cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Srpková onemocnení: prehled, príznaky a príciny

Obsah

 1. Príciny a prevalence
 2. Co delá srpkovitá onemocnení?
 3. Diagnostika
 4. Bydlení se srpkovitými onemocneními
Srdecní onemocnení, také známá jako srpkovitá anémie, je skupina poruch postihujících cervené krvinky v tele.

Jak lidé rozumí srpkovým onemocnením (SCD), se postupne vyvinulo. Abychom lépe porozumeli onemocnení, je dulezité podívat se na faktory, které ovlivnují srdecní onemocnení, stejne jako na úcinky, které má na telo.

SCD zpusobuje, ze telo vytvárí abnormální bunky hemoglobinu. Hemoglobin je protein, který nese kyslík telem. Výsledné bunky mají kosákovitý nebo pulmesícný tvar, coz je místo, kde se porucha dostává svého jména.

V tomto clánku se také podíváme na príznaky a diagnostiku SCD, stejne jako moznosti lécby osob postizených tímto onemocnením.

Príciny a prevalence


Srpková bunecná onemocnení zpusobuje abnormální krevní bunky, které jsou srpovité.

SCD je genetická, coz znamená, ze se prochází pres rodinu lidí, kterí ji mají. Je mozné, ze lidé mají pouze jeden gen srpkovitých bunek, takze nemají samotnou poruchu. Tito lidé mohou tento gen prenést na své deti, které jsou pak vystaveny riziku, ze se nakazí, jestlize jejich partner má také gen.

Srpková bunecná nemoc ovlivnuje lidi z kazdého prostredí. Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) mají lidé pocházející ze subsaharského puvodu pravdepodobne gen pro SCD. To je také castejsí v Jizní a Strední Americe nez v jiných oblastech západní polokoule.

Saúdská Arábie, Indie, Turecko, Recko a Itálie také zaznamenávají vyssí procento prípadu SCD nez jiné oblasti. Ve Spojených státech postihuje SCD priblizne 100 000 lidí.

Co delá srpkovitá onemocnení?

SCD prímo ovlivnuje hemoglobinové bunky v krvi. Tyto bunky prenásejí kyslík kolem tela, takze jsou velmi dulezité pro udrzení zdraví v ostatních oblastech tela.

Abnormální srpkovité hemoglobinové bunky spojené se SCD netrvají tak dlouho jako normální bunky hemoglobinu. To vede k nizsímu poctu zdravých cervených krvinek v krevním obehu. To muze zpusobit problémy témer v jakékoli oblasti tela.

Srpovitý tvar techto bunek také zpusobuje, ze jsou náchylné k prilepení v cévách a blokují tok krve do blízkých oblastí tela.

Symptomy

Existuje nekolik príznivých príznaku SCD. Nejznámejsím znakem srpkovitých onemocnení se nazývá srpkovitá bunecná krize. Krize srpkovitých bunek je náhlá epizoda silné bolesti v oblasti tela.

Syndrom akutního hrudníku je dalsí závazná událost, která casto vyzaduje péci v jednotce intenzivní péce v nemocnici. Syndrom akutního hrudníku je obvykle zpusobeno zablokováním krevních cév v plicích, ale také muze být sekundárním príznakem infekce.

Mezi dalsí príznaky patrí:


Náhlá epizoda bolesti v tele se nazývá srpkovitá bunecná krize.
 • Oteklé ruce a nohy
 • Anémie
 • Zloutenka, která je zloutnutím kuze a bílých ocí
 • Problémy s ledvinami
 • Problémy se slezinou
 • Onemocnení zlucníku
 • Bolestná, prodlouzená erekce u muzu
 • Kosti a klouby
 • Závazné infekce
 • Poranení nohou
 • Vysoký krevní tlak v plicích
 • Srdecní selhání
 • Ocní onemocnení
 • Tahy

Vzhledem k tomu, ze SCD postihuje krev, symptomy se mohou objevit témer kdekoli. Napríklad lidé se SCD mají vetsí riziko vzniku problému s myslením a plícemi. Proto je dulezité, aby byli lidé se SCD pravidelne vysetrováni lékarem.

Komplikace

Komplikace mohou nastat také pri srpkovitých onemocneních. Podle jedné studie kourení zvysuje riziko výskytu bolestí a akutního syndromu hrudníku u dospelých se srpkovitými nemocemi.

Syndrom akutního hrudníku je nejvetsí pocet hospitalizací a úmrtí souvisejících se srpkovitými onemocneními. Z tohoto duvodu muze být kourení povazováno za jeden z nejvetsích rizikových faktoru, které lze predejít u lidí se SCD.

Problémem muze být skutecnost, ze kourení zpusobuje, ze do plic se dostává méne kyslíku. U osoby se SCD je to obzvláste nebezpecné, protoze jejich krev je jiz náchylná k nízké hladine kyslíku. Následný kour muze také predstavovat hrozbu pro osoby se SCD.

Diagnostika

Diagnostika SCD se casem zjednodusuje. Vse, co je potreba, je jednoduchý krevní test, aby zjistil, jestli má nekdo tento stav. Obvykle je pri narození diagnostikován testy novorozencu v USA, ale ne vsechny zeme kontrolují novorozence.

Vzhledem k tomu, ze SCD je genetická, kazdý s genetickou anamnézou srpkovitých onemocnení by mel mít s lékarem diskusi, pokud se rozhodnou mít deti. Zeny, které jsou tehotné, by mely dostat zvlástní péci a pozornost, aby nalezly a lécily problémy dríve, nez nastanou.

