cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.FDA navrhuje zrusit zákaz dárcovství krve pro homosexuální muze

Americký úrad pro kontrolu potravin a léku oznámil návrhy na zrusení zákazu darování krve od homosexuálu a bisexuálu.
Ve Spojených státech se kazdorocne odebírá priblizne 15,7 milionu daru krve. Soucasné riziko prenosu HIV z krevních transfúzí je priblizne 1 z 2 milionu.

Zákaz byl prosazen v roce 1983 v dusledku epidemie HIV / AIDS v USA a omezil vsechny muze, kterí se od roku 1977 sexuálne s jinými muzi, darovali krev kvuli zvýsenému riziku prenosu HIV.

V prosinci roku 2014 Food and Drug Administration (FDA) oznámila, ze se rozhodla doporucit neomezený zákaz darování krve pro homosexuální a bisexuální muze, a to jim umozní darovat krev za predpokladu, ze nemají sex s jiným muzem za posledních 12 mesícu.

Vcera FDA vydala návrh doporucení, doporucující tuto zmenu, která - pokud bude provedena - prinese USA v souladu s predpisy o darování krve pro homosexuální a bisexuální muze ve Velké Británii, Austrálii, Svédsku a Argentine, mezi mnoha dalsími zememi.

Muzi, kterí nekdy byli pozitivne testovaní na HIV a ti, kterí se nekdy zabývali komercní sexuální prací nebo uzíváním injekcních léku bez predpisu, by vsak zustali od krve odlozeni na neurcitou dobu.

Jedinci, kterí meli sex s osobou s anamnézou syfilis nebo kvapavkou nebo kterí byli léceni za techto podmínek behem posledních 12 mesícu, by nebyli schopni poskytnout krev, stejne jako zeny, které se sexuálne setkaly s muzem, který mel sex s jiným muzem za posledních 12 mesícu.

Pokyny "nadále stigmatizují homosexuální a bisexuální muze"

Tam je velká potreba darování krve - v USA, osoba potrebuje krevní transfuzi kazdé 2 sekundy. Americký Cervený kríz, Americká asociace bank krve (AABB) a Strediska krve Ameriky vítá návrh smernice FDA.

"Nejvyssími prioritami komunity pro krevní banku jsou bezpecnost nasich dobrovolných donoru krve a konecných príjemcu krve," uvedla organizace ve spolecném prohlásení. "Tato zmena v politice by prizpusobila období odlození dárcovství muzum, kterí mají sex s muzi, s kritérii pro dalsí cinnosti, které mohou predstavovat podobné riziko transfuzní prenosné infekce."

Zatímco aktivisté za práva homosexuálu bojují za zmenu pravidel darování krve pro homosexuální a bisexuální muze po mnoho let, mnozí se domnívají, ze tyto nové pokyny jsou stále neprijatelné.

V príspevku blogu z kampane o lidských právech (HRC) - nejvetsí skupine pro rovnost práv pro homosexuály, gayové, bisexuály a transsexuály v USA - reditel pro vládní zálezitosti HRC David Stacy ríká, ze zatímco nová politika je "krokem správným smerem" on verí, ze to "klesne daleko krátký" jak to pokracuje k stigmatize gay a bisexuální muzi. On pridává:

"Tato zásada brání tomu, aby muzi darovali zivot zachranující krev zalozený výhradne na své sexuální orientaci spíse nez skutecné riziko krve.

To proste nemuze být ospravedlneno vzhledem k soucasnému vedeckému výzkumu a aktualizované technologii krevního skríningu. Jsme odhodláni pracovat na eventuálním výsledku, který minimalizuje riziko pro krevní zásobování a zachází s homosexuálními a bisexuálními muzi s úctou, kterou si zaslouzí. "

"Politické a sociální zájmy nesmí být povoleny, aby zvítezili ve verejném zdraví"

Podle amerického Cerveného kríze se kazdorocne v USA shromazduje zhruba 15,7 milionu daru krve a soucasné riziko prenosu HIV z transfuze krve se pohybuje kolem 1 na 2 miliony.

