cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Co je treba vedet o alkoholické hepatitide?

Obsah

 1. Prehled
 2. Symptomy
 3. Príciny
 4. Diagnóza
 5. Lécba
 6. Prevence
Alkoholická hepatitida je onemocnení zpusobené pitím alkoholu. Onemocnení zpusobuje tvorbu tuku v jaterních bunkách, stejne jako zánet a dokonce jizvení jater.

Stav se nejcasteji vyskytuje u tezkých pijáku. Ti, kterí se nekolik let opírají a mají v tele jedovaté mnozství alkoholu, jsou nejvíce ohrozeni.

Alkohol a játra

Ethylalkohol nebo ethanol jsou slozky obsazené v pivu, víne a likéru, které mohou zpusobit intoxikaci. Alkohol postihuje vsechny orgány v tele, stejne jako centrální nervový systém. Úcinky alkoholu na osobu závisí prímo na mnozství, které konzumují.


Alkohol muze poskodit játra, která zpracovává jídlo a pití do základních zivin pro telo.

Pít nadmerné mnozství alkoholu muze vést k rade zdravotních problému. Muze to mít za následek vázné zdravotní problémy, vcetne:

 • Cirhóza
 • Zánet pankreatu
 • Rakovina
 • Vysoký krevní tlak
 • Psychické poruchy
 • Zneuzívání alkoholu nebo závislost

U tehotných zen alkohol muze poskodit plod nebo zvýsit sance na syndrom náhlého úmrtí dítete. Být bezohledný s alkoholem muze také vést k neúmyslným dopravním nehodám a násilí.

Alkoholická hepatitida a játra

Játra jsou druhým nejvetsím orgánem v tele. Je umísten na pravé strane tela pod hrudní klecí. Játra jsou zodpovedná za zpracování toho, co lidé jedí a pijí do zivin, které mohou telo snadno pouzít.

Je také odpovedný za odstranování skodlivých látek z krve. Alkohol muze poskodit nebo dokonce znicit jaterní bunky tela. Játra rozkládají alkohol tak, aby mohla být odstranena z tela.

Játra zpracovávají alkohol, ale to muze delat jen v malých dávkách. Jakýkoli prebytecný alkohol se nechá cirkulovat po celém tele. Pít více alkoholu, nez muze telo zpracovat, muze zpusobit zranení nebo vázné poskození jater.

Máte prumerné pití dobré nebo spatné pro vás?Kliknutím sem zjistíte prumernou konzumaci alkoholu a jeho úcinky na telo.Prectete si ted

Symptomy

Jedním z nejcastejsích príznaku alkoholické hepatitidy je zloutenka, která zpusobuje zloutnutí pokozky a ocí. Mezi dalsí príznaky, které mohou nastat, patrí:

 • Ztráta chuti k jídlu
 • Nevolnost
 • Zvracení
 • Bolest bricha
 • Horecka
 • Únava a slabost
 • Ztráta váhy

Alkoholická hepatitida je obecne definována jako mírná nebo tezká. Mírná alkoholová hepatitida muze být nekdy zvrácena tím, ze prestane alkohol.

Tezká alkoholová hepatitida muze nastat bez varování. Muze vést k vázným komplikacím, jako je selhání jater a dokonce i úmrtí. Príznaky a príznaky závazné alkoholické hepatitidy zahrnují:

 • Vytvárení tekutiny v horní cásti tela
 • Zmatená zmatenost a chování zpusobené nahromadením jedu v tele, které jsou normálne rozlozeny a odstraneny játry
 • Poruchy jater a ledvin

Známky a príznaky se lisí od osoby k osobe. Také se mení v závislosti na závaznosti onemocnení a po nedávných obdobích tezkého pití.

Príciny a rizikové faktory

Hlavní prícinou alkoholické hepatitidy je nadmerné pít po delsí dobu. Jedovaté chemické látky uvolnené rozpadem alkoholu zpusobují zánet, který muze znicit jaterní bunky.


Nadmerná spotreba alkoholu muze vést k podvýzive.

Casem jizvy zacnou nahradit zdravou játrovou tkán v tele a zasahují do toho, jak funguje játra. Nezvratná jizva nebo cirhóza je konecná fáze alkoholického onemocnení jater.

Jakmile vznikne cirhóza, muze rychle dojít k selhání jater. Poskozená játra muze také ovlivnit tok krve do ledvin, coz muze zpusobit poskození a selhání ledvin.

Nekteré faktory mohou prispet k alkoholové hepatitide. Lidé s jinými typy hepatitidy jsou vystaveni zvýsenému riziku a nemají pít. Nedostatecná absorpce zivin ze streva muze být také problémem.

Vetsina lidí, kterí trpí alkoholickou hepatitidou, je podvyzivena, protoze pití znacného mnozství alkoholu potlacuje chut k jídlu. V dusledku toho vetsina tezkých pijáku získá vetsinu svých denních kalorií z alkoholu. Podvýziva muze také prispet k onemocnení jater.

