cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Dutasterid zpomaluje progresi rakoviny prostaty v raném stadiu

Studie publikovaná online v roce 2005 Lancet zjistila, ze bezná léciva (dutasterid) pouzívaná k lécbe rozsírení prostaty muze také snízit potrebu lécby, která predstavuje riziko inkontinence a impotence a zpomaluje rust rakoviny prostaty v casném stadiu.
Neil Fleshner, vedoucí výzkumný pracovník vysetrování nemocnice princezny Margarety v kanadském Torontu, uvedl:

"Nase studie je první studií, která ukazuje výhody uzívání inhibitoru 5?-reduktázy, aby se snízila potreba agresivní lécby u muzu, kterí podstupují aktivní sledování nízkorizikového karcinomu prostaty ... odkládá svuj cas patologickému pokroku a iniciaci primární terapie. "

Ve Spojených státech bude asi 20% muzu diagnostikováno s tímto onemocnením, ackoli vetsina z nich bude mít nízkorizikové (nízkorozpoctové, nízké objemy) rakoviny prostaty. Pro ne muze být vhodné zustat pod konzervativne rízeným aktivním dohledem, coz znamená, ze nemusí podstoupit okamzitou terapii ve prospech pravidelného vysetrení a biopsií k monitorování nemoci.
Dutasterid je inhibitor 5a-reduktázy, který pusobí tím, ze zabranuje prechodu testosteronu na dihydrotestosteron (muzský pohlavní hormon podílející se na vývoji rakoviny prostaty). Lék byl schválen pro lécbu benigní hyperplasie prostaty, nerakovinného zvetsení prostaty a prokázal snízení objemu nekterých rakovin prostaty.

302 muzu ve veku 48 az 82 let, kterí podstoupili aktivní sledování nízkorizikového lokalizovaného karcinomu prostaty, bylo zarazeno do úcasti na redukci dutasteridu u klinických progredujících událostí ve sledovaném rízení (REDEEM). Vedci náhodne priradili úcastníky do dvou skupin; jedna skupina dostávala 0,5 mg dutasteridu jednou denne po dobu 3 let, zatímco druhá skupina dostávala placebo po stejné trvání.
Za úcelem merení doby progrese onemocnení dostali úcastníci biopsii po 18 mesících a 3 letech. Krome toho vedci poskytli úcastníkum dotazník, aby zkoumali úzkost spojenou s onemocnením.
Výzkumníci zjistili, ze dutasterid významne zpomalil progresi onemocnení ve srovnání s placebem - 48% muzu uzívajících placebo zaznamenalo progresi onemocnení ve srovnání s 38% úcastníku lécených dutasteridem.
Navíc byla u pacientu s dutasteridovou skupinou (36% [50 muzu] méne pravdepodobná detekce rakoviny pri záverecné biopsii ve srovnání s 23% (31) muzi ve skupine s placebem. Po celou dobu trvání studie zaznamenali ti, kterí dostávali dutasterid, také výrazne nizsí úzkost související s rakovinou ve srovnání s muzi ve skupine s placebem.
Podobné vedlejsí úcinky byly pozorovány mezi obema skupinami. Nezádoucí úcinky související s léky, které se skládají prevázne z nezádoucích sexuálních úcinku nebo zvetsení prsu nebo citlivosti, zaznamenaly více úcastníku dutasteridové skupiny (24%) nez ti, kterým bylo podáváno placebo (15%). V prubehu studie nebyly zaznamenány prípady rozsírení nemoci nebo úmrtí souvisejících s rakovinou prostaty.
V souvisejícím komentári Chris Parker z Royal Marsden National Health Service Foundation Trust v Suttonu varuje:
"Tato data jsou v souladu s hypotézou, ze dutasterid snizuje objem rakoviny prostaty, ale nemá zádný úcinek nebo dokonce nepríznivý úcinek na progresi onemocnení vysokého stupne. pravdepodobne nemají zádný úcinek (nebo mozná skodlivý) na úmrtí na rakovinu prostaty. "

Vedci dospeli k záveru:
"Prínosem dutasteridu je snízit mnozství nízkokvalitní rakoviny, nikoliv snizovat riziko diagnostiky rakoviny vyssího stupne, coz vede k mensímu poctu muzu s rakovinou prostaty, která je detekovatelná biopsií, a tedy k méne lécivým zákrokum." Dutasterid ... poskytuje moznost lécby u muzu s lokalizovaným onemocnením s nízkým rizikem. "

Napsal Grace Rattue

Jak rozpoznám zánet zlucníku?

Jak rozpoznám zánet zlucníku?

Obsah zaludku Príznaky Komplikace Príciny Zlucník je trávicí orgán ve tvaru hrusky umístený na pravé strane bricha. Její úlohou je ukládat a uvolnovat zluc k trávení tuku. Pri zapálení muze zpusobit bolest bricha, zvracení a horecku. Pripojí se k jater potrubí. Pokud kámen zablokuje tento kanál, zluc se uvolní a zpusobí zanícení zlucníku.

(Health)

Nová "umelá pokozka" kroku k dotykovému dotyku pro umelé koncetiny

Nová "umelá pokozka" kroku k dotykovému dotyku pro umelé koncetiny

Tým inzenýru z Stanfordské univerzity v Kalifornii vytvoril plastový materiál, který rozpoznává tlak a prinásí signál prímo do zivé mozkové bunky. Ríká, ze jejich práce slouzí jako krok k vytvorení umelých koncetin s duvtipem. Vytvorení nové "umelé kuze" predstavuje krok smerem k protetickým koncetinám, které dokází vycítit dotek.

(Health)