cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Tykerb a Herceptin - jejich role v lécbe rakoviny prsu vyjasnila

Pacienti s karcinomem prsu s pozitivitou vuci HER2 byli léceni prípravkem Tykerb (lapatinib) jak v kombinaci s herceptinem (trastuzumabem), tak jako alternativní lécba jednorázovou lécbou pro predoperacní chemoterapii (neoadjuvantní). Dve nové studie o techto lécích, jedna publikovaná v roce 2008 Lancetová onkologie a jeden v Lancet, prokázali, ze lapatinib je méne prínosný nez trastuzumab jako lécba s jedním prípravkem, zatímco Lancet publikace ukazuje, ze kombinace obou léciv se zdá být témer dvakrát tak úcinná jako lécba jednotlivými léky, prestoze lapatinib zpusobuje více nezádoucích úcinku.
(HER2), receptor lidského epidermálního rustového faktoru 2, je silným mediátorem bunecného rustu a proliferace. U priblizne 15% nádoru prsu je gen HER2 amplifikován s odpovídající nadmernou expresí receptoru HER2, který je spojen se spatným výsledkem.
Lancetová onkologie studie provedl profesor Gunter von Minckwitz v Nemecké skupine prsou v Neu-Isenburgu v Nemecku) a prof. Michaela Untche ve studijní skupine AGO-Breast v nemeckém Berlíne a jejich týmu. Výzkumníci provedli randomizovanou studii porovnání lapatinibu s trastuzumabem u 620 nemeckých pacientu, kterí obdrzeli standardní rezim chemoterapie, pricemz 309 pacientu bylo léceno kombinovanou lécbou trastuzumabem au 311 pacientu s lapatinibem.
Primární výsledek studie byl definován jako podíl pacientu dosahujících patologické celkové odpovedi (pCR), coz znamená, ze v regionálních mízních uzlinách není prítomna zádná zbytková invazivní rakovina v prsu a neprítomnost jakýchkoliv metastatických bunek. Objevili, ze 30% pacientu ve skupine lécené trastuzumabem dosáhlo patologické celkové odpovedi ve srovnání s 23% pacientu ve skupine s lapatinibem.
Vedci pozorovali casté nezádoucí úcinky v obou skupinách:
39% pacientu ve skupine lécené trastuzumabem melo více opuchu nohou, ve srovnání s 29% u skupiny s lapatinibem, u skupiny se skupinou lécené trastuzumabem 30% ve srovnání s 21% u skupiny s lapatinibem. U 75% pacientu ve skupine lécené lapatinibem bylo hláseno více prujemu, ve srovnání s 47% u skupiny s trastuzumabem, zatímco u skupiny s lapatinibem zaznamenalo 55% pacientu kozní vyrázka, u skupiny lécené trastuzumabem bylo hláseno 32%. Mnoho pacientu ve skupine lécené lapatinibem (33%) prerusilo lécbu kvuli toxickým úcinkum ve srovnání se 14% u skupiny s trastuzumabem, u nichz také hlásilo 70 závazných nezádoucích úcinku ve srovnání s 87 ve skupine lécené lapatinibem:

Skupina trastuzumabuSkupina Lapatinibu
Opuch nohou:39%29%
Dýchací potíze:30%21%
Prujem:47%75%
Vyrázka:55%32%
Ukoncení lécby:14%33%
Závazné nezádoucí úcinky:7087

V záverecném prohlásení výzkumníci ríkají: "Toto prímé srovnání trastuzumabu a lapatinibu ukázalo, ze patologická úplná míra odpovedi s chemoterapií a lapatinibem byla významne nizsí nez u chemoterapie a trastuzumabu. Pokud nejsou dlouhodobé výsledky ukazovat na ruzné výsledky, by lapatinib nemel být pouzívaný mimo klinických studií jako samostatná lécba anti-HER2 v kombinaci s neoadjuvantní chemoterapií. "
Dr. Stephen K Chia z oddelení lékarské onkologie v Agenture pro lécbu rakoviny v Britské Kolumbii ve Vancouveru, BC, Kanada uvedl v komentári týkajícím se Lancetová onkologie papír, ze:
"Vpred do budoucnosti by nemely být provedeny zádné studie s adjuvanty (po operaci) bez odpovídajícího signálu z predoperacních studií, které by ukazovaly bezpecnost, úcinnost, cílovou modulaci a v ideálním prípade identifikaci prediktivních biomarkeru tak, ze uz nevybíráme porazeného studovat ve vetsích adjuvantních studiích s intenzivnejsími zdroji. "

