cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Novozélandské zemetresení Lékarská odpoved Zkracení zranení a úmrtí

Recenze zverejnená v Lancet, ukazuje, ze opatrná príprava na zemetresení pomohla ke snízení míry úmrtnosti a úrazu behem úrazu 22. února zemetresení v Christchurchu, Nový Zéland, v roce 2011. Podle analýzy se nouzová reakce na zdravotní systém byl mimorádne úcinný, prestoze výpadky elektrické energie znacne ztízily poskytování zdravotní péce a komunikacní systémy byly snízeny.
Zemetresení zranilo více nez 6 500 lidí a vyzádalo si 182 zivotu.
Vedoucí autor studie Michael Ardagh z University of Otago, Christchurch, Nový Zéland, rekl:

"Zdravotní odezva na zemetresení v Christchurchu byla jedinecná, protoze mesto melo pouze jednu nemocnici s nouzovým oddelením (coz bylo ohrozeno poskozením zemetresení). Nemocnice aktivovala dobre vyvinuté a praktikovala interní a externí incidentové plány a reakci jiných neakutních nemocnicích a zarízeních primární péce bylo rozhodující pro zajistení úcinné a vcasné reakce. "

Mesto se poucilo ze zkuseností z drívejsích incidentu a praktických cvicení. Patrí k nim aktivace plánu nehody s hromadnou nehodou v reakci na zemetresení, které v zárí 2010 zranilo 97 lidí v oblasti Christchurch.
Zemetresení z 22. února 2011 zpusobilo rozsáhlé skody v nemocnici Christchurch. Navíc nekteré cásti nemocnice byly ponechány bez elektriny kvuli narusenému kalu v nádrzi naftových generátoru.

Velikost nouzového útvaru nebyla plne známa kvuli ztráte komunikacních systému. Proto nevedeli, kolik obetí ocekávají, a kdy by pacienti mohli dorazit.
Výzkumní pracovníci uvedli:
"Velké mnozství pacientu se prezentovalo ruznými zpusoby, jako napríklad pesky, nesené verejností, v aute, v policejních vozidlech, na dverích pripoutaných na vrchol automobilu a na zadní strane malých nákladních automobilu. obtíze vedly k malému pre-nemocnicnímu trídení nebo lécbe pro vetsinu tech, kterí predvedli brzy. "

Výsledkem bylo, ze klícovým zamestnancum byly vyslány radiotelefony a mobilní telefony, aby se tyto obtíze prekonaly, a studenti medicíny byli posláni, aby dostali aktualizace z televizních vysílání a ohlásili zpet. Pacienti, kterí nebyli ochotni vstoupit do nemocnicních budov kvuli strachu z kolapsu, byli osetreni venku v záchranné ambulanci, ackoli registrace a sledování pacientu byla nárocná.
Ardagh rekl:
"Pouzití více identifikátoru pacientu vedlo k neúcinnosti pri porovnávání zobrazovacích a laboratorních výsledku s jednotlivci. Pouzití unikátních identifikátoru pacienta a specializovaného personálu pro identifikaci a sledování pohybu pacientu pomuze v budoucích závazných událostech."

Vysoký pocet dobrovolníku bez celkové organizace zduraznil, jak dulezité je predvídat a rídit vysoký pocet dobrovolníku v oblasti zdravotnických pracovníku, aby se jejich dovednosti mohly okamzite efektivne vyuzít.
Zpráva dále zduraznuje, ze plány reakce na katastrofy musí zahrnovat atypické poskytovatele péce o akutní zranení: "Robustní nouzové plány byly zavedeny ve vetsine zarízení, ale nepredpokládaly potrebu trídení a rízení tolik nediferencovaných zranených pacientu." Vedci dospeli k záveru:
"Je zapotrebí integrovaného prístupu, v nemz jsou poskytovatelé primární péce, neakutní nemocnice a akutní nemocnice pripraveny poskytovat péci masám zranených osob."

Napsal Grace Rattue

BI 201335 zkracuje dobu lécby HCV pri dosazení vysoce udrzovaných virologických odpovedí

BI 201335 zkracuje dobu lécby HCV pri dosazení vysoce udrzovaných virologických odpovedí

Na konferenci o jaterních onemocneních v americkém sdruzení pro studium onemocnení jater (AASLD) z roku 2011 predstavil Boehringer Ingelheim výsledky dvou studií fáze IIb, která hodnotila kombinaci inhibitoru proteázy nové generace BI 201335 s pegylovaným interferonem PegIFN) a ribavirinem (RBV) u pacientu s hepatitidou C (HCV), kterí dosud nebyli léceni s genotypem 1 (GT1).

(Health)

FDA a Generic Drug Industry dosáhnou 300 milionu dolaru dohody "Pay to Play"

FDA a Generic Drug Industry dosáhnou 300 milionu dolaru dohody "Pay to Play"

S vetsími príjmy generický farmaceutický prumysl stále více ochotne zaplatí za rychlejsí schválení svých produktu a nyní americká agentura pro potraviny a léciva (FDA) dosáhla dohody s generickým farmaceutickým prumyslem ve forme dohody "platit za hrát" ve kterém by generické spolecnosti zaplatily poplatky, aby FDA poskytly dalsí peníze na to, aby najali více zamestnancu a zlepsili podpurné systémy v procesu prezkumu drog.

(Health)