cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Expozice pri práci s rozpoustedly zvysuje riziko vrozených vad u potomstva

Deti narozené matkám, které byly vystaveny organickým rozpoustedlum na pracovisti behem tehotenství, mají vetsí pravdepodobnost srdecního selhání pri narození, ríkají vedci.
Studie, publikovaná v Pracovní a environmentální medicína, vyhodnotila úroven expozice organickým rozpoustedlum na pracovisti u 5 000 zen po celém Spojených státech od jednoho mesíce pred koncepcí az po první tri mesíce tehotenství.
Vsechny zeny se zúcastnily studie prevence vrozených vad.

Vsechna jejich deti byly narozeny v letech 1997 az 2002. Výzkumníci také obsahovali údaje o mrtve narozených a potratech.
Organická rozpoustedla obsazená v lacích, barvách, odmastovacích / cisticích prostredcích, lepidlech, barvách, plastu, polymerech, tiskarských barvách, syntetických textiliích a zemedelských produktech jsou siroce pouzívána v chemické výrobe i pro rozpoustení nebo dispergování látek, , vosky a tuky. Vetsina organických rozpoustedel je vysoce nebezpecná a proniká telem do plic, úst a kuze.
Tým vyhledal vazby mezi vystavením organickým rozpoustedlum, které jsou bezné na nekterých pracovistích, a 15 kategorií vrozených srdecních vad.

Zkousená rozpoustedla zahrnují chlorovaná rozpoustedla; aromatické rozpoustedla; a smes C10 nebo vyssích uhlovodíku známých jako rozpoustedlo Stoddard.
Tým pouzil dve ruzné metody merení úrovne expozice: odborný prístup zalozený na konsensu a prístup vycházející z publikovaných dukazu.
Podle odborného konsenzu se priblízilo priblizne 5% matek, jejichz deti mely vrozené vady, a 4% tech, kterí neudelali, vystaveno organickému rozpoustedlu v dobe, kdy se pokouseli otehotnet, nebo na pocátku tehotenství.
Prístup publikovaných dukazu vsak naznacil, ze tyto údaje byly 10%, respektive 8%.
Dva typy srdecních defektu byly spojeny s expozicí jakéhokoli rozpoustedla a chlorovaných rozpoustedel podle odborného konsenzuálního prístupu, zatímco zverejnený dukazový prístup naznacoval, ze existuje nekolik dalsích vazeb mezi vrozenými srdecními vadami a vystavením organickým rozpoustedlum.
Podle výzkumníku jejich studie naznacuje, ze expozice organickým rozpoustedlum je potenciálním rizikovým faktorem pro nekolik typu srdecních defektu pri narození.
Výzkumníci vsak tvrdí, ze "navzdory silným vlivum této analýzy výsledky neumoznují vyvodit konecné závery o konkrétních kombinacích s expozicí vrozené srdecní vady."
Napsal Grace Rattue

32 prípadu salmonely spojených s mikrovlnami surového kurete

32 prípadu salmonely spojených s mikrovlnami surového kurete

Potravinárská bezpecnostní a inspekcní sluzba (FSIS) ministerstva zemedelství USA (USDA) vydala v pátek varování o ochrane verejného zdraví poté, co se 32 lidí v 12 ruzných státech zdálo, ze se dopustilo salmonelózy pri konzumaci surových kurecích výrobku, jako jsou kurecí kordon bleu a kurecí prsa kiev, které uvarili v mikrovlnné troube.

(Health)

Výzkum nehtu muze zpusobit regeneraci koncetin

Výzkum nehtu muze zpusobit regeneraci koncetin

Výzkumníci objevili biologický retezec událostí, které umoznují savcum regenerovat ztracený prst. Toto zjistení má obrovský potenciál a muze vést k rozvoji budoucích terapií k regeneraci ztracených koncetin. Kdyz se ztratí prst, lidé a dalsí savci dokázou úplne regenerovat.

(Health)