cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby."Mokré" lécby AMD udrzují starsí pacienty v rízení

Starsí lidé, kterí se potýkají s pokrocilou neovaskulární nebo "vlhkou" formou degenerace makulární degenerace (AMD) související s vekem, mohou být léceni ranibizumabem, který zlepsuje výsledky ocních vysetrení a umoznuje pacientum mít ridicský prukaz. Na druhé strane, jejich duvera ridice je silnejsí a jsou schopni udrzet jízdu déle.
Stav se casto stává neléceným, coz z nej ciní nejcastejsí duvod, proc starsí lidé ztrácejí své centrální videní a hlavní prícinu odnetí ridicských prukazu.
Výsledky publikované v casopiseOftalmologie, naznacují, ze tito jedinci by meli být léceni lécivým prípravkem, ranibizumabem, fragmentem lidské monoklonální protilátky, aby se co nejlépe vyhnuly temto problémum s videním.
Drívejsí výzkum naznacil, ze by se mohla zabránit premene suché degenerace makulární degenerace (AMD) ve veku mokré formou onemocnení kontrolou nebo zvýsením hladin komponenty imunitního systému IL-18 v sítnicích pacientu.

Abnormální zjizvení a únik nových krevních cév v makele nebo stredu sítnice, svetelne citlivé vrstvy oka, kterou pouzíváme pro ctení, rízení a seznámení s oblicejem, je hlavním znakem vlhké formy AMD.
Jednotlivci dostávají lécbu ranibizumabem mesícními injekcemi (nebo podle pokynu lékare) do oka pomocí malého jehlicka. Lék muze odstranit nebo zpomalit proces nových zjizvení a úniku krevních cév.
Neil M. Bressler, MD, James P. Gills, profesor oftalmologie a séf retinální divize na Institutu Wilmerových ocí ve spolecnosti Johns Hopkins Medicine a vedoucí autor, vysvetlil:

"Driving je dulezitým ukazatelem nezávislosti a kvality zivota pro mnoho lidí ve Spojených státech." Úcastníci s mokrou AMD v nasí studii vnímali, ze nevedou z duvodu zhorseného zraku. aby zjistili, zda se výsledky lécby zlepsí s lécbou, naznacuje, ze mesícní injekce ranibizumabu mohou být velmi uzitecnou mozností, která umozní starsím lidem pokracovat v rízení. "

Experti provedli fázi III, multicentrickou randomizovanou klinickou studii, která trvala dva roky. Aby bylo mozné analyzovat schopnost rídit predmety, jejich vnímání a stav hlásení o sobe, vedci pouzili ve dvou ruzných studiích dotazník o vizuální funkci National Eye Institute ve 25 polozkách.
Kazdý mesíc odborníci pozorovali nejlepsí opravenou vizi v kazdém okne s 1 126 úcastníky, které hodnotili lécbu AMD.
Úcinky u pacientu uzívajících ranibizumab versus falesné injekce byly porovnány v jedné studii, zatímco u ostatních experimentu byly výsledky injekcí ranibizumabu oproti fotodynamické (laserové) terapii (PDT), které mohou utesnit netesné krevní cévy.
Dve predbezné analýzy zalozené na výsledcích techto studií naznacují, ze lécba ranibizumabem byla výhodnejsí nez falesná a PDT, pokud jde o zamezení ztráty zraku.
Tato nová zpráva se zamerila na klinicky aplikovatelné výsledky týkající se dopadu této lécby na jízdu tremi zpusoby:
  • lécba vs. zádná lécba u pacientu, u nichz bylo hláseno, ze na pocátku a na konci studie rídí, ze rídí nebo nerídí
  • lécba a zádná lécba u tech, kterí meli zraku na zacátku a na konci studie, coz by jim umoznilo mít neomezený ridicský prukaz v nejméne 45 státech
  • dotazník, který zkoumá vnímanou potíznost pacientu pri jízde za takových podmínek, jako je napríklad dést, mlha nebo jízda v noci
Aby bylo mozné získat neomezený ridicský prukaz, 45 státu vyzaduje opravitelné videní nejméne 20/40 v jednom oku.
"Studie ukázala, ze 85% úcastníku studie ranibizumab versus sham a 88% ve studiích ranibizumabu versus PDT cetlo ocní graf, ale také lépe dosáhlo úrovne zraku pozadované pro neomezenou licenci a naopak mela vetsí duveru v rízení , "dodal Bressler.
Podle názoru týmu je treba provést dalsí studie, aby se zjistilo, zda se bezpecnostní a ridicské dovednosti lépe nebo zda zustávají stejné a zda jsou stejné jako schopnosti, které pacienti vnímají a uvádejí v dotazníku.
Bressler dospel k záveru:
"Nase studie mají omezení, nebot tyto dve studie nebyly navrzeny tak, aby prímo hodnotily vliv ranibizumabu na rízení a protoze v techto skupinách byl jen malý pocet pacientu, které byly analyzovány vzhledem ke stovkám tisíc pacientu postizených mokrou formy AMD kazdý rok po celém svete.
Jedním z nasich dalsích kroku je podívat se na tyto stejné výsledky pri lécbe diabetického makulárního edému, otoku ve stredu sítnice v dusledku diabetu, coz je nejcastejsí prícina zhorsení zraku u dospelých v pracovním veku v USA a do zahranicí."

Napsal Sarah Glynn

Kostní léková teriparatida dodaná prostrednictvím bezdrátového mikrocipu

Kostní léková teriparatida dodaná prostrednictvím bezdrátového mikrocipu

Lidská studie úspesne pouzila implantovaný, programovatelný bezdrátový mikrocip, který dodává teriparatid, kostní drogu pro postmenopauzální zeny, které byly diagnostikovány s osteoporózou, uvedli výzkumníci z MicroCHIPS, Harvard Medical School a MIT v casopise Science Translational Medicine.

(Health)

Resetabilita Cetuximabem prodluzuje zivotnost v tezko lécitelném metastatickém karcinomu kolorektálního karcinomu

Resetabilita Cetuximabem prodluzuje zivotnost v tezko lécitelném metastatickém karcinomu kolorektálního karcinomu

Kombinace inhibitoru receptoru epidermálního rustového faktoru (EGFR) cetuximabem s konvencní chemoterapií zlepsuje prezití u pacientu, kterí absolvovali úplnou resekci kolorektálních jaterních metastáz, které byly puvodne povazovány za neresekovatelné, podle údaju predlozených na evropském kongresu multidisciplinárního onkologického onemocnení (EMCC) v roce 2011.

(Health)