cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Cvicení spojená se snízenými príznaky deprese

Vedci tvrdí, ze nalezli dukazy na podporu predchozího výzkumu, který naznacuje, ze cvicení muze snízit príznaky deprese, podle recenze publikovaného v Knihovna Cochrane.

Aktualizovaný systémový prehled provedený britskými výzkumníky analyzoval registr kontrolovaných studií Cochrane Deprese, Anxiety and Neurosis Review Group (CCDANCTR), který zahrnuje randomizované kontrolované studie z ruzných bibliografických databází.

V predchozí verzi recenze bylo zjisteno jen omezené mnozství dukazu naznacujících, ze cvicení muze být prospesné pro osoby, které trpí depresí. Vedci vsak nyní provedli dalsí setrení poté, co byly od té doby provedeny dalsí pokusy.

Výzkumníci analyzovali 35 studií zahrnujících celkem 1 356 úcastníku, kterí byli klinicky diagnostikováni s depresí. Pacienti, kterí podstoupili cvicení v souladu s doporuceními American College of Sports Medicine, byli sledováni.


Vedci nalezli dukazy, které spojují cvicení s redukovanými symptomy deprese.

Tito pacienti byli porovnáni s temi, kterí dostávali následující lécbu pro své symptomy deprese:

  • Standardní lécba
  • Zádná lécba nebo lécba placebem
  • Farmakologická lécba
  • Psychologická lécba
  • Dalsí aktivní lécba.

Cvicení ukazuje "mírné prínosy" pro depresivní príznaky

Pri porovnávání pacientu, kterí provádeli cvicení, s temi, kterí nepodstoupili zádnou lécbu nebo kontrolní lécbu, vykazovali ti, kterí vykonávali, mírné prínosy v souvislosti s depresivními príznaky.

Výzkumníci zjistili, ze výkon se ukázal jako úcinný jako psychologická lécba nebo uzívání antidepresiv. Dodávají ovsem, ze tyto nálezy byly zalozeny pouze na malém poctu nízkokvalitních studií.

Autori studie ríkají:

"Cvicení je mírne úcinnejsí nez kontrolní intervence ke snizování symptomu deprese, ale analýza metodologicky robustních studií ukazuje jen mensí úcinek ve prospech cvicení.

Ve srovnání s psychologickými nebo farmakologickými terapiemi se zdá, ze cvicení není úcinnejsí, i kdyz tento záver je zalozen na nekolika malých studiích. "

Pri provádení podrobnejsí analýzy sesti testu, které byly vyssí kvality, vsak výzkumníci zjistili, ze úcinky cvicení na depresi byly slabsí.

Byly zapotrebí vyssí studie kvality

"Kdyz jsme se podívali pouze na ty studie, které jsme povazovali za vysoce kvalitní, vliv cvicení na depresi byl malý a nebyl statisticky významný. Dukazní základna by byla posílena dalsími rozsáhlými a vysoce kvalitními studiemi," ríká Gillian Mead z Centrum pro klinické vedy mozku na univerzite v Edinburghu ve Velké Británii a autor studie.

Celkove výzkumy ríkají, ze v soucasné dobe nejsou schopny ríci, jaká úroven cvicení muze snizovat príznaky deprese a ze pro urcení této skutecnosti budou zapotrebí dalsí studie.

"Z aktuálne dostupných dukazu nelze zjistit, jaké druhy rezimu cvicení jsou nejúcinnejsí, nebo zda výhody pokracují i ??po ukoncení cvicebního programu pacienta," dodává.

Predchozí výzkum z Harvardské skoly verejného zdravotnictví naznacuje, ze nízká úroven cvicení a sledování spousty televizí jsou spojeny s vyssím rizikem deprese.

Proc nase kuze stárne?

Proc nase kuze stárne?

Je vás odraz v zrcadle, který vám ukazuje první známky vrásek a tmavých skvrn? Vase dny hladké, sálavé a pruzné pokozky jsou ocíslovány a vinou casu a slunecního svetla. Príznaky stárnutí dohromady s kazdým nakonec, ale omezení expozice slunce muze snízit rozsah poskození kuze.

(Health)

Zdraví zen v polovine zivota zacíná 6 000 kroku

Zdraví zen v polovine zivota zacíná 6 000 kroku

Obvyklá fyzická aktivita, která se pridává k presunu 6 000 nebo více kroku denne, muze chránit zdraví zen ve stredním veku, nebot prostrednictvím formálních cvicení nebo jen cinností kazdodenního zivota je tato úroven aktivity spojena s nizsím rizikem vývoje diabetu a metabolických syndromu u zen ve stredním veku.

(Health)