cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Výborné výsledky pro MS Drug "Plegridy"

Biogen Idec práve oznámila záverecné výsledky prvního rocníku studie fáze 3 o její relapsující a remitující lécbe roztrousené sklerózy Plegridy (peginterferon beta-1a). Lék splnil vsechny primární a sekundární cíle výsledku studie, coz naznacuje, ze je velmi úcinný pri snízení aktivity onemocnení roztrousené sklerózy (MS).
MS je autoimunitní onemocnení, pri nemz imunitní systém zacne napadat mozku a míchu (centrální nervový systém). Symptomy zahrnují slabost, neschopnost pohybovat se rukama nebo nohama, ztráta rovnováhy a necitlivost.
Plegridy je clenem interferonové trídy léku, které se casto pouzívají jako první linie lécby MS. Funguje prodlouzení polocasu a expozice interferonu beta-1a v tele. Podle predchozí studie zverejnené v casopise Archiv neurologie, lécba interferonem je schopna dosáhnout a udrzet odezvu, jak je mereno pomocí pravidelných hodnot zobrazování pomocí magnetické rezonance.
Výsledky, které byly prezentovány na 65. výrocní schuzce americké akademie neurologie, ukázaly, ze ve srovnání s placebem, Závislost snízila rocní relaps pacientu s roztrousenou sklerózou o 36% a snízila podíl pacientu, kterí relapsovali o 39%.
Fáze 3 ADVANCE klinická studie byla dvouletá studie, jejímz cílem bylo zhodnotit úcinnost a bezpecnost prípravku Plegridy u více nez 1 516 randomizovaných pacientu trpících MS. Byla hodnocena úcinnost dvou ruzných dávek léciva, která byla podána bud jednou za dva nebo ctyri týdny.
Peter Calabresi, reditel MDD, Johns Hopkins Multiple Sclerosis Centre, rekl:

"Tyto úplné výsledky za první rok poskytují komplexnejsí obraz PLEGRIDY a jeho pozitivních úcinku na snízení relapsu, progrese invalidity a vývoje lézí. Tyto údaje naznacují, ze pokud je prípravek PLEGRIDY schválen, muze nabídnout výhodu méne castého dávkovacího schématu, coz by znamenalo smysluplný pokrok pro lidi, kterí zijí s MS. "

Prípravek Plegridy, dávkovaný jednou za dva týdny, vykazoval numericky vyssí úcinek lécby, nez kdyz byl podáván jednou za ctyri týdny.

Gilmore O'Neill, viceprezident pro klinický vývoj v globální neurologii v pozdním stadiu Biogen Idec, rekl:
"V prvním roce studie ADVANCE prokázala PLEGRIDY silnou úcinnost. Zjistili jsme výrazné snízení relapsu a to bylo podporeno výsledky MRI. Pokud bude prípravek PLEGRIDY schválen, bude mít významnou terapeutickou volbu v segmentu injekcního osetrení. tyto povzbudivé terapeutické výsledky, PLEGRIDY, mohou snízit zátez lécby u pacientu snízením poctu podkozních injekcí. "

Nezádoucí úcinky léku zahrnovaly zarudnutí v oblasti injekce a príznaky podobné chripce. Celkove vsak lék dobre fungoval s ohledem na bezpecnost, pricemz pocet nezádoucích úcinku byl u tech, kterí uzívali Plegridy, podobný poctu nezádoucích úcinku podobných pacientum s placebem.
Napsal Joseph Nordqvist

Akupunktura usí "zvysuje hubnutí"

Akupunktura usí "zvysuje hubnutí"

Akupunktura usí muze pomoci lidem zhubnout, s lepsími výsledky, pokud praktici stimulují pet bodu namísto jen jednoho, tvrdí výzkumníci z Koreje ve studii publikované v casopise BMJ Acupuncture in Medicine. Akupunktura usí byla poprvé pouzita ve Francii v roce 1956 Dr. Paul Nogier. Vsiml si, ze bolesti zad pacientu byly vyléceny, kdyz dostaly popálení u ucha.

(Health)

Lékari, kterí uzívají léky proti bolesti na predpis, stále casteji zneuzívají heroin

Lékari, kterí uzívají léky proti bolesti na predpis, stále casteji zneuzívají heroin

Nedávný výzkum publikovaný v casopisu The New England Journal of Medicine odhaluje, ze rostoucí pocet opioidních léku na predpis uzívá také heroin. Opakování uzívání opioidu je stále více pravdepodobné, ze povede k zneuzívání heroinu Starsí výzkumník Theodore J. Cicero, PhD, zkoumá heroin, jeho úcinky a zneuzívání od sedmdesátých let.

(Health)