cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nová studie Tamiflu naznacuje, ze lék významne snizuje chripku

Nová analýza výzkumu týkajícího se oseltamiviru - uvádeného na trh a bezne nazývaného Tamiflu - zjistila, ze lék snizuje trvání príznaku chripky a riziko infekcí dýchacích cest podle jeho autoru.
Oseltamivir, bezne uvádený pod obchodním názvem Tamiflu, se v roce 2009 v prubehu epidemie prasecí chripky vyznamenal prominentne.

Bylo také hláseno nekolik vedlejsích úcinku, vcetne výrazného zvýsení rizika nevolnosti (3,7%) a zvracení (4,7%) ve srovnání s placebem.

Studie, publikovaná v Lancet, vychází z publikace metaanalýzy provedené v lonském roce spolecností Cochrane - nezávislé celosvetové síte lékaru a výzkumných pracovníku, které jsou proslulé vysoce kvalitními systematickými recenzemi.

Predchozí analýza zjistila, ze zatímco Tamiflu snizoval riziko vývoje chripky, nebyly k dispozici dostatecné dukazy, které by naznacovaly, ze léky snizují komplikace chripky, jako je pneumonie. Cochrane rovnez hlásil zvýsené riziko nezádoucích úcinku, vcetne nevolnosti, zvracení a psychických úcinku.

Autori nové studie vsak uvádejí, ze u dospelých s chripkou uzívání prípravku Tamiflu rychleji snizuje symptomy, snizuje riziko komplikací dýchacího traktu a snizuje riziko pacientu vyzadujících hospitalizaci.

Prodej Tamiflu zaznamenal v roce 2009 obrovský nárust v dusledku epidemie prasecí chripky H1N1. Jak vláda Spojených státu amerických, tak vláda Spojeného království vykázala v reakci na to, ze strávila miliony dolaru v zásobe antivirotik.

Metaanalýza

Zatímco v Cochrane analýze byly pouzity studie z klinických studií, nová analýza vyuzila údaje o jednotlivých pacientech nejen z publikovaných studií o lécbe dospelých, ale i dríve nepublikovaných. Prístup k nepublikovaným studiím poskytl Roche Pharmaceuticals, výrobce Tamiflu.

Autori zkoumali ve své analýze devet randomizovaných placebem kontrolovaných dvojite zaslepených studií. Tyto studie zkoumaly úcinky licencované dávky 75 mg dvakrát denne Tamiflu mezi 4 328 dospelými se sezónní chripkou mezi roky 1997 a 2001.

Ve své nové analýze autori písí, ze lécba chripky s prípravkem Tamiflu snizuje trvání príznaku z 123 hodin na 98 hodin - snízení o 21% - ve srovnání s placebem.

Tamiflu také snízil riziko infekcí dolních cest dýchacích, které vyzadovaly antibiotika po dobu 48 hodin po pridelení léku nebo placeba. Autori uvádejí, ze riziko bylo snízeno o 44%, pricemz 4,9% úcastníku uzívajících prípravek Tamiflu se stálo infikováno ve srovnání s 8,7% úcastníku placeba.

Hospitalizace se rovnez snízila predepisem Tamiflu. Celkem 0,6% úcastníku s chripkou bylo hospitalizováno po podání léku, ve srovnání s 1,7% pacientu uzívajících placebo - snízení o 63%.

Mezi úcastníky, u kterých bylo zjisteno, ze nemají chripku, nebyly pozorovány zádné prínosy.

"Nase metaanalýza poskytuje presvedcivý dukaz, ze lécba oseltamivirem snizuje o jeden den typickou délku onemocnení u dospelých infikovaných chripkou a také predchází komplikacím a snizuje pocet lidí, kterí potrebují nemocnicní lécbu," uvádí studie autorky prof. Arnolda Monta z univerzity Michigan School of Public Health.

Symptomy se zlepsují, ale za jakou cenu?

V doprovodném editoru Heath Kelly z australské národní univerzity v Canberra a Benjamin Cowling z Hongkongské univerzity písí, ze zvýsené riziko nevolnosti a zvracení si vyzaduje opatrnost.

"Vzhledem k riziku nevolnosti a zvracení u vsech pacientu, kterí dostanou lék, je doporuceno potvrzení diagnózy chripky pred lécbou," písí.

Financování studie poskytla Multiparty Group for Advice on Science (MUGAS) prostrednictvím neomezeného grantu spolecnosti Roche. Mimo zkusebního období prof. Monto obdrzí také poplatky od spolecnosti Roche. Autori uvádejí, ze Roche nehraje zádnou roli v analýze, interpretaci nebo hlásení studie.

Bezprostrední obavou predlozenou novou studií je, zda je snízení symptomu o jeden den dostatecné vzhledem k riziku nezádoucích úcinku potvrzených výzkumnými pracovníky.

"Je treba, aby velikost techto léku prevazovala nad poskozením nevolnosti a zvracení," uzavírají autori.

Dr. Tom Jefferson, epidemiolog v revizní skupine Cochrane Acute Respiratory Infects Review Group, kritizoval zjistení nové studie a uvedl, ze jediné duvody, proc se závery obou studií lisí, jsou zpusoby, jakými byly data interpretována.

"Nase interpretace byly rízeny nasím prístupem k více nez 100 000 stránkám zpráv o klinických studiích Tamiflu, coz tito autori nemeli prístup podle jejich metodické cásti," uvádí.

Srdecní onemocnení mezi starovekými mumiemi

Srdecní onemocnení mezi starovekými mumiemi

Nová studie, která byla nedávno zverejnena v The Lancet, odhaluje, ze ateroskleróza - ztvrdnutí tepen - byla mnohem castejsí mezi mumiemi a starými lidmi, nez se dríve myslelo. Celých 137 mumií ze starovekého Egypta, Peru, jihozápadní Ameriky a aleutských ostrovu na Aljasce - nekdy az do 4000 let - bylo analyzováno výzkumnými pracovníky.

(Health)

Význam cvicení ve zdravotních plánech potvrzených rozhodnutím Nejvyssího soudu

Význam cvicení ve zdravotních plánech potvrzených rozhodnutím Nejvyssího soudu

Podle vedcu a lékarských odborníku, prestoze rozhodnutí Nejvyssího soudu USA o cenove príznivé péci (ACA) ocekávalo hodne spekulací pri uvedení plánu do úcinnosti, stále nezmení jednu dulezitou vec, o kterou jsou si jisti. Vedoucí americké akademie sportovní medicíny (ACSM) pevne verí, ze fyzická aktivita a cvicení jsou nejmocnejsím nástrojem pri pomoci nemocným lidem v U.

(Health)