cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.ADHD léky nezvysují mrtvici, srdecní záchvat nebo náhlá rizika srdecní smrti

Dospelí mladí a stredního veku, kterí jsou predepsáni léky s ADHD (poruchy pozornosti / hyperaktivity), nemají vyssí pravdepodobnost vývoje závazných kardiovaskulárních príhod, jako je náhlá srdecní smrt, srdecní infarkt nebo mrtvice, výzkumníci z Kaiser Permanente Severní Kalifornie, Oakland, hláseno v JAMA (Journal of the American Medical Association).
Autori vysvetlili, ze existují obavy ohledne kardiovaskulárních dusledku uzívání léku s ADHD. Je to proto, ze mohou zvýsit srdecní frekvenci pacienta a krevní tlak.
Nicméne tato nejnovejsí studie, zahrnující 150 359 dospelých pacientu s ADHD, nenalezla vyssí riziko vzniku kardiovaskulárních príhod u lidí uzívajících léky na lécbu ADHD ve srovnání s temi, kterí neuzívají. Vsichni dospelí byli mladí az stredního veku.
Závery této studie jsou predem publikovány z duvodu jejich významu pro verejné zdraví.
Autori vysvetlují:

"V letech 2001 az 2010 se uzívání léku oznacených pro lécbu ADHD u dospelých zvýsilo jeste rychleji nez u detí. Podle poradního výboru agentury pro potraviny a léky (FDA) z roku 2006 o bezpecnosti léciv ADHD více nez 1,5 milionu Americtí dospelí uzívali stimulanty v roce 2005 a dospelí dostávali priblizne 32% vsech vydávaných lékarských predpisu.
Placebo-rízené studie u detí a dospelých naznacují, ze stimulanty a atomoxetin (lék uzívaný k lécbe ADHD) zvysují hladiny systolického krevního tlaku priblizne o 2 az 5 mm Hg a hladiny diastolického krevního tlaku o 1 az 3 mm Hg a také vedou ke zvýsení Tepová frekvence. Prestoze se ocekává, ze tyto úcinky mírne zvýsí riziko infarktu myokardu [MI; srdecní záchvat], náhlá srdecní smrt (SCD) a mrtvice, klinické studie nebyly dostatecne velké, aby zhodnotily riziko techto príhod. "

Laurel A. Habel a Ph.D. se rozhodli zjistit, zda uzívání léku proti ADHD behem dospelosti muze být spojeno s vyssím rizikem mrtvice, srdecního záchvatu nebo náhlé srdecní smrti (SCD). Získali údaje ze ctyr pocítacových zdravotních záznamu na ctyrech ruzných místech - nejstarsí místo zacalo v roce 1986, vsechny skoncily v roce 2005. Vyuzily rovnez údaje z pruzkumu z roku 2007.
Vsichni úcastníci studie byli ve veku od 25 do 64 let, kterí uzívali ruzné léky proti ADHD, které zahrnovaly amfetamin, atomoxetin nebo methylfenidát. Odpovídají kazdému uzivateli léciv ADHD dvema neusazeným uzivatelum v kazdém pracovisti podle pohlaví, data narození a kalendárního roku. Celkem, vcetne uzivatelu a uzivatelu, se studie zamerila na 443 198 osob.
Uvedli celkem 1 357 srdecních záchvatu, 296 náhlá srdecní úmrtí a 575 úderu behem sledování.
Po prozkoumání údaju a jejich analýzách nenalezly statisticky významné rozdíly v riziku mezi uzivateli a uzivateli léciv ADHD pro tri závazné kardiovaskulární príhody.

Vedci napsali:
"Rovnez jsme zjistili malou podporu zvýseného rizika pro jakýkoli specifický lék nebo s delsím trváním soucasného uzívání.Výsledky byly podobné, kdyby uzivatelé byli omezeni na nové uzivatele.Predmetné pomery se nezdá být ovlivneny predchozím kardiovaskulárním onemocnením nebo predchozím non- Psychiatrické stavy ADHD, byly podobné ve vekových skupinách.
Podle ocekávání byla míra událostí v populaci Medicaidu podstatne vyssí; rychlostní pomer pro soucasné pouzití byl podobný pomeru v jiných lokalitách. "

Riziko kardiovaskulárních príhod nebylo u jednorázových, strednedobých a krátkodobých uzivatelu odlisné behem doby trvání uzívání léku a po dobu delsí nez 12 mesícu po ukoncení lécby. U nových uzivatelu bylo podobné nebo velmi mírne zvýsené riziko ve srovnání s uzivateli, kterí nepouzívají.
Autori zduraznili, ze nemohli vyloucit mírný nárust vázných kardiovaskulárních príhod, kvuli urcitým omezením ve studii, která nemela úplné informace o rade faktoru, které by mohly ovlivnit výsledky, stejne jako dalsí faktory spojené s ADHD uzívání drog.

Doprovodný redaktor ve stejném casopise

Philip Shaw, Ph.D., který pracoval v Národním institutu dusevního zdraví (NIMH) a nyní pracuje v Výzkumném ústavu lidského genomu, uvedl, ze výsledky studie vyvolaly radu klinicky dulezitých otázek:
"Za prvé, závery podporují konecné rozhodnutí úradu FDA v roce 2006, ze neumozní varování cerné krabice o závazných kardiovaskulárních príhodách u léciv ADHD pro vsechny deti a dospelé, ale aby pokracovaly v dalsím výzkumu. cerná krabicka upozornující na psychostimulanty, která se omezuje na pacienty se strukturálními srdecními lézemi.
Studie se zamerila na velmi vzácné príhody, které zabranovaly vysetrení specifických podskupin, jako jsou pacienti se srdecním onemocnením. Spolecná péce kardiologu a dalsích lékaru je pro tyto osoby nezbytná.
Navíc studie neposkytuje zádné dukazy na podporu rutinního získávání elektrokardiogramu pred zahájením lécby, jiste pokud to doporucení vyvolalo obavy z vázných kardiovaskulárních príhod. "

Napsal Christian Nordqvist

Nekteré autismus souvisí s chybejícím nebo duplikovaným segmentem chromozomu

Nekteré autismus souvisí s chybejícím nebo duplikovaným segmentem chromozomu

Nová studie amerického výzkumného konsorcia zjistila, ze malý segment chromozomu 16 bud chybí nebo je duplikován priblizne u 1% lidí s poruchou autistického spektra (ASD). Co je prekvapivé u tohoto konkrétního objevu, je to, ze vynechání nebo zdvojení není z rodice zdedeno, ale zdá se, ze se vyskytuje spontánne, snad v dobe koncepce.

(Health)

Lécba zalozená na kmenových bunkách na diabetes typu 2 ukazuje slib

Lécba zalozená na kmenových bunkách na diabetes typu 2 ukazuje slib

V nové studii, publikované v casopise Stem Cell Reports, výzkumníci odhalili, jak kombinace transplantace kmenových bunek a antidiabetických léku úspesne lécila mysi s diabetem 2. typu. Tento obrázek ukazuje transplantované pankreatické beta bunky odvozené od lidských embryonálních kmenových bunek. Záver: Jennifer Bruin z University of British Columbia, vedoucí studie Timothy Kieffer z University of British Columbia v Kanade, a kolegové ríkají, ze tato zjistení mohou vést k tomu, ze první inzulínová substitucní terapie zalozená na kmenových bunkách bude testována u lidí s Diabetes typu 2.

(Health)