cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Co potrebujete vedet o Xanaxu

Obsah

 1. Co je Xanax?
 2. Upozornení
 3. Zneuzívání
 4. Pouzití
 5. Vedlejsí efekty
 6. Dávkování
 7. Interakce
Xanax je obchodní název léku alprazolam, který patrí do skupiny léku nazývaných benzodiazepiny. Prípravek Xanax se pouzívá k lécbe úzkosti a panických poruch a je jedním z nejpredepsaných psychiatrických léku ve Spojených státech.

V tomto clánku vysvetlíme, proc se prípravek Xanax pouzívá, potenciální nezádoucí úcinky a príslusná upozornení.

Rychlá fakta o Xanaxu:
 • Xanax (alprazolam) je jedinou nejpredepsanou psychiatrickou medikací v USA
 • Xanax je clenem rodiny benzodiazepinu a pouzívá se predevsím k lécbe úzkosti a panických poruch.
 • Prípravek Xanax pusobí zvýsením mnozství neurotransmiteru GABA v mozku, aby podporil klid a uvolnený pocit.
 • Pri správném uzívání je Xanax bezpecné a úcinné léky.

Co je Xanax?


Prípravek Xanax se pouzívá k lécbe závazné úzkosti nebo stresu.

Xanax (alprazolam) je lék proti úzkosti v benzodiazepinové rodine, která zahrnuje diazepam (válium), klonazepam (Klonopin), lorazepam (Ativan), flurazepam (Dalmane) a dalsí.

Xanax pracuje snizováním abnormálního vzrusení v mozku a byl schválen FDA v ríjnu 1981.

Benzodiazepiny pusobí na mozek a centrální nervový systém, aby vyvolaly uklidnující úcinek.

Xanax zpomaluje pohyb chemických látek v mozku, které se mohou stát nevyvázené, coz vede ke snízení nervového napetí a úzkosti. Xanax pusobí tak, ze zvysuje úcinky prírodní chemické látky, která se v mozku oznacuje jako kyselina gama-aminomáselná (GABA).

Upozornení

Pro vsechny uzivatele Xanaxu:

Pro zajistení bezpecného a úcinného pouzívání benzodiazepinu budou vsem pacientum predepsaným s prípravkem Xanax poskytnuty následující pokyny:

 • Informujte svého lékare o jakékoli konzumaci alkoholu a lécích, které uzíváte v soucasné dobe, vcetne léku na mimopracovní (OTC) léky. Behem lécby benzodiazepinem by se obecne nemel pouzívat alkohol.
 • Prípravek Xanax se v tehotenství nedoporucuje. Informujte svého lékare, pokud jste tehotná, pokud plánujete mít díte nebo pokud otehotníte behem uzívání tohoto léku.
 • Informujte svého lékare, pokud kojíte.
 • Dokud nezjistíte, jak vás Xanax ovlivnuje, nevedte vozidlo ani neprovozujte tezké ani nebezpecné stroje.
 • Nezvysujte dávku prípravku Xanax, aniz byste mluvili s lékarem, i kdyz si myslíte, ze lék "jiz nefunguje". Benzodiazepiny, i kdyz se pouzívají podle doporucení, mohou vyvolat emocní a fyzickou závislost.
 • Nezastavujte uzívání prípravku Xanax náhle nebo snízení dávky bez konzultace s lékarem, protoze se mohou vyskytnout abstinencní príznaky.

Informujte svého lékare, pokud máte astma nebo jiné dýchací potíze, glaukom, ledviny nebo jaterní onemocnení, anamnézu alkoholismu nebo deprese, sebevrazedné myslenky nebo závislost na drogách nebo alkoholu.

Nemeli byste prípravek Xanax uzívat, pokud:

 • Máte glaukom s úzkým úhlem.
 • Také uzívají itrakonazol (Sporanox) nebo ketokonazol (Nizoral).
 • Jsou alergictí na Xanax nebo jiné benzodiazepiny, jako je chlordiazepoxid (Librium), chlorazepát (Tranxen), diazepam (válium), lorazepam (Ativan) nebo oxazepam (Serax).