Existují také prenatální testy, které lidem umoznují zjistit, zda mají své díte SCD jeste pred narozením.

Bydlení se srpkovitými onemocneními

SCD je celozivotní porucha. Z tohoto duvodu je dulezité myslet na dlouhodobé moznosti, které umozní osobe se SCD vést dlouhý a stastný zivot. K tomu je obvykle doporucena kombinace lékarských mozností a mozností zivotního stylu.

Lékarské moznosti

Lékarská lécba pro SCD zahrnuje vzdelávání lidí o snízení rizikových faktoru, stejne jako pravidelné screeningové testy a casté kontroly, aby bylo mozné sledovat stav.

Protoze lidé se SCD jsou náchylnejsí k infekci, CDC doporucuje pravidelné ockování, aby se zabránilo závazným infekcím. CDC rovnez doporucuje dospelým, aby kazdorocne dostávali ockovací látku proti chripce, stejne jako pneumokokovou vakcínu a vsechny ostatní doporucené osobním lékarem.


Zánik kourení je doporucen pro osoby se srpkovitými onemocneními.

Pro deti doporucuje CDC vakcínu proti chripce podávat kazdý rok po 6 mesících veku.Dále doporucují, aby deti dostaly pneumokokovou vakcínu a vakcínu proti meningokokum, pokud to doporucí lékar.

CDC také doporucuje, aby antibiotika byla uzívána kazdý den az do veku 5 let. Lidé by meli zkontrolovat u svých lékaru více informací o pouzívání techto taktik, aby se zabránilo infekcím.

Lidé se SCD budou rovnez podrobeni pravidelným vysetrením krve a moci, testum saturace kyslíkem, ocním vysetrením, ultrazvukum a kognitivním vysetrením. To vse se pouzívá ke sledování rizika pacienta pro komplikace ze SCD. Lidé by meli pracovat prímo se svým lékarem, aby zjistili nejlepsí plán akce.

Lécba príznaku je v kazdé situaci resena odlisne. Tam jsou casto kombinace léku bolesti a reliéfu techniky pouzívané k lécbe príznaku, jako je akutní a chronická bolest. Jiné príznaky, jako je anémie a akutní syndrom hrudníku, casto vyzadují návstevy nemocnic.

Nekterí lidé dostávají léky na zvýsení jiného typu hemoglobinu nazývaného fetální hemoglobin. Tento hemoglobin snizuje pravdepodobnost, ze kosácikové bunky zmení tvar a zpusobí problémy.

Nekterí lidé mohou také potrebovat krevní transfúze, zvláste pokud mají mrtvici od SCD.

V soucasné dobe se jediná metoda permanentního osetrení nazývá transplantace hematopoetických kmenových bunek, která má vlastní rizika a komplikace. Obvykle je vyhrazena pro závazné prípady SCD.

Moznosti zivotního stylu

Hodne lécby SCD spocívá v prevenci epizod pred tím, nez se objeví. Aby to bylo dosazeno, mnoho lidí se SCD zjistilo, ze podniknutí kroku k podpore zdravého zivotního stylu obecne jim poskytuje urcitou úlevu.

Lidé se SCD by meli zvázit odvykání kourení a meli by se snazit omezit jejich vystavení tabákovému kouri. Rodice detí se SCD by meli prestat kourit také proto, aby chránili své deti.

Ti, kterí mají SCD, mohou také tezit z jídla vyvázené stravy a omezení mnozství alkoholu, který konzumují. Udrzování krve co nejvíce zdravé muze také pomoci omezit príznaky SCD. Spousta odpocinku je také nutností pro lidi se SCD, protoze mohou být snadneji unaveni.

Je také dulezité, aby lidé se SCD udrzovali své srdce zdravé. Umoznuje srdci pumpovat krev úcinneji udrzuje cerstvý kyslík, který cirkuluje v tele. Z tohoto duvodu mnoho lidí se SCD tezí z pravidelného cvicení.

Výhled

Pokrok v lékarských vedách vedl k lepsímu pochopení SCD.

Lidé se SCD by se meli co nejvíce vzdelávat o nemoci, aby se zabránilo príznakum a bolestivým událostem. Pochopení kroku, které lze podniknout ke snízení komplikací pomocí SCD, muze výrazne zvýsit kvalitu zivota.

Inzulínová pumpa je lepsí nez injekce pro diabetes 1. typu

Inzulínová pumpa je lepsí nez injekce pro diabetes 1. typu

Vedci tvrdí, ze inzulínové pumpy jsou úcinnejsí pri kontrole diabetu 1. typu u detí a zpusobují méne komplikací nez inzulínové injekce, a to az do dnesního dne nejdéle a nejvetsího studia inzulinových pump. Podle výzkumníku v nemocnici Princezna Margaret pro deti v Austrálii se uzívání pumpové terapie zvýsilo behem posledních 15 let, zejména u detí.

(Health)

Spolecný herpesový lék snizuje hladiny HIV

Spolecný herpesový lék snizuje hladiny HIV

Výsledky nové studie ukazují, ze bezná lék na herpes muze snízit hladinu HIV nezávisle na infekci herpesu. Herpesový lécivý prípravek valaciklovir snízil hladiny HIV u HIV pacientu neinfikovaných herpesem. Studie byla provedena mezinárodní skupinou výzkumníku - vcetne týmu z Case Western Reserve University (CWRU) v Clevelandu v OH - a uvádí se v casopise Klinické infekcní nemoci.

(Health)