cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Druhá linka Diabetes Drug Linagliptin úcinná

Prestoze metformin je nejcasteji predepsanou pocátecní lékovou lécbou diabetu, mnoho pacientu prestane reagovat na tuto drogu. Nyní vedci zjistili, ze nová léciva, nazývaná linagliptin, by mohla významne prospet lidem s diabetem typu 2.
Studie, publikovaná v Lancet, zjistili, ze pacienti, kterí uzívali linagliptin, získali významne méne telesné hmotnosti a meli také mensí riziko kardiovaskulárních príhod, jako je srdecní infarkt a mrtvice.
V roce 2008 se odhadovalo, ze diabetes postihuje témer 10% svetové populace (375 milionu lidí). V soucasné dobe neexistují dostatecné dukazy o tom, jakou lékovou lécbu druhé rady je úcinnejsí pri zotavení normálních hladin glukózy v krvi.
Výzkumníci vysvetlili: "Kdyz metformin a intervence v zivotním stylu selhávají ... u pacienta s diabetem typu 2 je optimální volba pro dalsí farmakoterapii nejasná."
Obvykle se skupina pacientu, kterí nereagují na metformu, krome lécby metforminem, seznámí se skupinou léku známých jako sulfonylmocoviny. Sulfonylmocoviny vsak mohou zpusobit zvýsení hmotnosti, hypoglykemii, snízit kvalitu zivota pacientu a zvýsit riziko srdecního záchvatu a mrtvice.

Profesor Baptist Gallwitz z Tübingenské univerzitní nemocnice v Nemecku uvedl:

"Vzhledem k tomu, ze hypoglykemie muze mít znacné negativní klinické dusledky z hlediska kognitivní funkce, úmrtnosti, morbidity, adherence k lécbe a kvality zivota, je její prevence rozhodující soucástí kazdého programu rízení diabetu."

Linagliptin, který byl registrován v roce 2011, pusobí blokováním enzymu (dipeptidyl peptidázy-4), který se podílí na metabolismu glukózy. Výsledkem je, ze telo je schopno zvýsit mnozství inzulínu, které vylucuje glukózou závislým zpusobem, címz významne snizuje riziko hypoglykémie.
Dvouletá studie, která zahrnovala 1 500 pacientu s diabetem typu 2 ze 16 ruzných zemí, porovnávala úcinnost linagliptinu s glimepiridem - bezne pouzívanými sulfonylurey. Úcastníci studie nedosáhli normální regulaci glukózy samotným metforminem.
Výzkumníci zjistili, ze ackoli obe lécení zlepsily regulaci glukózy, linagliptin produkoval významne méne závazné nezádoucí úcinky nez glimepirid - 38% pacientu lécených glimepiridem melo zkusenost s hypoglykémií oproti 7% pacientu lécených linagliptinem.
Navíc pacienti, kterí uzívali linagliptin, také trpeli méne kardiovaskulárních príhod, jako jsou infarkty a mrtvice, nez pacienti, kterí dostávali glimepirid. Toto zjistení vsak musí být potvrzeno v dalsích studiích, jelikoz doba trvání této studie nebyla dostatecne dlouhá, aby poskytla spolehlivý dukaz, ze linagliptin je úcinnejsí pri snizování srdecního rizika nez glimepirid.
V souvisejícím hlásení profesor Andre Scheen z nemocnice v Liège v Belgii vysvetlil:
"Krome [regulace glukózy] jsou pro pacienty s diabetem dulezité i dalsí výsledky, jako je snadnost podávání, zmena hmotnosti a výskyt hypoglykemie, které mohou vsechny ovlivnit kvalitu zivota ... Mnohem nizsí riziko hypoglykemie spojené s gliptiny ve srovnání se sulfonylurey muze být povazována za velkou výhodu u nekterých pacientu vystavených této komplikaci a mohla by ovlivnit volbu léku, který má být pridán jako lécba druhé linie lécby metforminem. "

Napsal Grace Rattue

Negativní výsledky BRCA nesmí snízit riziko rakoviny

Negativní výsledky BRCA nesmí snízit riziko rakoviny

Rakovina prsu pravdepodobne postihuje jednu z osmi zen v urcitém okamziku svého zivota a rizika s vekem vzrustají. Riziko vsak není stejné pro vsechny zeny v dané vekové skupine. Je známo, ze genetické zmeny, vcetne BRCA1 a BRCA2, prinásejí vyssí riziko, ale nyní vedci tvrdí, ze dokonce i rodinní príslusníci, kterí testují negativní genetické rozdíly, jsou stále vystaveni zvýsenému riziku vzniku tohoto onemocnení.

(Health)

Kouzelné chutové pohárky jim neumoznují ochutnat horkost kávy "

Kouzelné chutové pohárky jim neumoznují ochutnat horkost kávy "

Ackoli konvencní párování má cigarety a kávu spolecne, vedci zjistili, ze toxické chemické látky v tabáku mohou bránit regeneraci chuti, coz má za následek, ze kuráci nejsou schopni dostatecne ochutnat horkost jejich pravidelného poháru jóje. Vedci, vedeni Nelly Jacobem z APHP ve Francii, publikovali výsledky svého studia v casopise Chemosensory Perception.

(Health)