Dalsí opatrení


Xanax a alkohol by nemely být smíchány. Pred uzíváním prípravku Xanax by alkoholici meli vyhledat lékarskou pomoc.

U nekterých jedincu se telo Xanaxu odlisuje, patrí mezi ne:

 • lidé s alkoholismem
 • osoby s alkoholickým onemocnením jater
 • osoby s poruchou jaterní funkce
 • pacienti s poruchou funkce ledvin
 • starsí dospelí
 • lidé, kterí jsou obézní

Alergie

Nepouzívejte prípravek Xanax, pokud jste alergický (á) na alprazolam nebo jiné benzodiazepiny, jako je chlordiazepoxid (Librium), chlorazepát (Tranxen), diazepam (válium), lorazepam (Ativan) nebo oxazepam (Serax).

Alkohol

Behem uzívání prípravku Xanax nepijte alkohol. Xanax muze zvýsit úcinky alkoholu.

Tehotenství

Nepouzívejte prípravek Xanax, pokud jste tehotná. Benzodiazepiny mohou potenciálne poskodit plod. Xanax zvysuje riziko vrozených abnormalit pri podávání tehotné zene behem prvního trimestru.

Uzívání prípravku Xanax behem prvního trimestru tehotenství by se melo obvykle vyhnout.

Pacienti by meli být upozorneni, ze pokud otehotní behem lécby nebo mají v úmyslu otehotnet, meli by o tom informovat svého lékare.

Díte z matky, která uzívá benzodiazepiny, muze být vystaveno riziku abstinencních príznaku z této drogy. Také problémy s dýcháním byly hláseny u detí narozených matkám, které uzívaly benzodiazepiny.

Osetrovatelství

Predpokládá se, ze prípravek Xanax se vylucuje do materského mléka. Obecne platí, ze matky, které musí Xanax uzívat, by nemely kojit.

Deti

Prípravek Xanax nebyl u detí zkoumán.

Rod

Pohlaví neovlivnuje reakci tela na prípravek Xanax.

Starsí dospelí

Starsí dospelí mohou být citlivejsí na úcinky benzodiazepinu. Sedativní úcinky prípravku Xanax mohou u starsích dospelých trvat déle. Náhodné poklesy jsou casté u starsích pacientu uzívajících benzodiazepiny. Budte opatrní, abyste zabránili pádu nebo náhodnému zranení behem uzívání prípravku Xanax.

Závod

Xanax muze ovlivnit asijskou populaci více nez bílé populace.

Kourení

Koncentrace Xanaxu mohou být u kuráku snízeny az o 50 procent ve srovnání s nekuráky.

Sebevrazda

Stejne jako u jiných psychotropních léku existují predepsaná opatrení pri podávání léku pacientum s tezkou depresí nebo tem, kterí mohou mít sebevrazedné myslenky.

Mánie

U pacientu s depresí byly hláseny epizody hypomanie a mánie v souvislosti s pouzitím prípravku Xanax.

Zneuzívání

Xanax je casto zneuzíván pro rychlé pusobení, uvolnené "vysoké", které muze dát lidem, kterí ho uzívají, vcetne lidí bez predpisu.

Podle souboru údaju o epizode lécby se pocet osob, které zádají o lécbu zneuzívání benzodiazepinu, témer ztrojnásobil v letech 1998-2008. Dlouhodobé uzívání a závislost na prípravku Xanax souvisí s depresí, psychotickými zázitky a agresivním nebo impulzivním chováním.

Podle správy o zneuzívání látek a správe dusevních sluzeb v roce 2011 bylo celkove více nez 1,2 milionu návstev pohotovosti (ER) souvisejících s nelékarským uzíváním léku na predpis - spolecnost Xanax se podílela na 10% techto návstev.

Pocet návstev na pohotovostním oddelení, které se týkají nelékavého uzívání sedativního prípravku Xanax, se v letech 2005 az 2010 zdvojnásobil z 57 419 na 124 902 a poté zustal v roce 2011 stabilní na 123 744.

Mezi nejbeznejsí kombinace léku, které se vyskytují u pacientu s onkologickým onemocnením, patrí Xanax a alkohol a prípravek Xanax kombinovaný s opiáty na predpis, jako je hydrokodon a oxykodon.