Mezi dalsí rizikové faktory patrí:

 • Pohlaví: Zeny mohou mít vyssí riziko vzniku alkoholické hepatitidy
 • Obezita
 • Genetické faktory
 • Rasa a etnikum: Afroamerictí a hispánstí mohou být vystaveni vyssímu riziku vzniku alkoholické hepatitidy.
 • Pití alkoholu: Spotreba peti nebo více alkoholických nápoju najednou muze zvýsit riziko alkoholové hepatitidy

Diagnóza

Nekterí lidé nemusí vykazovat zádné príznaky alkoholické hepatitidy, dokud se nemoci nedostanou. Lékari zacínají s kompletní anamnézou a vysetrením. Behem této zkousky se lékar také zeptá pacienta o své historii konzumace alkoholu a popíse své pití.

Krevní testy k urcení alkoholové hepatitidy zahrnují:

 • Studie jater
 • Celulární krevní obraz
 • Doba krvácení
 • Elektrolytické testy
 • Testy na jiné chemikálie v tele

Pro zobrazení podrobnejsího pohledu je také pouzito vysetrení jater pomocí ultrazvuku, CT nebo MRI. Pokud jiné testy neposkytnou jasnou odpoved, muze být provedena jaterní biopsie.

Behem této zkousky je z jater odebrán malý vzorek tkáne bud pomocí jehly nebo behem operace. Vzorek se pak vysetrí pod mikroskopem, aby se zjistilo, jaký typ onemocnení jater.

Lécba

Hlavní lécba zahrnuje úplné zastavení pití alkoholu. Neexistuje zádný presný lék, který by lécil alkoholickou hepatitidu. Cílem lécby je snízit nebo eliminovat symptomy a zastavit prubeh onemocnení.


Pri zdravém zivotním stylu muze být doporuceno konzumovat alkohol.

Jizva jater je trvalá, ale játra mohou opravit nekteré z poskození alkoholu tak, aby osoba mohla vést normální zivot. Nadeje na lécbu je obnovení vsech nebo nekterých normálních funkcí na játra.

Lékari mohou u nekterých pacientu doporucit programy lécení alkoholu. V závislosti na potrebách pacienta jsou k dispozici ambulantní a ambulantní programy. Tyto programy pro odvykání mohou být velmi uzitecné pri pomoci nadmerným pijákum, jako jsou alkoholici.

Alcoholics Anonymous je populární skupina nalezená ve vetsine oblastí, která muze být uzitecná pri strízlivosti. Národní sluzba pro smerování drog a alkoholu muze být také uzitecná, kdyz pomuze cloveku nalézt nejblizsí lécebný program nebo promluvit s odborníkem na problémy s alkoholem.

Doporucujeme také zmeny stravy. Vitamíny nebo zvlástní výziva mohou být objednané pro podvyzivené pacienty, aby pomohly odstranit problém.

Lidé, kterí trpí tezkou alkoholickou hepatitidou, mohou být léky, jako jsou kortikosteroidy a pentoxifylin, které mají pomoci snízit zánet jater. Transplantace jater muze být jedinou sancí na prezití u nekterých pacientu s tezkou alkoholickou hepatitidou, ale casto existuje dlouhý seznam a dárcovský proces.

Prevence

V soucasné dobe není známo presné mnozství alkoholu, které by mohlo zpusobit alkoholovou hepatitidu. Klinika Mayo poznamenává, ze vetsina lidí s tímto onemocnením má historii pití více nez 3,4 unce - sedm sklenic vína, sedm piv nebo sedm výstrelu - denne po dobu nejméne 20 let. Nejlepsí zpusob, jak zabránit alkoholu, muze být neopínání vubec.

Ne vsichni tezí pijáci se budou vyvíjet alkoholovou hepatitidou a není známo, proc nekterí nadmerní pijáci rozvíjejí onemocnení, zatímco jiní ne. Dulezité je také poznamenat, ze onemocnení muze nastat u umírnených pijáku, ackoli je sance výrazne snízena.

Podle Nadace pro játra se az 35 procent tezkých pijanu vyvíjí alkoholovou hepatitidu a z nich 55 procent jiz má cirhózu. Alkohol muze mít mnoho úcinku na telo, takze umírnenost je vzdy klícem pro ty, kterí pijí.

Príznaky alkoholické hepatitidy mohou pripomínat jiné zdravotní stavy nebo problémy. Je dulezité, aby lidé kontaktovali lékare, pokud mají nejaké problémy.

Tri kiwi za den drzet kardiologa v zátoce

Tri kiwi za den drzet kardiologa v zátoce

Jablka jsou venku a kiwi jsou v ní, ted jsou tri kiwi denne, aby doktora pryc. Jednotlivci z jizní Cíny mohou být opet hrdí na své rodné ovoce, protoze nový výzkum ukazuje, ze kuzi snizuje krevní tlak. Kiwis muze být jedním z mensích druhu ovoce, ale v jejich stavnaté zelené duzine je nakládáno s obsahem výzivy; zahrnující Lutein, silný antioxidant, který je povazován za jednu z aktivních slozek v ovoci, které snizuje krevní tlak.

(Health)

Co je normální krevní tlak?

Co je normální krevní tlak?

Obsah Co je krevní tlak? Funkce Merení Funkce Tabulky Tabulky Normální krevní tlak je zivotne dulezité. Bez tlaku, který nutí nasi krev protékat kolem obehového systému, nebudou pres nase tepny privádeny do tkání a orgánu zádný kyslík ani ziviny. Tlak v krvi se vsak muze stát nebezpecne vysoký a muze se také snízit.

(Health)