cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.CAT vyhodnocuje závaznost exacerbace CHOPN

Studie ve Velké Británii ukázala, ze test hodnocení COPD (CAT) muze presne hodnotit závaznost exacerbace u jedincu s chronickou obstrukcní plicní chorobou (COPD). Studie je publikována on - line pred vydáním tisku v American Thoracic Society je americký zurnál dýchacích a kritické péce. Dr. Alex J Mackay, MBBS, clen klinického výzkumu na Akademické jednotce dýchací medicíny University College v Londýne, vysvetlil:

"V soucasnosti neexistuje siroce uznávaná standardizovaná metoda pro posuzování závaznosti príznaku pri exacerbacích u pacientu s CHOPN. Zaclenení skóre CAT do hodnocení pacientu s CHOPN muze poskytnout standardizovanou objektivní metodu pro posouzení závaznosti príznaku jak v klinické praxi, tak v klinických studiích."

Dotazník CAT s osmi polozkami (validovaný dotazník o zdravotním stavu) byl dokoncen u 161 pacientu s CHOPN, kterí byli pod dohledem alespon jednou v klinice a 75 pacientu behem 152 lécených exacerbací CHOPN.
Predchozí studie úspesne pouzily metodu CAT k merení príznaku COPD v primární a sekundární péci. CAT zahrnuje otázky ohodnocené hlenu, omezení aktivity, kasel, hrudník, spánek, energetické hladiny a bezdusnost.

Úcastníci, kterí zaznamenali casté exacerbace (? 2 exacerbace rocne), meli výrazne vyssí pocty CAT nez u pacientu s castými exacerbacemi.
Pri hodnocení 152 exacerbací se skóre CAT znacne zvýsilo z prumerné výchozí hodnoty 19,4 ± 6,8 na hodnotu 24,1 ± 7,3 pri exacerbaci. Skóre CAT od výchozího stavu az po nárust exacerbace bylo slabé a významne spojené se zmenou v CRP, ale nemelo by se menit fibrinogen. Navíc tým zjistil, ze zvýsení skóre CAT u exacerbace bylo výrazne spojeno s poklesem vynuceného expiracního objemu za jednu sekundu (FEV1). Pouzitím denních karet symptomu vedci zjistili, ze medián doby návratu byl znacne spojen s casem, který je vyzadován pro dosazení skóre CAT k návratu na výchozí hodnotu.
Dr. Mackay vysvetlil: "U nasich pacientu s CHOPN se skóre CAT odrázela závaznost exacerbace merená jak exacerbací délky, tak snízením funkce plic. Klasifikace CAT u exacerbací byla také slabe spojena se systémovými zánetlivými markery a byla zvýsena u stabilních pacientu s coz je historie castých exacerbací. Nase výsledky ukazují, ze CAT muze být pouzito jako skóre multidimenzionální povahy závaznosti exacerbace CHOPN. " Dospel k záveru:
"CAT je validován, volne a snadno podáván a muze být snadno zaclenen do bezné péce o pacienty s CHOPN bez dalsích nákladu. Muze být také uzitecné v klinických studiích jako objektivní míra nových intervencí zamerených na snízení exacerbace Protoze nase výsledky naznacují, ze skóre CAT muze odrázet hladiny systémových zánetlivých markeru, i kdyz slabe, tento nález muze mít zvlástní význam v klinických studiích protizánetlivých terapeutických cinidel u COPD. "

Napsal Grace Rattue

Laboratorní implantované neurony se úspesne sloucily s mozkem

Laboratorní implantované neurony se úspesne sloucily s mozkem

Jedna z mnoha prekázek, které je treba prekonat dríve, nez lidské embryonální kmenové bunky dosáhnou svého terapeutického potenciálu, je zjistit, zda mohou být transplantované bunky funkcne integrovány do tkání nebo orgánu. Podle studie týmu Wisconsin vedcu, který je publikován ve sborníku Národní akademie ved, neurony, které byly v laboratori kované z prázdných bridlic lidských embryonálních kmenových bunek, které byly implantovány do mozku mysí, mohou úspesne sloucit s mozkem a vysílat a prijímat signály.

(Health)

Cvicení snizuje riziko demence pozdeji v zivote

Cvicení snizuje riziko demence pozdeji v zivote

Lidé, kterí cvicí a mají vyssí fyzickou zdatnost behem stredního veku, mají významne snízené riziko vývoje demence pozdeji v zivote. Záver pochází z nové studie, kterou provedla mluvcí Laury F. DeFiny z The Cooper Institute v Dallasu a její tým a byla publikována v casopise Annals of Internal Medicine.

(Health)