cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Schizofrenie: rozbití stigmatu

Schizofrenie. Toto slovo vyvolává myslenky psychicky nestálých, násilných jedincu s rozkolísanými osobnostmi? Pro mnohé to delá. A práve tyto mylné predstavy o poruchách, které se organizace dusevního zdraví po celém svete snazí prekonat.
Priblizne 26 milionu lidí zije se schizofrenií po celém svete, pricemz 2 miliony lidí zijí v USA.

Dnes je Svetový den dusevního zdraví a letosní téma je "Zivot se schizofrenií". Priblizne 26 milionu lidí na celém svete zije s poruchou, pricemz 2 miliony v USA.

Jak definuje Národní institut dusevního zdraví (NIMH), schizofrenie je tezká porucha mozku.

Lidé s diagnózou schizofrenie mohou casto prozívat bludy a halucinace, které zpusobují, ze je vidí nebo slysí veci, které tam nejsou, a verí, ze jsou nepravdivé. Porucha muze také narusit emoce, pamet a schopnost cloveka socializovat a souviset s ostatními.

Presné príciny schizofrenie jsou nejasné. Soucasná lécba se proto zameruje na zmírnení príznaku poruchy. Antipsychotické léky, jako je klozapin (Clozaril) a haloperidol (Haldol), jsou obvykle prvním místem, kde se lécí lidé se schizofrenií.

Psychosociální lécby, jako je kognitivní behaviorální terapie (k zlepsení chování a myslení) a rehabilitace (ke zlepsení sociální interakce), jsou k dispozici také u pacientu se schizofrenií, kterí jiz byli stabilizováni antipsychotickými léky.

Taková lécba muze být pro vetsinu lidí se schizofrenií úcinná, coz jim umozní pracovat bezneji v kazdodenním zivote.

"Lidé, kterí mají vztah s nekým, kdo je úspesne léceni, ocenují skutecnost, ze lidé zijící se schizofrenií mozkových onemocnení jsou príjemní, moudrí a ohleduplní jedinci se stejnými cíli a touhami, které jiní nemají diagnostikovanou," uvedla Linda Staltersová, výkonná reditelka Schizofrenie a související poruchy Alliance of America (SARDAA), rekl Zdravotní novinky dnes.

Ale zdá se, ze spolecnost jako celek má jiné predstavy o tom, co jsou lidé diagnostikováni se schizofrenií.

Lidé se schizofrenií "obávali"

"Bohuzel stále existuje velké mnozství nedorozumení ohledne schizofrenie," rekl Brian Semple z britské charity Rethink Mental Illness MNT. "Mnoho lidí predpokládá, ze to znamená, ze máte rozdelené osobnosti nebo ze vás ciní násilím, aniz je to pravda."

Národní aliance pro dusevní onemocnení (NAMI) tvrdí, ze 64% lidí se domnívá, ze rozdelená osobnost - casto precházející mezi normálním a bizarním chováním - je príznakem schizofrenie. To podporuje názor, ze lidé se schizofrenií jsou nepredvídatelní, coz zpusobuje, ze se jim spolecnost obává.

Rychlá fakta o schizofrenii v USA
  • Schizofrenie probíhá v rodinách. To se týká priblizne 1% celkové populace USA, ale priblizne 10% lidí, kterí mají první príbuzný s poruchou
  • Nástup je nejcastejsí ve veku od 16 do 30 let
  • Priblizne 50% lidí se schizofrenií nedostalo zádnou lécbu této poruchy.

Dalsí informace o schizofrenii

"Myslím si, ze lidé s diagnózou schizofrenie jsou stále obávaní a vnímaní jako nebezpecní," rekl Dr. David Crepaz-Keay, reditel posílení a sociální inkluze na britské charite Nadace pro dusevní zdraví, která zila s diagnózou schizofrenie 35 let.

"Neexistují zádné významné dukazy, které by podporovaly pojem spojení mezi diagnózou schizofrenie a násilím, ale vnímání pretrvává."

Dr. Crepaz-Keay není spatný. Zpráva generálního chirurga za rok 1999 - Mentální zdraví - zpráva generálního chirurga - tvrdí, ze 61% Americanu verí, ze lidé se schizofrenií budou pravdepodobne násilí vuci ostatním.

Predchozí studie ukázaly, ze lidé se schizofrenií jsou casteji násilní nez lidé bez poruchy. Mnoho z techto studií vsak uvádí, ze zvýsené násilí u lidí se schizofrenií se vyskytuje hlavne vedle látky a / nebo alkoholu - coz je faktor, který muze zvýsit násilí u populací bez schizofrenie.

