cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nová studie nalezne vzájemné výhody zlepsené péce o sestry lécbu deprese

Dnes nové objevy vydané Mind ve spolupráci s Royal College of Nursing odhalují, ze ozivení u jedincu trpících chronickou a rekurentní depresí muze pomoci organizovaný kontakt s praxí sestrami. Financovaný Big Lottery Fund, tríletá intervencní studie ProCEED vedla jménem organizace Charity pro dusevní zdraví University College v Londýne, objevil dukaz, ze zlepsená péce ze strany zdravotních sester muze mít znacné výhody jak pro sestry, tak pro pacienty. Studie se shoduje se zavedením nového tréninku o depresích zamerených na zdravotní sestry.
Navzdory tomu, ze deprese je jednou z nejcastejsích onemocnení ve Spojeném království a ze se podílí na ctvrtém návsteve lékare, u jednoho ze sesti jedincu, které se v urcitém období svého zivota dotýká deprese, pripravený diskutovat o depresi. Pro fyzické chronické stavy, jako je astma nebo diabetes, je proaktivní péce rutinne poskytována praktickými sestrami, nicméne není vzdy nabízena pro depresi a sestry se casto cítí úzkostlive o tom, ze se s pacientem objeví.
Z 42 obecných postupu ve Velké Británii bylo prijato 558 sester k úcasti na intervencní studii ProCEED. Úcastníci byli rozdeleni do dvou skupin, pricemz intervencní skupina sestávala z 282 zdravotních sester a kontrolní skupiny sestávala z 276. Behem studie absolvovali vsichni sestry výcvik nabízející proaktivní, zvýsenou úroven péce u pacientu s tezkou a rekurentní depresí.
Pacienti dostali deset jmenování behem dvouletého období, behem nehoz byla behem zasedání resena spokojenost se soucasnými lécbami spolecne se sociálními faktory, jako je izolace, bydlení a zamestnanost.
Klícové objevy setrení zahrnovaly:

  • Zvýsená duvera a dovednosti u sester, kterí rídí pacienty s depresí.
  • Po obdrzení castých zasedání se zdravotními sestrami doslo k výraznému zlepsení spolecenského fungování pacientu a doslo k nárustu duvery a sebeúcty.
  • Malé zlepsení bylo indikováno v závaznosti deprese, kterou pacienti zaznamenali ve srovnání s kontrolní skupinou.
  • Príznaky a sociální fungování se zlepsily, kdyz pacienti chodili na vsech deset zasedání.
  • Nekolik pacientu verilo, ze proaktivní péci by mela poskytovat zdravotní sestra namísto praktického lékare.
  • Proaktivní péce zdravotních sester byla odhalena jako nákladove efektivní zpusob dosazení pozitivních zmen závaznosti deprese u pacientu a zlepsení jejich schopnosti plnit plnejsí roli ve spolecnosti.
Mendovský generální reditel Paul Farmer vysvetlil:
"Je zjevne neuspokojená potreba nabízet lidem s depresí probíhající celostní konzultace v primární péci. Praktické sestry jsou na fronte, takze jsou v dobrém postavení, aby poskytovaly tento druh poradenství a podpory. podmínky a správné skolení a podpora by mohly být vybaveny k tomu, aby ucinily totéz pro depresi. Musí existovat parita úcty k tomu, jak jsou psychické a fyzické zdravotní problémy reseny v primární péci.
Jedním z nejvíce povzbudivých zjistení této studie byl pozitivní dopad zkusenosti na zivoty úcastníku. Je cas na spolupráci v oblasti dusevního zdraví. Bylo prokázáno, ze je nákladove efektivní a dosáhl skvelých výsledku pro vsechny zúcastnené strany. Mind a Royal College of Nursing nové tréninkové balícky jsou skvelým výchozím bodem a doufají, ze se stanou základním ctením pro praktické sestry. "

Královská vysoká skola výkonného reditele a generální tajemník Dr. Peter Carter uvedla:
"Zdravotní sestry s obecnou praxí hrají obrovskou roli v péci o pacienty s dlouhodobými fyzickými stavy, avsak jejich potenciál ke zlepsení kvality zivota pacientu s depresí nebyl nikdy realizován naprosto. ze zdravotní sestry budou povzbuzovány k tomu, aby pouzívaly tento vynikající výcvikový balícek ke zvýsení svých dovedností, znalostí a duvery v rízení deprese.
Deprese je koexistujícím faktorem v mnoha dlouhodobých podmínkách a tento nový prístup bude mít pro pacienty a klienty holistický prístup k lécbe. "

Výzkumná sestra Kate O'Brien, která se úcastnila studie, uvedla:
"Péce o pacienty s depresí je nárocná a v dusledku toho nesmírne odmenující. Zjistil jsem, ze jsem potreboval vyvinout nové dovednosti, které by mi umoznily cítit, ze mohu být prospesné mým pacientum." Nejdulezitejsí bylo poslouchat, opravdu poslouchat co ti pacienti chtejí ríct. Casto to znamená identifikovat to, co neríkali, a najít zpusob, jak jim dovolit pohodlne mluvit.
Pokud kontroluji poznámky z jakéhokoli duvodu a jedná se o nekoho, s kým jsem pracoval v ProCEED, je to tak pozitivní pocit, ze nemuseli restartovat antidepresiva, nebo ze v poslední dobe meli jen pár konzultací GP rok. Zesiluje to dojem, ze se zmení. "

Pacient, který se zúcastnil studie, uvedl:
"Mám velkou duveru v svého lékare, pokud pujdu s lékarským problémem, který je v porádku, ale myslím, ze deprese není akutním lékarským problémem. Myslím, ze je to neco, co musíte s nekým mít cas a cas pro me je více je dulezité, ze predpis. Tentokrát pro me (se zdravotní sestrou) stálo 100 predpisu. "

Napsal Grace Rattue

V rámci reformy NHS lékari, kterí prevzali rozpocty z PCT posuvné miliony do Cerveného, ??ve Velké Británii

V rámci reformy NHS lékari, kterí prevzali rozpocty z PCT posuvné miliony do Cerveného, ??ve Velké Británii

Financní hodnocení demonstrují, ze lékari, kterí prevzali rozpocty z PCT v rámci vládních NHS reforem, posunují miliony na cervenou. Podle analýzy Pulse o financních údajích, které CCG zverejnily ve 55 trustu primární péce, v soucasné dobe chybejí dve tretiny stínových klinických útvaru pro zadávání klinických údaju (CCG) jejich financní cíle.

(Health)

Thalidomidní omluva 50 let pozdeji

Thalidomidní omluva 50 let pozdeji

CRO skupiny Gruenenthal Group se omluvila matkám, kterí uzívali Thalidomid v padesátých a sedesátých letech a porodili deti s vrozenými vrozenými vadami. Presne pred 50 lety se Thalidomide stáhlo z trhu. V padesátých a sedesátých letech minulého století byl prípravek Thalidomide schválen ve 46 zemích pro lécbu ranní nemoci behem tehotenství, stejne jako pomoc pri spánku.

(Health)


Zajímavé Články