Pouzití

Prípravek Xanax se pouzívá k lécbe úzkostné poruchy nebo krátkodobé úlevy od príznaku úzkosti. Úzkost nebo napetí související se stresem kazdodenního zivota obvykle nevyzaduje lécbu.

Generalizovaná úzkostná porucha je charakterizována nerealistickou nebo nadmernou úzkostí a obavami ze dvou nebo více zivotních okolností po dobu 6 mesícu nebo déle, behem které se osoba trápila více dní nez temito obavami.

Z techto pacientu je casto prítomno alespon sest z následujících príznaku:

 • Napetí motoru: chvení, zásklby, pocit neklidu, svalové napetí, bolesti nebo bolest, nepokoj, snadno unavený.
 • Autonomní hyperaktivita: dýchavicnost nebo dýchací pocity, palpitace nebo zrychlená srdecní frekvence, pocení nebo nachlazení, mrazivé ruce, sucho v ústech, závrate nebo závrate, nevolnost, prujem nebo jiná brisní tísen, propláchnutí nebo zimnice, casté mocení, potíze s polknutím nebo "hrudník v krku".
 • Bdelost a skenování: pocit naklonení nebo na okraji, prehnaná reakce na tupý záchvaty, obtíznost soustredení nebo "zmatení mysli" kvuli úzkosti, potízím s padajícím nebo spícím, podrázdenost.

Prípravek Xanax je také indikován k lécbe panické poruchy, s agorafobií nebo bez ní, a muze snízit pocet záchvaty paniky.

Panická porucha je charakterizována pravidelnými záchvaty paniky. Záchvaty paniky jsou relativne krátké období intenzivního strachu nebo nepohodlí, kde se náhle objeví ctyri nebo více následujících príznaku a dosáhnou vrcholu behem 10 minut:

 • Palpitace, busení srdce nebo zrychlená srdecní frekvence.
 • Pocení.
 • Chvení nebo tres.
 • Pocit dusnosti nebo zdurení.
 • Pocit udusení.
 • Bolest na hrudníku nebo nepohodlí.
 • Nevolnost nebo bricho.
 • Pocit závrate, nestabilní, slabé nebo slabé.
 • Derealizace (pocity neskutecnosti) nebo depersonalizace (odpojení od sebe).
 • Strach z ztráty kontroly.
 • Strach z umírání.
 • Parestézie (pocity necitlivosti nebo brnení).
 • Chvení nebo návaly horka.
Výhody a rizika benzodiazepinuBenzodiazepiny jsou trídou psychoaktivních léku pouzívaných k lécbe rady stavu, vcetne úzkosti a nespavosti.Prectete si ted

Vedlejsí efekty


Mezi mozné vedlejsí úcinky prípravku Xanax patrí bolest hlavy, nevolnost, závrate, rozmazané videní a poskozená pamet.

Nezádoucí úcinky se casto objevují na zacátku lécby a pri pokracujícím uzívání léku obvykle zmizí. Mezi mozné vedlejsí úcinky prípravku Xanax patrí:

 • ospalost
 • lehkost
 • nízká energie
 • Deprese
 • bolest hlavy
 • zmatek
 • nespavost
 • nervozita
 • mdloby
 • závrat
 • nepokoj
 • zhorsená koordinace
 • podrázdenost
 • poskození pameti
 • úzkost
 • abnormální nedobrovolný pohyb
 • snízené libido
 • stav zmatenosti
 • svalové záskoláctví a krece
 • zvýsené libido
 • sucho v ústech nebo zvýsené sliny
 • zácpa nebo prujem
 • nevolnost / zvracení
 • zánet kuze zpusobený alergií
 • vyrázka
 • tachykardie / palpitace
 • bolest na hrudi
 • hyperventilace
 • nazální kongesce
 • hypotenze
 • rozmazané videní
 • menstruacní poruchy
 • tinnitus
 • infekce horních cest dýchacích
 • pocení
 • slabost
 • senové abnormality
 • strach
 • tuhost
 • tremor
 • zvýsená nebo snízená chut k jídlu a prírustek nebo ztráta hmotnosti
 • otok
 • nezretelná rec
 • inkontinence

Výse uvedený není úplný seznam nezádoucích úcinku a mohou se objevit dalsí. Zavolejte lékare k lékarským doporucením ohledne nezádoucích úcinku. Nezádoucí úcinky mohou být hláseny FDA na 1-800-FDA-1088.