Lancet studie o Dr. José Baselgovi v Massachusetts General Cancer Center na Harvardské lékarské fakulte v Bostonu v MA, USA) a jeho týmu ze skupiny SOLTI a Breast International Group, randomizovaný studie pres 400 zen z 23 zemí, které byly diagnostikovány s HER2 - pozitivní rakovina prsu a nádory s prumerem vetsím nez 2 cm.
Výzkumníci kategorizovali zeny do trí skupin, pricemz 154 zen uzívalo lapatinib, 149 dostalo trastuzumab a 152 zen dostalo kombinaci obou lécby. Vsechny léky byly podávány pred operací, pricemz standardní lécba paclitaxelem byla pridána ke kazdému z techto rezimu anti-HER2 po 6 týdnech. Po dalsích 12 týdnech lécby pacienti podstoupili operaci a poté pokracovali po dobu jednoho roku se stejnou terapií anti-HER2. Novým faktorem v této studii je, ze pacienti dostali stejnou anti-HER2 terapii pred a po operaci, coz znamená, ze data budou nakonec k dispozici k posouzení vztahu mezi pCR, primárním koncovým studiem, stejne jako prezívání bez onemocnení a celkové prezití.
Výzkumníci vysvetlují: "Duální zamerení na HER2-pozitivní nádory s trastuzumabem a lapatinibem se provádí z duvodu primární a získané odolnosti vuci obema látkám, jejich cástecne neprekrývajícím se mechanismum úcinku a dobre charakterizované synergické interakce mezi nimi v HER2 rakovine prsu modely. "
Zjistení odhalila rozdíl 21% v míre pCR mezi kombinovanou skupinou (51%), coz bylo podstatne vyssí ve srovnání se skupinou s trastuzumabem samotnou (30%). Výzkumníci nezaznamenali zádný statisticky významný rozdíl v pCR mezi skupinou s lapatinibem (25%) a trastuzumabem (30%), a prestoze lécba anti-HER2 muze zpusobit srdecní toxicitu, nepozorovali zádné významné kardiální dysfunkce u lécených skupin. Zatímco frekvence prujemnosti stupne 3 byla mnohem vyssí u skupiny s lapatinibem o 23%, kombinovaná skupina lapatinibu a trastuzumabu mela frekvenci 21%, zatímco skupina trastuzumabu mela pouze 2%.Podobne vedci zaznamenali castejsí zmeny jaterních enzymu 3. stupne s lapatinibem (18%) ve srovnání s kombinovanou skupinou s lapatinib plus trastuzumabem (10%) a skupinou s trastuzumabem (7%).
Vedci shrnují:
"Dvojitá inhibice HER2 pomocí lapatinibu a trastuzumabu v kombinaci s paklitaxelem je lepsí nez jednorozmerné zacílení HER2 v neoadjuvantním lécivém prípravku (HER2) Predbezná chirurgická lécba by mohla být platným prístupem u pacientu s raným HER2-pozitivním onemocnením.Nase studie také podporuje výzkum nových cílených cinidel pro rakovinu prsu v neoadjuvantním (pre-chirurgickém) prostredí, kdy nádory dosud nebyly získanou odolnost vuci terapii a pokud jsou nejvyssí pravdepodobnosti klinického prínosu. "

Profesor Michael Gnant a dr. Guenther G. Steger z Lékarské univerzity ve Vídni v Rakousku písou v komentári k nemu Lancet ze takové studie jsou dostatecne presvedcivé k tomu, aby zvázily ruzné prístupy k hodnocení drog z vedecké i regulacní perspektivy, a ríkají, ze: "Zkousky v neoadjuvantním prostredí zalozené na hypotézách zalozených na výzkumu (po zavedení bezpecnosti léku) by mohly vést k úspora obrovských cástek v nákladech na vývoj léku a príslib nových léku pro lécbu casného rakoviny prsu by mohl být dostupný mnohem rychleji nez v soucasnosti. "
Napsal Petra Rattue

Tehotenská strava: Co jíst a co je treba se vyhnout

Tehotenská strava: Co jíst a co je treba se vyhnout

Obsah Pravidla Proc potrebuji dalsí zehlicka? Potraviny, které je treba zabránit Prírustek hmotnosti Doplnky Tehotné zeny musí zajistit, aby jejich strava poskytovala dostatek zivin a energie, aby se díte mohlo správne rozvíjet a rust. Musí také zajistit, aby bylo její telo dostatecne zdravé, aby se vyporádalo se zmenami, ke kterým dochází.

(Health)

Byly nalezeny levý a pravotocivý gen

Byly nalezeny levý a pravotocivý gen

Vedci odhalili geny, které se podílejí na zjistení, zda je clovek levý nebo pravotocivý, podle studie zverejnené v casopise PLOS ONE. Výzkumní pracovníci z Velké Británie a Nizozemska uvedli, ze objevili souvislost mezi levou a pravotocivostí a sítí genu prítomných v rozvíjejících se embryích.

(Health)