cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Jedna jóga predstavuje kazdý den muze zlepsit zakrivení pátere pro pacienty se skoliózou

Nová studie prohlasuje, ze jedna jóga predstavuje po dobu 90 sekund nejméne 3 dny v týdnu, muze snízit krivost pátere u pacientu se skoliózou za pouhých 3 mesíce.
Pacienti se skoliózou, kterí udelali postranní prkno jógu po dobu 90 sekund denne, zaznamenali znacné zlepsení zakrivení pátere.

Vedci, vcetne Dr. Loren Fishman z College of Physicians and Surgeons v New Yorku, New York, zverejnují své poznatky v casopise Globální pokrok ve zdravotnictví a medicíne.

Skolióza - stav, kdy se páter krizuje na stranu - postihuje priblizne 6 milionu lidí v USA a je zodpovedný za více nez 600 000 návstev lékaru kazdý rok. Ackoli skolióza muze ovlivnit vsechny vekové skupiny, pocátek je nejbeznejsí mezi vekem 10-15.

Závazná skolióza - definovaná jako zakrivení pátere o více nez 45 stupních - je obvykle osetrena operací. Pro pacienty s zakrivením pátere jsou méne nez 45 stupnu k dispozici chirurgické techniky - jeden z nejbeznejsích je zpevnení.

Kazdý rok je asi 30 000 detí a dospívajících se skoliózou vybaveno operkou, která se nosí po dobu priblizne 23 hodin denne, coz pomáhá pri narovnávání pátere dítete narustat.

Vedci poukazují na to, ze oblíbená metoda vylécení - nejcasteji pouzívaná u dospívajících dívek - vyzaduje, aby pacienti navstevovali 40 dvouhodinových setkání, trikrát týdne po dobu 3-4 mesícu. Pacienti jsou pak vyzýváni k celozivotnímu cvicení po dobu 30 minut denne.

"Vzhledem k tomu, ze mnoho pacientu se skoliózou jsou dospívající dívky, tezkopádná a zdlouhavá cvicení je sociálne neohrabaná, emocionálne bolestivá a fyzicky obtízná," ríká Dr. Fishman. "A jeste neosetrená skolióza muze postupovat 7% rocne a muze mít za následek zdravotní postizení a zivot ohrozující zdravotní rizika."

Pacienti, kterí potrebují provést bocní prkno na slabsí strane pátere

Ve své studii dokázali Dr. Fishman a kolegové stanovit úcinnost jedné základní jógy - známé jako bocní prkno - u 25 úcastníku ve veku 14-85 let s idiopatickou skoliózou.

Bocní prkno zahrnuje lezet na jedné strane tela s rovnými koleny a podpírá horní cást tela loktem a predloktím.

Po absolvování pocátecního vysetrení, rentgenového vysetrení a hodnocení radiologisty se pacientum ukázalo, jak provádet jógovou pózu.

V prvním týdnu byli instruováni, aby udelali pózu na boku, kdy se jejich páter zakrivil po dobu 10-20 sekund kazdý den. Oni byli pak pozádáni, aby pózu jednou denne, jak dlouho je to mozné, stále na strane zakrivení jejich pátere.

Vysvetlení duvodu, které vyzadují, aby pacienti posílali pózu na stranu jejich zakrivení, ríká Dr. Fishman:

"Vzhledem k tomu, ze skolióza je asymetrický stav, osetrovala jsem ji asymetricky a zádala pacienty o to, aby se predstavovaly jen na slabsí strane, coz posiluje specifické spinální svaly na konvexní strane, které jsou potrebné k tomu, aby pomohly ke snízení krivky."

Dodává, ze národní nadace pro scoliózu doporucuje, aby jednotlivci se skoliózou vykonávali 25 jógy, které by pomohly pri zakrivení jejich pátere. Upozornuje vsak na to, ze klinické výsledky nepodporují jeho úcinnost a pacientum není doporuceno, aby tyto postoje provádely asymetricky.

Zakrivení pátere pacientu byla merena na pocátku a na konci studie pomocí standardní techniky úhlu Cobb a rentgenové zárení bylo znovu odebráno po ukoncení studie.

Jóga predstavuje zlepsenou krivost pátere o priblizne 32% u vsech pacientu

V prumeru úcastníci udelali bocní prkno po dobu 1,5 minut denne, 6,1 dne v týdnu po dobu 6,8 mesícu.

Vedci zjistili, ze krivost pátere se zlepsila o priblizne 32% u vsech pacientu. U 19 pacientu, kterí udelali jógu pózu alespon 3 dny v týdnu, se zkrivení pátere zlepsila o 40,9%. Z techto pacientu dospelí zaznamenali 49,6% zlepsení zakrivení, zatímco dospelí zaznamenali zlepsení o 38,4%.

V návaznosti na zjistení vedci rekli:

"Asymetrické posílení konvexní strany primární krivky s kazdodenní praxí bocního panelového pózu drzeného co nejdéle po dobu 6,8 mesícu výrazne snízilo úhel primárních scoliotických krivek. Tyto výsledky vyzadují dalsí testování."

Cetné studie privítaly výhody jógy pro jiné zdravotní problémy. Dríve v tomto roce, Zdravotní novinky dnes ze studie, která navrhla jógu, by mohla snízit riziko úzkosti a deprese u matku, zatímco studie z roku 2013 tvrdila, ze jóga muze pomoci snízit krevní tlak.

Obezita-indukované zmeny mozku mohou být duvodem, ze kontrola hmotnosti je tak tezká

Obezita-indukované zmeny mozku mohou být duvodem, ze kontrola hmotnosti je tak tezká

Nejvetsí prekázkou úspesné lécby obezity je tendence ke znovuzískání telesné hmotnosti pri diete a cvicení a dukazy se zvysují, ze to muze být zpusobeno fyziologickými prícinami. V poslední dobe australská studie uvádela, ze po velké ztráte hmotnosti se zdá, ze hormony regulující chut k jídlu se vrátí na úroven, která zvysuje chut k jídlu.

(Health)

Selhání ledvin se prílis nezpracovává u starsích dospelých

Selhání ledvin se prílis nezpracovává u starsích dospelých

Podle studie z 20. cervna vydání JAMA je míra progrese neléceného selhání ledvin významne vyssí u starsích nez u mladsích jedincu. Studie zahrnovala témer dva miliony dospelých kanadských detí. Studie o pozadí informací informuje: "Studie o vztahu mezi vekem, funkcí ledvin a klinickými výsledky uvádejí, ze u starsích pacientu je méne pravdepodobné, ze vyvstávají v konecném stádiu renálního onemocnení (ESRD) ve srovnání s mladsími pacienty a pravdepodobneji umírají nez progrese na selhání ledvin i pri nejnizsích úrovních odhadované rychlosti glomerulární filtrace [eGFR, prutok filtracní kapaliny ledvinami].

(Health)