Pokud máte jakýkoliv z techto príznaku alergické reakce na prípravek Xanax, vyhledejte lékarskou pomoc: údy, potíze s dýcháním a otoky obliceje, rtu, jazyka nebo hrdla.

Zavolejte svého lékare najednou, pokud máte závazný nezádoucí úcinek, jako jsou:

 • Depresivní nálada, myslenky na sebevrazdu nebo ublizování, neobvyklé chování s rizikem, snízené zábrany nebo strach z nebezpecí.
 • Zmatek, hyperaktivita, agitovanost, neprátelství, halucinace.
 • Pocit, ze bys mohl vyjít.
 • Urinace méne nez obvykle nebo vubec ne.
 • Bolest na hrudi, busení srdecních tepu nebo trepání v hrudi.
 • Nekontrolované pohyby svalu, tres, záchvaty (krece).
 • Zloutenka (zozltnutí kuze nebo ocí).

Dávkování

Prípravek Xanax se dodává jako tableta, tableta s prodlouzeným uvolnováním, perorálne se rozpadající tableta (tableta, která se rychle rozpoustí v ústech) a koncentrovaný roztok (kapalina), který se uzívá ústami.

Prípravek Xanax by mel být podán ústy podle pokynu lékare.Dávkování je zalozeno na následujících faktorech:

 • proc je prijata
 • veku pacienta
 • jak reagují na lécbu

Dávka prípravku Xanax muze být postupne zvysována, dokud lécivo úcinne nepracuje pro pacienta. Pokyny lékare je treba peclive sledovat, aby se snízilo riziko nezádoucích úcinku.

Pokud se tento lék pravidelne uzívá dlouhou dobu nebo ve vysokých dávkách, mohou se vyskytnout abstinencní príznaky (napr. Záchvaty), pokud je uzívání náhle zastaveno. K zabránení techto reakcí muze lékar postupne snízit dávkování prípravku Xanax.

Xanax je dostupný v dávkách:

 • 0,25 miligramu - bílý, oválný, skórovaný, potistený "XANAX 0,25"
 • 0,5 miligramu - broskve, oválné, skórované, "XANAX 0,5"
 • 1 miligrama - modrá, oválná, skórovaná, potistená "XANAX 1.0"
 • 2 miligramy - bílé, podlouhlé, vícenásobne vytistené, "XANAX" na jedné strane a "2" na zadní strane.

Nepouzívejte prípravek Xanax s prodlouzeným uvolnováním. Tabletu pohltit celou. Je vyrobena speciálne pro uvolnování léku pomalu do tela. Prerusení tablety by zpusobilo, ze by se soucasne uvolnilo prílis velké mnozství léku.

Nesdílejte svuj lék s jinými lidmi. Muze být pro ne nevhodné a muze jim ublízit.

Co se stane, kdyz vynechám dávku?

Pokud vynecháte dávku prípravku Xanax, vezmete si vynechanou dávku, jakmile si to vzpomenete. Preskocte vynechanou dávku, pokud je témer cas na dalsí plánovanou dávku. Nevyzádejte dalsí léky, abyste vytvorili vynechanou dávku.

Co se stane, kdyz predávkuji?

Príznaky predávkování prípravkem Xanax zahrnují únavu, zmatenost, zhorsenou koordinaci, snízené reflexy a komatu. Smrt byla hlásena v souvislosti s predávkováním prípravkem Xanax samotným, stejne jako u jiných benzodiazepinu.

Pokud dojde k predávkování prípravkem Xanax, zavolejte svého lékare nebo 911. Vyhledejte lékarskou pomoc nebo zavolejte na linku Poison Help na 1-800-222-1222.

Úlozný prostor

Prípravek Xanax je treba skladovat pri pokojové teplote 20-25 ° C.