To se odrází ve studii z roku 2009 z Oxfordské univerzity ve Velké Británii, která srovnávala riziko násilné kriminality u lidí se schizofrenií s více nez 80 000 kontrol.

Dr. Seena Fazelová a kolegové zjistili, ze lidé se schizofrenií a zneuzíváním drog nebo alkoholu mají ctyrikrát vetsí pravdepodobnost, ze se dopustí násilného trestného cinu nez ti, kterí trpí poruchou, ale toto riziko se snízilo na 1,2násobek, kdy byly drogy nebo alkohol zneuzívány rovnice.

"Tyto problémy jsou prevázne v schizofrenii, ale existují dukazy zalozené lécebné strategie pro zneuzívání drog a alkoholu, a tak riziko násilí muze být snízeno," poznamenal Dr. Fazel.

Studie z roku 2006, kterou také provedli Dr. Fezel a kolegové z Karolinska Institutet ve Svédsku, zjistila, ze pouze 1 z 20 trestných cinu je spácháno nekým s poruchou dusevního zdraví - coz jsou podle výzkumníku mnohem nizsí nez to, co si vetsina lidí myslí.

"V mnoha ohledech je nejzajímavejsím aspektem nasich zjistení to, ze 19 z 20 lidí, kterí spáchali násilné trestné ciny, tak ciní bez toho, aby museli mít vázné problémy s dusevním zdravím," rekl Dr. Fezel BBC.

Mluvcí Sainsburyho centra pro dusevní zdraví ve Velké Británii dodal:

"Tato studie jasne ukazuje, ze lidé s váznými dusevními chorobami se dopoustejí velmi malého podílu násilných trestných cinu a ze siroce rozsírené predsudky o schizofrenii jsou nepresné a nespravedlivé."

Negativní vnímání schizofrenie jako prekázka lécby, sociální podpora

Mozná není prekvapením, ze negativní vnímání spolecnosti ze strany lidí se schizofrenií muze zabránit jednotlivcum s poruchou získat pomoc, kterou potrebují, a to jak z hlediska lécby, tak sociální podpory.

NAMI uvádí, ze pouze 46% lidí ríká, ze by rekli príteli, pokud byli diagnostikováni se schizofrenií, zatímco 27% tvrdí, ze by bylo v rozpacích informovat ostatní, jestlize jeden z jejich rodinných príslusníku byl diagnostikován s poruchou.

Rekl Stalter MNT:

"Nekdo, kdo slysí negativní a pejorativní komentáre o osobách s tezkou dusevní nemocí, nepripustí, ze by mel nejaké príznaky a pak nebude hledat pomoc, i kdyz jsou v raných fázích a uznávají, ze jejich myslenky mohou být nevhodné.

Nejen, ze príznaky zpusobují izolaci, ale lidé opoustejí své prátele a rodiny a nechávají je bez podpory, kterou potrebují. "

Schizofrenie a zamestnání

Negativní vnímání diagnózy schizofrenie nepredstavuje pouze prekázku lécby a sociální podpory. Muze bránit schopnostem lidí se schizofrenií zít naplnený zivot.


Ve Spojených státech je zamestnáno pouze asi 15% lidí se schizofrenií. Tento údaj je jeste nizsí ve Velké Británii, a to o 8%.

A pro mnoho jedincu se schizofrenií, pocit normálnosti prichází se schopností pracovat. Zamestnanost je vsak pro lidi s poruchou nárocná.

Ve Spojených státech je zamestnáno pouze asi 15% lidí se schizofrenií. Tento údaj je jeste nizsí ve Velké Británii, a to o 8%.

"Diagnostika casto prichází v zivotne dulezitých etapách a prerusí vzdelávání a odbornou prípravu, která znevýhodnuje lidi na trhu práce," rekl nám Dr. Crepaz-Keay. "Mnoho tradicních lécby schizofrenie má negativní úcinky, které ztezují vzdelávání, odbornou prípravu a práci, zvláste (ale nikoli výlucne) ty, které ovlivnují koncentraci, koordinaci a rovnováhu."

Ale krome techto výzev doktor Crepaz-Keay poznamenal, ze v hre existuje velké mnozství predsudku zamestnavatelu, coz se odrází ve zpráve Pracovní nadace na University of Lancaster ve Velké Británii.

"Existuje obecné presvedcení, ze" lidé se schizofrenií nejsou schopni delat veci velmi dobre ", ze" oni se nezdarí, "rekl psycholog v této zpráve. Zpráva rovnez uvádí, ze az 70% lidí se schizofrenií prodelalo urcitou formu diskriminace, která brzdila jejich pohyblivost k práci.

