cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby."Eyedropy nocního videní" zlepsují videní az do 50 metru ve tme

Nezávislá výzkumná skupina nazvaná Veda pro masy vyvinula ocní kapky, které umoznují uzivateli identifikovat symboly a lidi v tmavých oblastech az do vzdálenosti 50 metru.
Patent, který vedci zalozili své ocní kapky, byl puvodne podán pacientum, kterí ztratili své slabé svetlo videní.

Ocní kapky vyuzívají smes inzulínu a chloru e6 (Ce6) - analog chlorofylu, který se pouzívá jiz radu let pri laserové lécbe rakoviny. Ce6 má vlastnosti zesilující svetlo, které umoznují chirurgum pouzívat energii z nízkoenergetických svetelných zdroju k nicení nádorových bunek.

Nedávný výzkum vsak zjistil, ze prípravek Ce6 muze být také pouzíván k lécbe nocní slepoty a zlepsení videní osob s urcitými poruchami zraku, a to prímou aplikací do ocí.

Krome Ce6 a fyziologického roztoku byl ve smesi pouzit inzulín, aby se dosáhlo vetsí absorpce Ce6 do komory ocí. Dalsí látka, dimethylsulfoxid (DMSO), byla také pouzita pro zvýsení permeability bunecných membrán oka.

Ocní kapky byly aplikovány na výzkumníka Gabriela Licinu s mikropipetou, zatímco jeho oci byly otevreny se speculum, aby se zarucila absorpce. Pred podáním ocních mlék byly oci pacienta vycisteny fyziologickým roztokem, aby se odstranily malé cástice, které by mohly být prítomny.

Jakmile byly ocní kapky aplikovány, Licina nosila ochranné kontaktní cocky a slunecní brýle, aby se chránily pred vystavením jasnému svetlu, jakmile zacalo pracovat s roztokem, coz zvysuje intenzitu svetla.

Poté, co se oci subjektu prizpusobily po dobu dvou hodin, jejich vizi byly poté testovány v temné oblasti vedle ctyr kontrolních subjektu. Úcastníci byli pozádáni, aby identifikovali ruzné symboly ve vzdálenosti 10 metru, symboly na ruzných barvách pozadí a pohyblivé symboly s ruznými barvami pozadí na ruzných vzdálenostech.

Úcastníci byli také pozádáni, aby identifikovali nekolik osob, které se nacházely v malém hájku stromu s laserovým ukazovátkem. Kazdý clovek byl umísten mezi 25-50 metru od pozorovacího bodu úcastníku.

S pomocí ocních kapslí Ce6 byl subjekt schopen dusledne rozpoznat symboly, které nemohly kontrolovat. Pri identifikaci jedincu v temné zalesnené oblasti mel subjekt 100% úspesnost, ve srovnání s 33% úspesností pro úcastníky kontroly.

Dalsí testy plánovaly kvantifikovat zlepsení vize

Vedci plánují provést dalsí testy s cílem merit zlepsení vize objektivneji.

"Ganzfelduv stimulacní prístroj a elektroretinigrafie budou pouzity k merení skutecného mnozství elektrické stimulace zvysujícího se z oka, coz dá tvrdé kvantifikovatelné císlo stupni zesílení," písí výzkumníci. "Je také mozné otestovat, jaké rozsahy zraku se zvetsují."

Subjekt nezaznamenal zádné nezádoucí úcinky behem 20 dnu po pouzití ocních kapicek. Jeho vizi se vrátil k normálu do následujícího dne.

Veda pro mse se prihlásila k pojmu "veda obcanu", pricemz prístup k nástrojum a zdrojum je k dispozici kazdému, kdo si preje vykonávat vedecký výzkum.

"Vedci z rad obcanu a" biologové z biologického prumyslu "nepodléhají zádnému tlaku, aby dosáhli nebo drzeli pozici, a casto nemají potrebu vyrábet z menových duvodu," písí výzkumní pracovníci. "Je mozné, ze to umozní méne predpojatosti pri publikování a otevrenejsí uvolnení práce kvuli nedostatku externích motivátoru."

Díky svému nezávislému postavení vsak badatelé poznamenávají, ze nemají prístup k urcitým nástrojum a zdrojum, které by jim umoznily rychle a efektivne overit své zjistení. Následkem toho musí být jeste mnoho práce, ale v techto pocátecních fázích jejich výzkum jiz osvetlil ctení.

Nedávno, Zdravotní novinky dnes vysetrovaly degenerativní poruchy sítnice a jaké formy lécby se v soucasné dobe vyvíjejí k resení slepoty.

Vyssí spotreba ryb spojená se snízeným rizikem deprese

Vyssí spotreba ryb spojená se snízeným rizikem deprese

Vysoký príjem ryb je casto povazován za soucást zdravé výzivy. Nyní výzkumníci naznacují, ze konzumace velkého mnozství ryb by také snízilo riziko deprese. Výzkumníci naznacují, ze snízené riziko deprese pozorované pri jejich analýze muze být zpusobeno mastnými kyselinami, bílkovinami, vitamíny a minerály, které ryby obsahují.

(Health)

Chudé zeny mají zpozdení v diagnostice rakoviny prsu

Chudé zeny mají zpozdení v diagnostice rakoviny prsu

Vedci tvrdí, ze mladé zeny s rakovinou prsu, které mají chudsí financní situaci, mohou zazívat zpozdení pri hledání lékarské péce a radu na tuto nemoc. To je podle studie zverejnené v casopise Cancer. Podle Americké rakovinové spolecnosti (ACS) je rakovina prsu diagnostikována u méne nez 1 ze 200 zen mladsích 40 let.

(Health)