuje práci Interagency Autism Coordinating Committee (IACC) na Ministerstvu zdravotnictví a lidských zdroju USA. Úkolem IACC je usnadnit výzkum, screening, intervence a vzdelávání v oblasti ASD. Soucástí tohoto úsilí byly národní instituce zdravotnictví investovány do výzkumu s cílem identifikovat mozné rizikové faktory a úcinné terapie pro osoby s ASD.
Výsledky CDC ukazují, ze sokující 11,3 z 1000 osmiletých detí bylo identifikováno jako osoby s ASD. Poslední informace byly zverejneny v roce 2009 a nové údaje poskytují témer 25% nárust prevalence a zatímco cást muze být az na presnejsí diagnózu a velkou informovanost o ASD, hlubsí aspekty této problematiky jeste nejsou plne pochopeny .

Výzkumy navíc ukazují, ze více detí je diagnostikováno ve veku 3 let, coz je nárust z 12% u detí narozených v roce 1994 na 18% u detí narozených v roce 2000. Jako Coleen Boyle, Ph.D., MSHyg., Reditel CDC Národní centrum pro vrozené vady a vývojové postizení ríká:
"Abychom více pochopili, musíme urychlit nás výzkum rizikových faktoru a prícin poruch autistického spektra ... Bohuzel, 40% detí z této studie nedostává diagnózu az po dosazení veku 4. Pracujeme tvrde, abychom to zmenili . "

Zpráva CDC uzavírá konstatování, ze ASD jsou závazným problémem verejnosti a zvýsení prevalence ciní vysetrování této problematiky dulezitejsí. Rovnez poskytují poradenství rodicum, kterí se starají o ASD, nebo vývoj jejich dítete na:
  • Poradte se s lékarem vaseho dítete o vasich obavách.

  • Zavolejte místní program vcasné intervence nebo skolský systém pro posouzení.

  • Nezapomente, ze k prístupu k sluzbám pro vase díte nepotrebujete diagnostiku.
Webové stránky se poskytují také tem, kterí se o tuto zálezitost obracejí
http://www.cdc.gov/autism
Napsal Rupert Shepherd

Starsí, fungující jaterní bunky vyrobené z kozních bunek

Starsí, fungující jaterní bunky vyrobené z kozních bunek

V posledních letech vedcu bylo nekolik zpráv o preprogramování kozních bunek, takze se transformují do bunek, které jsou podobné bunkám od jiných orgánu, jako je srdce, pankreas a dokonce i mozkové bunky. Nicméne nedoslo k jejich vyspelé, plne funkcní verzi orgánových bunek - coz je nezbytné, pokud mají být v zivote setrícím regeneracním léku.

(Health)

Hypnóza muze pomoci zbavit se návalu

Hypnóza muze pomoci zbavit se návalu

Hypnóza muze minimalizovat výskyt návalu horka, které postihují priblizne 80% zen behem menopauzy, az o 74%, podle nové studie zverejnené v casopise Menopause. Randomizovaná kontrolovaná studie byla první, která se zamerila na hypnózu jako metodu, která pomáhá rídit návaly horka. Kontrolované, randomizované lidské studie porovnávají úcinnou látku s lécivou látkou (placebo); podobné vysetrování pomocí techniky mysli a tela je velmi obtízné provést, protoze nalezení placeba je prakticky nemozné.

(Health)