cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Detská odezva na lécbu ADHD závisí na specifických variantách genu dopaminu

Podle nové studie publikované v Vestník Americké akademie detské a dospívající psychiatrie, deti s urcitými genovými variantami dopaminového systému mají lepsí odpoved na methylfenidát (Ritalin) - nejcasteji predepsanou lécbu hyperaktivity s poruchou pozornosti (ADHD). Objev by mohl pomoci pri výberu nejúcinnejsích predepsaných léku pro deti s ADHD, címz se vyloucí hádky.
Výzkumníci testovali 89 detí s ADHD ve veku 7 az 11 let a zjistili, ze pacienti se specifickými variantami genu pro dopaminový transportér (DAT) a pro receptor D4 (DRD4) prokázali vetsí zlepsení hyperaktivity a impulzivity po podání methylfenidátu ve srovnání s detmi, alternativní verze DAT a DRD4.
Vedoucí výzkumná pracovnice Tanya Froehlich M.D. z Cincinnati Children's Hospital Medical Center vysvetlila:

"Lékari nemají dobrý zpusob, jak predpovedet, kdo bude mít velké zlepsení symptomu ADHD s urcitým lékem, takze v soucasné dobe pouzíváme prístup k pokusum a chybám. Bohuzel v dusledku toho muze nalezení úcinné lécby trvat dlouho s více informacemi o genech, které mohou být zapojeny do reakce na lécbu ADHD, muzeme být schopni predpovedet lécbu, prizpusobit nás prístup ke kazdému díteti a zlepsit reakci na symptomy a zároven snízit náklady na zdravotní péci. "

Froehlichova studie je první placebem kontrolovaná farmakogenetická studie zamerená na lécbu ADHD, která zkoumá úcinky variant genu dopaminového systému u detí ve skolním veku s vyuzitím pedagogických a rodicovských hodnocení symptomu detí. Vzhledem k tomu, ze pro deti s ADHD je nezbytné, aby fungovaly akademicky, doktor Froehlich uvedl, ze je dulezité zvázit dopad léku ve skole i doma.

Vedci podali jeden týden kazdý placebo a tri ruzné dávky methylfenidátu svým úcastníkum s ADHD. Zádný z zúcastnených detí neprijímal stimulacní léky na jejich ADHD na zacátku studie. Rodice a ucitelé hodnotili a zaznamenali symptomy chování detí zalozené na Vanderbiltu ADHD Parent and Teacher Rating Scale.
Abychom zjistili, které typy genu souvisejících s ADHD se nacházejí u detí, výzkumníci analyzovali DNA detí ze vzorku slin. Nejprve se zamerili na ctyri nejcastejsí geny v ADHD, jako jsou DRD4, DAT, COMT a ADRA2A.
Objevili, ze DRD4 a DAT, které jsou také nejlépe studovanými geny pro ADHD, prokázaly nejúcinnejsí úcinek na odezvu dávky methylfenidátu u úcastníku.
Zatímco gen DRD4 kóduje protein dopaminového receptoru, který pomáhá rídit syntézu a uvolnuje dopamin a rychlost spalování neuronu, gen DAT kóduje protein transportního dopaminu, který odstranuje dopamin z mozkových synapsí.
Výzkumníci zaznamenali vetsí zlepsení po podání methylfenidátu u detí bez toho, co je známé jako variantu DAT 10 opakování ve srovnání s temi, kterí nesli 10-opakování. "Opakování" je opakování genu krátkých nukleotidových kódujících sekvencí. Také zjistili, ze deti bez varianty DRD4 genu 4-opakování vykazovaly méne symptomatického zlepsení s methylfenidátem ve srovnání s 4 opakovanými nosici.
Dr. Froehlich a tým vysvetlili, ze zatímco jejich nálezy jsou nadejné, bude treba jeste rozsáhlejsí studie, aby se reprodukovaly jejich výsledky predtím, nez se potvrdí, co nasli.
Napsal Petra Rattue

Riziko úmrtí se témer zdvojnásobuje s tezkou psoriázou, tvrdí studie

Riziko úmrtí se témer zdvojnásobuje s tezkou psoriázou, tvrdí studie

Dospelí, jejichz psoriáza pokrývají nejméne 10% plochy svého tela, jsou témer dvojnásobné riziko úmrtí predcasne nez pacienti bez onemocnení, tvrdí nový výzkum. Výzkumníci zjistili, ze závazná psoriáza muze témer zdvojnásobit riziko úmrtí. Studie se povazuje za první, která objektivne hodnotí, jak závaznost psoriázy muze ovlivnit mortalitu pacienta.

(Health)

Superpocítac by mohl zmenit zpusob lécby onemocnení

Superpocítac by mohl zmenit zpusob lécby onemocnení

Lékarská komunita se stále více obrací na genetickou informaci, aby pochopila, lécila a zabranovala onemocnení u lidí; ale analýza informací z jednoho genomu muze trvat mnoho mesícu. Nyní vedci, kterí pracují s jedním z nejrychlejsích superpocítacu na svete, jsou schopni získat údaje o 240 kompletních genomech pouze za dva dny.

(Health)