cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Psoriáza: Muze pomoci lécba XTRAC laserem?

Obsah

 1. Co je laser XTRAC?
 2. Výhody a nevýhody
 3. Dalsí moznosti fototerapie
XTRAC laser je typ excimerového laseru, který byl pouzíván k lécení mnoha forem psoriázy po dobu dvou desetiletí.

Schváleno Úradem pro kontrolu potravin a léciv (FDA) Spojených státu v roce 2000, XTRAC pouzívá ultrafialové zárení, které snizuje výskyt velkých skvrn psoriázy.

Co je laser XTRAC?

Lidé s psoriázou uz dlouho uzívali svetelnou terapii ke snízení symptomu a rychlejsímu vymizení ohnisek psoriázy. Laser XTRAC pouzívá stejné principy jako fototerapie, ale s rychlejsími výsledky. Pri pouzití vysoce koncentrované formy ultraviolet-B (UVB) svetla laser napadá DNA T-bunek.


Fototerapie nebo svetelná terapie mohou být pouzity k lécbe ohnisek psoriázy.

T-bunky jsou typ bílých krvinek, který hraje roli v imunite. U psoriázy dochází k nadmerné produkci T-bunek, coz vyvolává vývoj plaku.

Rozbitím T-lymfocytu laser zkracuje dobu trvání kazdého ohniska. V jednom osetrení muze významne vycistit velké skvrny psoriázy.

Excimerové lasery, vcetne XTRAC, pracují pri vlnové délce 308 nanometru.

XTRAC muze také lécit vitiligo, které nicí bunky pigmentu pokozky, coz zpusobuje na kuzi bílé skvrny.

Lécba se obvykle provádí dvakrát az trikrát týdne, ale mezi kazdým osetrením trvá minimálne 48 hodin.

Porozumení lécbe pomocí laseru XTRAC

Psoriáza je chronický autoimunitní stav. Lze ji ovládat, ne vylécit. Zatímco laser XTRAC se zabývá základní prícinou psoriázy - nadprodukce T-bunek - nedokáze lécit základní autoimunitní stav, který zpusobuje vznik této choroby.

Lécba bude proto muset pokracovat, pokud existují príznaky. Záchvaty psoriázy budou pokracovat i pri agresivní lécbe prípravkem XTRAC. Excimerové lasery vsak mohou zkrátit délku ohnisek tím, ze odstraní plaky rychleji, nez telo muze samo o sobe.

Které typy psoriázy lécí laser XTRAC?

Prípravek XTRAC muze lécit vsechny formy psoriázy, vcetne plaku, gutátu, inverzní, pustulární a erytrodermické psoriázy.

Údaje o správném dávkování jsou omezené. Podle Americké akademie dermatologické asociace je dávkování obvykle zalozeno na typu pleti a na tloustce léze psoriázy. Úprava muze být provedena na základe vedlejsích úcinku, které muze osoba zazít, a jejich reakce na laser.

Výzkum efektivnosti excimerových laseru je obecne prospesný:

 • Prípadová studie psoriázy na pokozce hlavy zaznamenala po 11 týdnech 90% snízení symptomu a 23 lécby.
 • Revize na rok 2014 poukazuje na úcinnost fototerapie. Podíval se na pet eximerových laserových studií a zjistil, ze lécba by mohla snízit symptomy palmoplantární pustulární psoriázy.
 • Prípadová studie v roce 2015 nalezla lepsí výsledky u osob s psoriázou plátu, kdyz byl pouzit agresivnejsí prístup k lécbe.
 • Porovnávací studie v roce 2014 porovnávala excimerové lasery s pulzním laserovým barvivem pro snízení symptomu psoriázy na nehty. Prestoze doslo k urcitému zlepsení pri terapii excimerovým laserem, pulsní lasery s barvivy byly úcinnejsí pri snizování symptomu.
 • Studie z roku 2002 zjistila, ze 10 excimerových laserových léciv produkovalo 75 procent zlepsení nebo lepsí u 84 procent úcastníku.

Výhody a nevýhody

Psoriáza je více nez jen drázdivá kozní podmínka.

Lidé s psoriázou se mohou cítit depresivne a sebevedomí. Pokud je psoriáza viditelná, muze to mít za následek diskriminaci a sikanování.

Výhody


Psoriáza je chronický autoimunitní stav, který muze mít vliv na nekoho.

Laser XTRAC pusobí prímo na nejzretelnejsí symptom psoriázy, casto významne snizuje závaznost a délku ohniska.

Dalsí výhody zahrnují:

 • Rychlé, viditelné výsledky. Excimerové lasery mohou rychle rozdelit rozsáhlé ohniska psoriázy.
 • Alternativa k jiným lécbám. U nekterých lidí léky proti psoriázím nefungují, zatímco jiní nalézají nezádoucí úcinky.
 • Pomerne dobre tolerován. Nezádoucí úcinky excimerových lasery jsou obecne minimální a lécba není bolestivá.
 • Zádný cas po lécbe.

Tradicní fototerapie trvá déle a je méne úcinná nez cílené lasery. Lasery nabízejí cílenou lécbu, zastavují poskození a podrázdení kuze, která není postizena lézemi psoriázy.