Interakce

Následující léky mohou zvýsit úcinky prípravku Xanax:

 • Ketokonazol
 • Itrakonazol
 • Nefazodon
 • Fluvoxamin
 • Erythromycin
 • Cimetidin (Tagamet)
 • Inhibitory HIV proteázy, jako je ritonavir

Benzodiazepiny, vcetne prípravku Xanax, vyvolávají na centrální nervový systém (CNS) extra tlumící úcinky, pokud jsou uzívány s:

 • jiné psychotropní léky
 • antikonvulzivy
 • antihistaminika
 • alkohol
 • jiné léky, které zpusobují depresi CNS

Jiné mozné negativní lékové interakce zahrnují:

 • Digoxin - u lidí ve veku 65 let nebo starsích.
 • Imipramin a desipramin.
 • Fluoxetin.
 • Propoxyfen.
 • Antikoncepcní pilulky.

Studie benzodiazepinu jiných nez Xanax naznacují moznou interakci s následujícími léky:

 • Diltiazem
 • Isoniazid
 • nekteré antibiotika
 • grepový dzus
 • Sertralin
 • Paroxetin
 • ergotamin (Cafergot, Ergomar, Migergot)
 • Cyklosporin (Gengraf, Neoral, Sandimmune)
 • Nekteré léky na srdce nebo krevní tlak
 • Dexamethason (Cortastat, Dexasone, Solurex, DexPak)
 • imatinib (Gleevec)
 • Trezalku teckovanou
 • antifungální léky - jako je mikonazol (Oravig) nebo vorikonazol (Vfend)
 • antidepresiva - jako je fluoxetin (Prozac, Sarafem, Symbyax) nebo nefazodon
 • nekteré barbituráty
 • nekteré záchvaty léky

Tento seznam není úplný a jiné léky mohou interagovat s prípravkem Xanax. Informujte svého lékare o vsech lécích, které uzíváte. Patrí sem léky na predpis, OTC, vitamíny a bylinné prípravky.

Nezacínejte nový lék, aniz byste o tom informoval svého lékare.

Dulezité je postupné zuzování Xanaxu; jinak existuje riziko abstinencního syndromu u benzodiazepinu.

Odstoupení od spolecnosti Xanax

Prerusení lécby prípravkem Xanax by melo snízit dávkování a zpomalit. Doporucuje se, aby denní dávka prípravku Xanax klesla o ne více nez 0,5 miligramu kazdé 3 dny. Hlásené symptomy abstinence zahrnují:

 • nespavost
 • lehkost
 • úzkost
 • únavu a únavu
 • abnormální nedobrovolný pohyb
 • bolest hlavy
 • nevolnost / zvracení
 • pocení
 • prujem
 • ztráta váhy
 • snízená chut k jídlu
 • tachykardie
 • snízená slinení
 • podrázdenost
 • kognitivní poruchy
 • rozmazané videní
 • svalové záskoláctví
 • zhorsená koordinace
 • poruchy svalového tonusu
 • slabost
 • poskození pameti
 • Deprese
 • zmatek

Prípravek Xanax je bezpecné a úcinné léky, pokud se pouzívá podle pokynu.

Výzkumníci zkoumají zpusoby, jak zlepsit výsledky transplantace

Výzkumníci zkoumají zpusoby, jak zlepsit výsledky transplantace

Tam je 107653 lidí ceká na transplantaci ledvin v USA, zatímco 16,420 cekají na transplantaci jater. Prestoze cekací seznamy jsou dlouhé, odborníci v oblasti péce o zdraví celí obtíznému úkolu zajistit, aby dárcovství orgánu bylo vhodné k maximalizaci dlouhovekosti a zdraví pacientu, stejne jako zajistení toho, aby transplantacní postupy nemely vliv na kvalitu orgánu.

(Health)

Lidská játra zachránená mimo lidské bytosti - první na svete

Lidská játra zachránená mimo lidské bytosti - první na svete

Lidská játra byla udrzována nazivu mimo cloveka a poté transplantována do príjemce, který pozadoval novou játra, informovali výzkumníci z Oxfordské univerzity a King's College Hospital. Vedci dodali, ze postup byl úspesne proveden u dvou pacientu, kterí se v soucasné dobe dobre zotavují.

(Health)