cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Hluk z letadel zvysuje riziko kardiovaskulárních onemocnení

Studie z obou stran rybníka ukazují, ze lidé vystavení vysokým hladinám hluku z letadel mají vyssí riziko kardiovaskulárních onemocnení, BMJ.

Predchozí výzkum ukázal, ze lidé zijící v blízkosti letist mají fyziologické a psychologické reakce na vysoké hladiny hluku. Patrí mezi ne narusené vzory spánku, nervozita, obtíz a vyssí krevní tlak.

Ale rozsah, v jakém hluk letadel ovlivnuje riziko nezádoucích zdravotních následku, nebyl dosud dobre studován.

Podle sdruzení národních leteckých kontroloru je kazdý den pres USA pres 87 000 letu. A vsichni musí nekam vzlétnout a pristát.

Výzkumníci z Boston, MA, pouzíval multi-letiste retrospektivní studie priblizne 6 milionu starsích lidí (ve veku 65 a více let), kterí zijí v blízkosti 89 letist, zatímco vedci z Londýna zamerená na letiste Heathrow a 3,6 milionu lidí, kterí zijí v okolí.

Nálezy USA


Dve studie shledaly vazbu mezi expozicí hluku letadel a zvýseným rizikem CVD, pricemz jedna zjistovala vazbu mezi hlukem letadla a zvýseným rizikem mrtvice.

Ve studii Boston, výzkumníci z Harvardské skoly verejného zdraví a Boston University School of Public Health analzyed data z národního zdravotního pojistení programu (Medicare) a superponované obrysy hladin hluku letadel poskytnutých správou civilního letectví amerického Federálního pres postovní smerovací císla na 2,218 kolem letist.

Aby pomohli standardizovat výsledky, vsichni úcastníci studie zili v obrysech letist 45 dB (dB).

Ale i poté, co tato císla byla upravena na dalsích faktorech, vcetne sociálne-ekonomické postavení, demografie, znecistení ovzdusí a blízkost ke vsem hlavním silnicím, zjistili, ze v prumeru, postovní smerovací císla s 10 dB hluku vyssí letadel zaznamenala 3,5% vyssí hospitalizaci míru pro kardiovaskulární onemocnení.

A úcastníci vystavení nejvyssím hladinám hluku - více nez 55 dB - zaznamenali nejvyssí pocet hospitalizací na kardiovaskulární onemocnení.

Výzkumníci dospeli k záveru:

„Nase výsledky poskytují dukaz o statisticky významnou souvislost mezi expozicí hluku letadel a kardiovaskulární zdraví, zvláste pri vyssích dávkách. Dalsí výzkum by mel zpresnit techto sdruzení a posílení kauzální interpretaci zkoumáním modifikující faktory, na letisti nebo individuální úrovni.“

V londýnské studii vedci rovnez vyuzili hospitalizaci a úmrtnost na kardiovaskulární onemocnení, ale rozsírili studii o mrtvici a koronární onemocnení srdce.

Zjistení Spojeného království

Letiste Heathrow je jedno z nejrusnejsích letist na svete a nachází se v huste osídlené oblasti západního Londýna. Výzkum byl zameren na 12 mestských ctvrtí v Londýne a 9 okresu, z nichz vsechny byly v obrysu hluku 50 dB podle definice Úradu pro civilní letectví (CAA).

Výzkumní pracovníci porovnávali postovní smerovací císla pro osoby zijící v urceném studijním oboru s hospitalizací, pricemz vyuzily údaje Úradu pro národní statistiky a Ministerstva zdravotnictví.

Vezmeme-li v úvahu dalsí faktory, které by mohly mít vliv na výsledky, jako je napríklad sociální zkazenost, znecistení ovzdusí a hluku ze silnicní dopravy, vedci k záveru, ze vysoká hladina hluku letadel jsou také spojeny se zvýseným rizikem mrtvice, ischemické choroby srdecní a kardiovaskulární onemocnení.

Zatímco vztah mezi hlukem letadla a mrtvicí je nový, to odpovídá spojení mezi hlukem a vysokým krevním tlakem.

Dve studie, jeden záver

Pri zohlednení obou studií výsledky naznacují, ze hluk z letadel má prímý dopad na zdraví lidí.

Výzkumní pracovníci obou týmu se shodují, ze je zapotrebí dalsí práce na pochopení mozných zdravotních dusledku spojených s hlukem letadel a mají obzvlástní zájem vyjasnit relativní význam nocního hluku ve srovnání s hlukem behem dne.

Výzkumníci ze studie Heathrow poukazují na dulezitost studie pri rozsirování nebo budování letist:

"Jak nejlépe splnit kapacity komercních letadel v Londýne a dalsích velkých mestech je zálezitostí aktivní debaty, nebot to muze poskytnout velké ekonomické výhody. Politická rozhodnutí vsak musí zohlednit mozné obavy týkající se zdraví, vcetne mozných dopadu hluku na zivotním prostredí na kardiovaskulární zdraví. "

Stephen Stansfeld, profesor psychiatrického ústavu preventivního lékarství Wolfson píse v clánku BMJ:

"Tyto studie poskytují predbezné dukazy, ze expozice hluku z letadel není jen prícinou obtezování, poruchy spánku a snízení kvality zivota, ale muze také zvýsit nemocnost a úmrtnost na kardiovaskulární onemocnení."

„Výsledky naznacují, ze umístování letist a následné vystavení hluku letadel muze mít prímý vliv na zdraví okolní obyvatelstvo. Plánovaci je treba vzít v úvahu pri rozsirování letist v huste osídlených oblastech nebo plánování nových letist.“

Studie identifikuje globální prevalenci genotypu viru hepatitidy C

Studie identifikuje globální prevalenci genotypu viru hepatitidy C

V nové studii publikované v casopise Hepatology výzkumníci z Velké Británie odhalili, ze genotyp 1 viru hepatitidy C je nejvíce rozsírený po celém svete, coz predstavuje 46% vsech infekcí zpusobených hepatitidou C. Výzkumníci identifikují celosvetovou prevalenci specifických genotypu viru hepatitidy C ve své nové studii a zjistili, ze genotyp 1 je nejvíce dominantní.

(Health)

Zabranují vzplanutí ohnivzdornosti u detí?

Zabranují vzplanutí ohnivzdornosti u detí?

Polybromované difenylethery se bezne pouzívají jako zpomalovace horení v mnoha spotrebních výrobcích. Nicméne prenatální expozice prípravku je nyní spojována s problémy s poruchami pozornosti u detí ve veku 3-7 let, uvádí clánek casopisu Neurotoxicology and Teratology. Expozice retardantu horení v tehotenství muze vést k problémum s pozorností u detí.

(Health)