Za posledních 10 let americký Cervený kríz, AABB a Americká krevní centra povazují zákaz FDA pro dárcovství krve u muzu, kterí mají sex s muzi, být "lékarsky a vedecky neoprávnený".

Nekteré organizace jsou vsak proti návrhu smernice FDA o zrusení neomezeného zákazu, uvádející, ze by mela být zachována, protoze homosexuálové a bisexuální muzi stále predstavují výrazne zvýsené riziko infekce HIV.

Na schuzce poradního výboru FDA pro krevní výrobky v prosinci lonského roku Peter Sprigg, vedoucí odboru pro politiku v Rade pro výzkum rodiny, uvedl:

"Výzkum predlozený výboru potvrzuje dramaticky zvýsené riziko infekce HIV u muzu, kterí mají sex s muzi - riziko 62 krát vyssí nez u siroké verejnosti. Toto riziko samozrejme oduvodnuje nejvyssí úroven bdelosti a politické a sociální zájmy nesmí dovolit zvítezit ve verejném zdraví. "

Nová politika "by neohrozovala bezpecnost krve"

Ve svém návrhu pokynu FDA uvádí, ze existují dukazy o tom, ze zákaz na dobu neurcitou se postupne stává méne úcinným pro udrzení soucasné úrovne bezpecnosti krve a ze nová politika by neohrozila bezpecnost krevního obehu.

Poukazují na soucasnou politiku v Austrálii - zemi, která jiz prijala narízení navrzené FDA.

"Behem 5 let pred a 5 let po zmene z odlození dozivotního zivota na 1 rok odkladu v Austrálii nedoslo k zádným zmenám v riziku krve, které by byly definovány poctem HIV-pozitivních daru za rok a pomer HIV-pozitivních dárcu s muzem-muzského pohlaví jako rizikovým faktorem, "ríká FDA.

Dodávají, ze míra dodrzování predpisu u homosexuálních a bisexuálních muzských krevních dárcu po zmene politiky cinila nejméne 99,7%.

Poznamenávají vsak, ze homosexuální a bisexuální dárci krve v Austrálii jsou povinni podepsat prohlásení za prítomnosti personálu krevního centra, v nemz uvedou, ze chápou, ze existují sankce za poskytnutí falesných nebo zavádejících informací - neco, co nebylo navrzeno ve FDA návrh pokynu pro tuto politiku.

Agentura FDA vyzývá k pripomínkám k návrhum pokynu po dobu 60 dní, po uplynutí této doby provedou jakékoli zmeny pred jejich dokoncením.

Zdravotní novinky dnes nedávno zverejnená ve studii, která tvrdila pouzití cerstvé plné krve od jediných dárcu, muze snízit riziko onemocnení souvisejících s transfuzí pro deti podstupující srdecní chirurgii.

Prísada aromatizacních prostredku s mikrovlnami je dýchací nebezpecí

Prísada aromatizacních prostredku s mikrovlnami je dýchací nebezpecí

Výzkumníci zjistili, ze slozka 2,3-pentandion (PD), pouzívaná k podpore chuti a aroma másla v mikrovlnné popcorn, je dýchací riziko, které muze také zmenit genovou expresi v mozku potkanu. Studie je publikována v American Journal of Pathology a naznacuje, ze akutní PD expozice muze v laboratorních zvíratech vést k podobné toxicite dýchacích cest jako u diacetylu.

(Health)

Byly nalezeny velmi smrtící Prionové druhy

Byly nalezeny velmi smrtící Prionové druhy

Podle studie publikované v on-line vydání casopisu Proceedings of the National Academy of Sciences, výzkumníci z The Scripps Research Institute identifikovali jeden prionový protein, který je alespon desetkrát smrtelnejsí nez vetsí prionové druhy. Jediný prionový protein zpusobuje neuronovou smrt podobnou té, která byla pozorována u BSE (onemocnení sílených krav).

(Health)