Nevýhody a vedlejsí úcinky

Hlavní nevýhodou excimerových laseru je casový závazek, protoze lécba musí být opakována, aby byla úcinná. Pravidelná lécba muze být casove nárocná pro osoby s tezkou psoriázou nebo s castými ohnisky.

Lécba excimerovými lasery je pomerne bezbolestná, ackoli nekterí pacienti mají behem lécby pocit pálení nebo horké pocity.

Vedlejsí úcinky XTRAC a jiných excimerových lasery jsou obecne minimální. Jsou zvláste minimální ve srovnání s léky, jako jsou steroidy a biologové.

Mezi nejcastejsí nezádoucí úcinky patrí:

 • puchýre
 • docasná bolest
 • zcervenání kuze
 • svedení, vlockaná, supinatá kuze
 • svedení psoriázy
 • oloupání pokozky
 • zhorsení lézí psoriázy

Je mozné, ze se osetrená kuze infikuje, ale to je neobvyklé.

Náklady

Vetsina pojistných plánu zahrnuje lécbu excimerovým laserem, ale pozadavky se lisí. Osoba muze nejprve vyzkouset jiné lécby a casto musí splnovat odpocitatelnost nebo zaplatit. V dusledku toho náklady na lécbu prevázne závisí na pojistném plánu osoby.

Dalsí moznosti fototerapie

Laser XTRAC je daleko od jediné lécby psoriázy na bázi fototerapie. U nekterých forem psoriázy, zvláste psoriázy na nehty, muze být lepsí lécba pulzním laserem (PDL).

PDL lécba pouzívá zarízení plnené pigmentovými molekulami.Svetlo ze zarízení zpusobuje, ze tyto molekuly vyzarují zárení. Kozní bunky selektivne absorbují teplo z laseru a zabíjejí nemocnou tkán bez ovlivnení zdravé tkáne.

Toto osetrení je obecne bezpecné, ale muze dojít k poranení kuze, pokud zdravá kuze absorbuje zárení. Nezádoucí úcinky zahrnují modriny, infekce a dalsí zranení kuze.

Lidé s psoriázou by meli tyto riziká porovnávat s potenciálními prínosy pri porovnání potenciální úcinnosti ruzných mozností lécby.

Dalsí mozností, která vyuzívá tradicní fototerapii, je vystavení velkých cástí pokozky ultrafialovému svetlu. Zatímco tradicní fototerapie muze být úcinná, je typicky méne úcinná nez PDL nebo excimerové lasery.

Jak muze dieta ovlivnit psoriázu?Jakou roli hraje dieta pri lécbe a prevenci sírení psoriázy? Zjistit více.Prectete si ted

Dalsí lécba psoriázy

Lécba psoriázy neexistuje, i kdyz lidé mohou casto dosáhnout dlouhých období remise se správným lécebným plánem. Nekterí lidé kombinují dve nebo více terapií, aby získali vetsí úlevu.

Nekteré moznosti zahrnují:


Vyhýbání se vzniku psoriázy, jako jsou alergeny a stres, muze pomoci zmírnit príznaky.
 • systémové léky, jako je cyklosporin, které mohou být podávány orálne nebo injekcne
 • biologických léku na bázi bílkovin, které se obvykle podávají malou injekcí nebo jehlou v zíle
 • "malá molekula" perorální lécby, které se zamerují na imunitní bunky
 • léky aplikované na kuzi, vcetne kortikosteroidu
 • vyhýbat se psoriázovým spoustecum, jako jsou alergeny, stres nebo urcité potraviny
 • doplnkové a alternativní prostredky, jako je psychoterapie, akupunktura a bylinné léky

Zmeny v zivotním stylu mohou také pomoci. Nekterí lidé s psoriázou prijmou speciální diety nebo zkusit jiné strategie. Výzkum úcinnosti techto strategií je v pocátecní fázi a výsledky jsou smísené.

Obnovení hmotnosti po ztráte muze poskodit menopauzální zeny

Obnovení hmotnosti po ztráte muze poskodit menopauzální zeny

Podle studie nedávno publikované v casopise American Journal of Clinical Nutrition mohou starsí zeny, které ztrácejí váhu, ale nezachovávají ztráty, by mohly mít nekteré negativní dusledky pro své celkové zdraví. Národní institut pro stárnutí sponzoroval vysetrování. Vysetrovatelé na baptistickém stredisku Wake Forest Baptist Medical ukázali, ze behem jednoho roku získávají nekteré starsí zeny znacné mnozství váhy zpet po jejím ztráte.

(Health)

Bioinzenýrované folikuly rostou vlasy na plesatých mysích

Bioinzenýrované folikuly rostou vlasy na plesatých mysích

V dukazu studie koncepce biologicky nahrazené výmeny orgánu vedci z Japonska vytvorili vlasové folikuly odvozené z dospelých kmenových bunek interakcní s okolní tkání a vykazovaly normální vlasové cykly, kdyz byly transplantovány do kuze plesatých mysí. Takashi Tsuji, profesor ve Výzkumném ústavu pro vedu a technologii, Tokijská univerzita vedy a reditel spolecnosti Organ Technologies Inc, vedl tým, který zprávu o svých zjisteních zverejnil v dokumentu o otevreném prístupu zverejneném 17. dubna v Nature Communications.

(Health)