cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Vetsí zeny mají témer trikrát vyssí pravdepodobnost fibrilace síní

Fibrilace síní postihuje miliony lidí po celém svete a ve Spojených státech. Nový výzkum naznacuje, ze zeny s vetsí plochou tela mohou mít zvýsené riziko fibrilace síní - typ arytmie, která muze mít vázné kardiovaskulární následky, jestlize je ponechána nelécená.
Nová studie naznacuje, ze starsí zeny s velkou telesnou hmotností mohou mít trojnásobne vyssí riziko A-fib.

Fibrilace síní (A-fib) je forma nepravidelného srdecního tepu, který postihuje více nez 33 milionu lidí po celém svete a priblizne 2,7 milionu lidí v USA.

Svaly zdravého srdce kontraktují a pravidelne se uvolnují, cerpáním krve do srdecních komor. Ve fibrilátoru A-fib vsak sín srdce (nebo horní komory) nepravidelne porází, coz jim brání v úcinném presunu krve do komor.

Pokud je lécba ponechána bez lécby, muze zpusobit krevní srazeniny, mrtvici a ruzné kardiovaskulární komplikace vcetne srdecního selhání. Priblizne 15 az 20 procent lidí, kterí mají tahy, má A-fib.

Nová rozsáhlá svédská studie, která byla predstavena na výrocním kongresu Evropské asociace preventivní kardiologie EuroPrevent 2017, zkoumá vazbu mezi plochou povrchu tela (BSA) a rizikem A-fib u více nez 1,5 milionu zen.

Annika Rosengrenová, profesorka interní medicíny na Sahlgrenské akademii na univerzite v Gothenburgu ve Svédsku a spoluautor studie, vysvetluje, ze nový výzkum vychází z predchozí studie, kterou spoluautorka také napsala.

"Nás výzkum ukázal, ze velká velikost tela ve veku 20 let a prírustek hmotnosti od 20 let do stredního veku nezávisle zvysují riziko fibrilace síní u muzu. V této studii jsme zkoumali vliv velikosti tela na riziko fibrilace síní u zen. "

Zeny s nejvyssím BSA 2,61 krát casteji mají A-fib

Studie zkoumala 1 522 358 zen, které mely první tehotenství v prumerném veku 28 let.

Výzkumníci získali prístup k klinickým údajum o výsce, veku, tehotenství, historii diabetu, vysokém krevním tlaku a stavu kourení ze Svédska. Úcastníci byli sledováni klinicky jiz více nez 30 let a údaje o hospitalizacích souvisejících s A-fibem byly získány ze svédského ústavního registru.

Behem sledovaného období bylo u A-fib hospitalizováno více nez 7 000 zen. Prumerný vek v dobe hospitalizace cinil 49 let.

Tým vypocítal zenský BSA ve ctverecních metrech (m2) pomocí standardního vzorce, které zvazuje hmotnost a výsku. Výzkumníci rozdelili zeny na ctyri skupiny na základe jejich BSA: ty s BSA mezi 0,97 a 1,61 m2, ty s BSA mezi 1,61 a 1,71 m2, tretí skupina s BSA 1,71 az 1,82 m2 a nakonec ty s BSA 1,82 az 3,02 m2.

Ve vzestupném poradí BSA mely zeny ve druhé, tretí a ctvrté skupine 1,16, 1,55 a 2,61 krát vyssí riziko A-fib ve srovnání se zenami v první a nejnizsí skupine BSA.

"Zjistili jsme, ze vetsí zeny mají vetsí riziko fibrilace síní, doslo k postupnému zvysování rizika s rostoucí velikostí tela." Skupina s nejvyssím telesným povrchem mela témer trikrát vyssí riziko, nez u tech s nejnizsím telesným povrchem.

Prof. Annika Rosengrenová

Jak hmotnost, výska a vek ovlivnují riziko A-fib

Rosengren dále rozlisuje mezi nadváhou nebo obézními lidmi a lidmi s vetsím telesným povrchem. Prestoze BSA je ovlivnován hmotností a výskou, nemusí být nutne lidé s nadváhou, kterí jsou ohrozeni A-fibem, vysvetluje Rosengren, ale lidé s vetsími tely, kterí mají také vetsí atrium.

"Fibrilace síní je výsledkem metabolických zmen souvisejících s obezitou, ale existuje i druhá prícina," ríká profesor Rosengren. "Lidé s vetsím atriem mají vyssí riziko fibrilace síní."

"Obecne platí, ze je lepsí být vysoký, protoze máte méne rizika mrtvice a srdecního záchvatu a lepsího prezití," pokracuje profesor Rosengren. "Vyssí lidé jsou casto lépe vzdelaní, mají vyssí socioekonomický status a mohou mít lepsí výzivu v mladém veku a v deloze, ale v tomto prípade je vysoký méne zádoucí, protoze mení strukturu srdce zpusobem, který muze být príznivé pro fibrilaci síní. "

Profesor Rosengren vsak poukazuje na to, ze vysokí lidé by také mohli snízit riziko A-fib, a to tím, ze se vyhneme vzniku nadmerné hmotnosti.

Prof Rosengren také poznamenává, ze vek hraje významnou roli. Absolutní riziko fibrilace fibrilace u mladsích zen bylo odhaleno jako pomerne nízké - tedy nizsí nez 0,5 procenta - a to bylo nezávislé na jejich hmotnosti nebo BSA. "Obecne platí, ze mladé zeny se nemusí starat o riziko fibrilace síní bez ohledu na velikost tela," ríká, ale starsí muzi a zeny mohou mít vyssí riziko A-fib, pokud je jejich BSA také vysoká.

Zjistete, jak studie A-fib naznacuje, ze zeny jsou horsí, ale zijí déle nez muzi.

Sdílíme vsechny zkusební údaje, ríká GSK

Sdílíme vsechny zkusební údaje, ríká GSK

Po ulození pokuty ve Spojených státech ve výsi 3 miliardy dolaru za utajení bezpecnostních otázek uvádí spolecnost GSK (GlaxoSmithKline PLC), ze své údaje z klinických studií zprístupní vedecké komunite v novém opatrení, aby dále podporila svuj závazek k "vetsí otevrenosti, transparentnosti a spolupráci" . V cervenci 2012 se spolecnost GSK domnívala, ze podporuje dve protidrogové léky - antidepresiva Paxil a Wellbutrin - pro neschválené pouzití, stejne jako uchovává bezpecnostní údaje týkající se léku proti cukrovce, Avandia, od FDA (Food and Drug Administration).

(Health)

Schválení znacky CE pro první mobilní systém rízení cukrovky na svete

Schválení znacky CE pro první mobilní systém rízení cukrovky na svete

Podle oznámení spolecnosti Cellnovo získala spolecnost znacku CE schválení pro první mobilní systém rízení diabetu na svete, který je velkým prulomem pro spolecnost a pro lidi s diabetem. Generální reditel spolecnosti Cellnovo William McKeon rekl: "Jedná se o první krok spolecnosti Cellnovo na ceste, aby tento mobilní systém rízení diabetu privedl do sveta.

(Health)