cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Jedna dávka antidepresiv "zmení mozek behem nekolika hodin"

Obecne se domníváme, ze pacienti uzívající antidepresiva potrebují lék uzívat priblizne 4-6 týdnu predtím, nez si vsimnou jakéhokoli zlepsení depresivních príznaku, ale nová studie tvrdí, ze jedna dávka muze behem nekolika hodin vyvolat významné zmeny v mozku.
Vedci tvrdí, ze jedna dávka SSRI vyvolala zmeny mozku u zdravých úcastníku behem 3 hodin.

Výzkumný tým, vcetne spoluautora Dr. Julie Sacherové z Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences v Nemecku, zverejnuje své poznatky v casopise Soucasná biologie.

Priblizne 1 z 10 dospelých hlásí nejakou formu deprese a 1 z 10 lidí s depresí ve veku 12 let a starsích uzívá antidepresiva pro tento stav.

Selektivní inhibitory zpetného vychytávání serotoninu (SSRI) jsou nekteré z nejcasteji pouzívaných antidepresiv. Obchodní znacky techto léciv zahrnují Prozac, Zoloft a Lexapro. Léky se domnívají, ze mení mozkovou konektivitu a zvysují produkci neurotransmiteru nazývaného serotonin, o nemz se predpokládá, ze hraje roli pri udrzování rovnováhy nálady.

"Nicméne," ríkají výzkumní pracovníci, "celý rozsah serotoninergních úcinku na funkcní konektivitu v lidském mozku nebyl zkoumán."

Pro jejich studium se Dr. Sacher a kolegové vydali na to, aby zjistili, jak SSRI pracují v mozku 22 zdravých úcastníku.

SSRI "pozmenila mozkovou konektivitu do 3 hodin"

Kazdý subjekt podstoupil 15minutovou kontrolu mozku, která zmerila okyslicování prutoku krve v mozku. Poté jim byla podána jedna dávka SSRI známého jako escitalopram (Lexapro), predtím, nez podstoupí dalsí vysetrení mozku o nekolik hodin pozdeji.

Tým pak zmeril pocet spojení mezi voxelami v mozku - ekvivalentní obrazovým bodum v obraze - a vytvoril tak 3D obraz kazdého mozku. Byly porovnány 3D snímky vysetrení mozku pred a po pouzití SSRI.

Pri analýze síte celého mozku výzkumníci zjistili, ze SSRI snizuje vnitrní hladiny konektivity ve vetsine oblastí mozku behem 3 hodin. Zvýsila vsak propojenost ve dvou specifických oblastech mozku - cerebellum (zapojeném do dobrovolného pohybu) a thalamus (podílející se na smyslovém vnímání a motorické funkci).

"Neocekávali jsme, ze by SSRI mel takový výrazný úcinek na tak krátkou casovou lhutu, nebo aby výsledný signál zahrnoval celý mozek," ríká doktor Sacher. Tato zjistení, tvrdí výzkumní pracovníci, naznacují, ze SSRI mohou brzy reorganizovat mozku, aby snízili depresivní symptomy pozdeji.

Mluvit k Zdravotní novinky dnes, Rekl Dr. Sacher:

"Nase zjistení ukazují, ze SSRI mají okamzitý vliv na mozkovou konektivitu a ze tyto zmeny zahrnují celý mozek. Je mozné, ze tyto zmeny konektivity jsou prvním krokem v remodelování mozku, nebot existují dukazy z jiných experimentu, které mohou tyto funkcní zmeny konektivity odrázet neuroplastickou zmenu, bude vsak zapotrebí dalsí výzkum, který by dále odhalil tyto mechanismy neuroplasticity. "

Taková zjistení mohou vést k lepsímu pochopení toho, kterí pacienti s depresí reagují na SSRI a kterí ne, ríká Dr. Sacher a dodává:

"Doufáme, ze nase práce bude v konecném dusledku pomáhat lépe rozhodovat o lécbe a prizpusobovat individuální terapii pacientum trpícím depresí."

Tým nyní plánuje posunout se smerem k klinickým zkouskám a doufá, ze srovná mozkovou konektivitu pacientu s depresí, kterí odpovedeli na lécbu temi, kterí nemeli.

"Rádi bychom porovnali akutní, subakutní a chronické úcinky SSRI na funkcní architekturu mozku ve zdraví a onemocnení," rekl nám Dr. Sacher. "V ideálním prípade bychom také rádi zahrnuli v nasich studiích ruznorodejsí strategie antidepresivních lécebných postupu, jako je kognitivní terapie, deprivace spánku nebo svetelná terapie, a zkoumáme, zda dokázeme identifikovat charakteristické vzorce ve funkcní konektivite pro kazdou moznost lécby."

Zdravotní novinky dnes nedávno o studii publikované v casopise Veda, ve kterém vedci tvrdí, ze identifikovali oblast mozku, která kontroluje poruchy nálady.

Svetová zdravotnická organizace plánuje vymýcení tuberkulózy v 33 zemích

Svetová zdravotnická organizace plánuje vymýcení tuberkulózy v 33 zemích

Tuberkulóza je druhým nejvetsím vrahem v dusledku jediného infekcního agens po celém svete, pricemz 1,3 milionu lidí zemrelo v roce 2012 a 8,6 milionu nemocných. Svetová zdravotnická organizace (WHO) nedávno oznámila plán, kterým bude eliminována tuberkulóza (tuberkulóza) ze 33 zemí a území, kde je méne nez 100 prípadu na milión obyvatel, vcetne USA.

(Health)

Kolik bunek je v lidském tele?

Kolik bunek je v lidském tele?

Premýsleli jste nekdy, kolik bunek tvorí vase telo? Nejsi sám. Vedci stále diskutují o presném císle, které v soucasné dobe zustává hádkou. Bunky jsou stavebními kameny lidského tela. Ale jaký je celkový pocet bunek v typickém cloveku? Krátká odpoved je, ze telo prumerného cloveka obsahuje kolem 30 az 40 bilionu bunek.

(Health)