cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Testosteronový gel zvysuje riziko srdecních záchvatu a vysokého krevního tlaku u starsích muzu - lécba fáze klinické studie zastavena

Podle studie u starsích muzu uzívajících lécbu testosteronovým gelem, publikované v New England Journal of Medicine, s pouzitím testosteronového gelu vede k vyssímu riziku nezádoucích kardiovaskulárních príhod, jako jsou srdecní záchvaty a vysoký krevní tlak (hypertenze) ve srovnání s placebem.
Studie byla zastavena z duvodu techto nezádoucích úcinku. Studie byla podporena grantem pro Shalendera Bhasina, M.D., v Boston Medical Center z Národního institutu pro stárnutí (NIA), který je soucástí Národního ústavu zdravotnictví.
Snízení síly svalu muze prispet k obtízím v mobilite, napríklad v chuzích nebo splhání schodu, které mohou omezit nezávislost starsích osob. Bylo prokázáno, ze lécba testosteronem zlepsuje svalovou sílu u nekterých starsích muzu, ale zatím není známo, zda by to omezilo omezení pohybu u starsích muzu s nízkými hladinami testosteronu. Test TOM (Testosterone in Older Men) byl navrzen tak, aby resil tuto otázku. Jednalo se o randomizovanou, dvojite slepou, placebem kontrolovanou klinickou studii o úcincích sesti mesícu lécby testosteronovým gelem na sílu a schopnost chodit a stoupat po schodech u 209 starsích muzu s nízkými hladinami testosteronu a omezeními pohyblivosti. Testosteronový gel pouzívaný v této studii byl denne podáván pokozce. 209 muzu ve studii melo prumerný vek 74 let a vysokou míru chronických onemocnení, jako je diabetes a kardiovaskulární onemocnení.
Lécebná fáze pokusu byla ukoncena dne 31. prosince 2009 po prezkoumání ze strany zkusební komise pro sledování údaju a bezpecnosti (DSMB). DSMB je nezávislá skupina lékarských a statistických odborníku zrízená na pocátku pokusu, která pravidelne kontroluje výskyt nezádoucích zdravotních událostí u úcastníku a zjistuje prípadná mozná rizika lécby. V prosinci roku 2009 predstavenstvo zjistilo, ze 23 ze 106 muzu, kterí dostali testosteron, zaznamenalo behem studie nepríznivé kardiovaskulární príhody, ve srovnání s peti z 103 muzu, kterí dostávali placebo. Kardiovaskulární príhody zahrnují srdecní infarkt, poruchy srdecního rytmu a zvýsený krevní tlak a jedna úmrtí na podezrení na infarkt. DSMB zvázil závaznost nezádoucích úcinku ve vztahu k potenciálním prínosum a doporucil, aby úcastníci prestali uzívat léky ze studie a ze registrace byla ukoncena.
Jakmile DSMB vydala své doporucení, fáze lécby byla zastavena. Vsichni úcastníci byli okamzite informováni a pozádáni, aby se setkali se studijními lékari, aby diskutovali o vsech mozných otázkách. Muzi, kterí zaznamenali kardiovaskulární príhody, byli léceni svými osobními lékari za jejich specifické podmínky. Zádní noví úcastníci nebudou zapsáni do studie. Studijní tým bude i nadále monitorovat zdraví vsech úcastníku po dobu nejméne jednoho roku po ukoncení uzívání testosteronu k dalsímu vyhodnocení úcinku lécby.
Zpráva v New England Journal of Medicine poskytuje podrobné informace o výsledcích a nezádoucích událostech u úcastníku. Autori poznamenávají, ze lékari a pacienti, zejména starsí muzi, by meli zvázit zjistení této studie o nezádoucích úcincích spolu s dalsími informacemi o rizicích a prínosech lécby testosteronem. Vsimli si také, ze pro objasnení bezpecnostních otázek vznesených tímto pokusem je zapotrebí dalsího výzkumu.
Autori upozornují, ze schopnost vyvodit sirsí závery o bezpecnosti lécby testosteronem na základe techto zjistení je omezena nekolika faktory, vcetne této malé studie a skutecnosti, ze populace studie byla starsí a mela vyssí míru chronických onemocnení a omezení mobility nez ve vetsine ostatních studií.
Kritéria zpusobilosti studie krome toho vyloucily muze s velmi nízkou hladinou testosteronu, coz omezilo schopnost vyvodit závery o bezpecnosti u této populace. Autori také poznamenávají, ze dávky testosteronu a sérové ??hladiny v této studii mohou být vyssí nez ty, které se obvykle pouzívají v klinické praxi av nekterých predchozích klinických studiích. NIA financuje sest dalsích studií zkoumajících úcinky testosteronu. Vsichni hlavní vysetrovatelé techto pokusu a jejich DSMB a bezpecnostní úredníci byli informováni o zjisteních v TOM Trialu. Po prezkoumání techto zjistení a dalsích dukazu týkajících se bezpecnosti lécby testosteronem doporucili DSMB a bezpecnostní úredníci pokracování pokusu s dodatecnými informacemi pro úcastníky a dalsími bezpecnostními opatreními. NIA prezkoumala tato doporucení a souhlasila s nimi.
"Nezádoucí úcinky spojené s administrací testosteronu"
Dr. Shehzad Basaria, MD, Andrea D. Coviello, MD, Thomas G. Travison, Ph.D., Thomas W. Storer, Ph.D., Wildon R. Farwell, MD, MPH, Alan M. Jette, Ph.D. , Richard Eder, BA, Sharon Tennstedt, Ph.D., Jagadish Ulloor, Ph.D., Anqi Zhang, Ph.D., Karen Choong, MD, Kishore M. Lakshman, MD, PhD. Norman A. Mazer Renee Miciek, MS, Joanne Krasnoff, Ph.D., Ayan Elmi, BA, Philip E. Knapp, Brad Brooks, BS, Erica Appleman, MA, Sheetal Aggarwal, BS, CCRP, Geeta Bhasin, BA , Leif Hede-Brierley, Ashmeet Bhatia, MB, BS, Lauren Collins, RNP, Nathan LeBrasseur, Ph.D., MUDr. Louis D. Fiore a MUDr. Shalender Bhasin
New England Journal of Medicine10.1056 / NEJMoa1000485
Zdroj: Národní institut pro stárnutí
Upravil Christian Nordqvist

"Odpoved na odmenu" merená pri vysazení nikotinu

"Odpoved na odmenu" merená pri vysazení nikotinu

V nové studii publikované v JAMA Psychiatry vedci tvrdí, ze identifikovali a zmerili odpovedi na odmeny pri vysazení nikotinu u lidí a potkanu. Kourení cigaret je hlavní prícinou úmrtí, kterým lze predejít na celém svete. Asi 20% obyvatel USA kourí cigarety, ackoli více nez polovina z této skupiny se pokusí opustit kazdý rok.

(Health)

Náhlá srdecní smrt je méne pravdepodobné, pokud cvicíte

Náhlá srdecní smrt je méne pravdepodobné, pokud cvicíte

Existuje mensí sance na úmrtí na náhlá srdecní zástava, pokud jde o cvicení, nez na srdecní zástavu z jiných duvodu, hlásili výzkumníci z Nizozemska na kongresu Evropské kardiologické spolecnosti 2012 v Mnichove v Nemecku. Dr. Arend Mosterd a tým z akademického zdravotnického centra na univerzite v Amsterdamu predstavili své poznatky z ARREST (Amsterdamská resuscitacní studie).

(Health)