"Mám opravdu negativní pohled na práci, a to zejména díky mým zkusenostem. I kdyz chcete pracovat, je to jen nekdy zkusenost dusevního zdraví, dává vám to jen to, co muzete pracovat a co vy muze delat a co nemuzete udelat, "uvedl jedinec, který byl diagnostikován se schizofrenií.

Kdyz nám Semple pripomnel, rekl nám:

"Pro mnoho lidí, kterí mají schizofrenii, mít práci muze být opravdu dulezitým zpusobem, jak se dobre udrzet a zvládnout jejich stav. Lidé s dusevním onemocnením se casto nedostanou prílis málo podpory, aby se vrátili do práce, pokud se necítili dobre.

Opravdu potrebujeme zlepsit postoje ke schizofrenii na pracovisti. Mnoho zamestnavatelu predpokládá, ze pokud máte problém v oblasti dusevního zdraví, nebudete schopni udrzet si práci. "

Semple rekl, ze je dulezité poznamenat, ze nekterí lidé s tezkým dusevním onemocnením nejsou schopni pracovat. "Tito lidé musí být také podporováni a nemeli by být démonizováni," dodal.

Dochází ke zmenám vnímání schizofrenie spolecnosti?

Zdá se, ze je více nez kdy jindy zamereno na potlacení stigmatu spojeného se schizofrenií.

Stejne jako "Zivot se schizofrenií", který je letosním tématem Svetového dne dusevního zdraví, usporádala SARDAA dne 24. ríjna konference s názvem "Výzva k akci: rozbíjející se stigma", která má za cíl vychovávat lidi o pravdách této poruchy.

Ve Velké Británii se spolecnost Rethink Mental Illness spojila se spolecností MIND - britskou charitativní organizací zabývající se dusevním zdravím - k zahájení kampane nazvané "Cas na zmenu", jehoz cílem je také bojovat proti diskriminaci lidí se schizofrenií.

Organizace po celém svete tvrde pracují na vzdelání siroké verejnosti o schizofrenii a Semple prohlásil, ze existují nejaké dukazy, které by naznacovaly, ze takové zamerení mení postoje lidí k této nemoci.

Dr. Crepaz-Keay nám vsak rekl, ze verí, ze schizofrenie zustává "významným tabu".

"Zatímco tam bylo nepochybne významné zvýsení porozumení a postoju k mnoha diagnóz, vcetne bipolární poruchy a deprese, to se nezdá být prípad schizofrenie," rekl.

Co tedy lze udelat pro zmenu postoje verejnosti ke schizofrenii? "Presunout pozornost na to, co lidé mohou delat, spíse nez to, co nemohou, ani pomoc, kterou potrebují, je dulezitou soucástí zlepsování naseho verejného obrazu," rekl Dr. Crepaz Keay.

"Existuje mnoho lidí, kterí dostávali diagnózu [schizofrenie] a nadále meli plný a produktivní zivot a povazoval bych se za jednu z nich."

Dalsí informace o schizofrenii naleznete na adrese SARDAA, pokud se jedná o USA, nebo o Rethink Mental Illness nebo o nadaci pro dusevní zdraví, pokud je ve Velké Británii.

Schizofrenie je jednou z dvou skupin dusevních poruch, které zpusobují psychózu. Druhá skupina, poruchy nálady, zahrnuje bipolární poruchu. Clánek z naseho Centra znalostí - "Co je to psychóza?" - poskytuje dalsí informace.

Tai Chi tezí seniorum s urcitými dlouhodobými podmínkami

Tai Chi tezí seniorum s urcitými dlouhodobými podmínkami

Nový výzkum naznacuje, ze staré cínské bojové umení Tai Chi poskytuje starsím lidem radu dlouhodobých podmínek a prinásí tem, kterí mají osteoartrózu, chronickou obstrukcní plicní nemoci, rakovinu prsu a srdecní selhání. Tai Chi prinásí radu výhod pro seniory s ruznými zdravotními podmínkami, vcetne rakoviny, onemocnení srdce a artritidy, podle nového výzkumu.

(Health)

Co je treba vedet o alergii na skorici?

Co je treba vedet o alergii na skorici?

Obsah Zijící s alergií na skorici Príznaky Diagnóza Lécba Skorice je mírné korení, které se sklízí z vnitrní kury nekolika stromu pocházejících z Cíny, Indie a jihovýchodní Asie. Je to populární slozka mnoha potravin, nápoju a výrobku pro osobní péci. Ackoli je skorice po mnoho staletí cenena za své lécivé vlastnosti a její radu zdravotních prínosu, nikdo by nemel konzumovat tento korení.

(Health)