cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Protézní koncetiny: mely by být nyní pokrocilejsí?

"Psychologické výzvy pro amputáty jsou sklicující. Mnohem více je mozné udelat, ale podle mého názoru klícem k úspechu spocívá v tom, ze se amputé muze bezproblémove zapojit do kazdodenního zivota," ríká David Hankin.

Hankin je generálním reditelem nadace Alfreda Manna, coz je zdravotnická výzkumná nadace zalozená v Kalifornii, která usiluje o vytvorení moderních zdravotnických technologií pro osoby s oslabujícími zdravotními podmínkami s cílem zlepsit jejich zdraví a celkovou kvalitu zivota.

Jednou z oblastí, na které se nadace zameruje, je ztráta koncetiny - podmínka, jíz zije priblizne 1,7 milionu Americanu.

Podle koalice Amputee se v USA kazdorocne vyskytuje asi 185 000 amputací - z nichz 97% tvorí dolní koncetiny.

Hlavními prícinami ztráty koncetin jsou cévní onemocnení - vcetne cukrovky a onemocnení periferních arterií - a trauma. Velmi malý pocet amputací je zpusoben rakovinou.

Fyzické a psychologické obtíze

Jednotlivci zijící se ztrátou koncetin mohou mít fyzické i dusevní potíze.

Nejen, ze ztráta koncetiny je oslabujícím stavem, muze zpusobit jiné stavy, které mají vliv na celkové zdraví cloveka. Napríklad jednotlivci se ztrátou dolní koncetiny casto potrebují mnohem více energie, aby se mohli pohybovat na ruzných podlahových plochách a terénu a cestovat tak, aby ti, kterí nemeli intaktní koncetiny, nenalezli problém.

"Dodatecná energie a opotrebení ostatních cástí tela vytvárejí radu zdravotních problému pro amputace," ríká Hankin.

V psychologickém smyslu Hankin ríká, ze mnozí amputé mohou pocitovat pocity nedostatecnosti, pokud jde o zapojení do kazdodenních úkolu. Napríklad neco tak jednoduchého, jako je vybírání penez z penezenky, muze trvat déle, coz muze zpusobit rozpaky, kdyz jednotlivec stojí v potravinárské linii.

Pokud jde o rehabilitaci pro amputees, jsou prsty první výzbroje. Ale Hankin ríká, ze odmítnutí umelých koncetin - zejména horních koncetin - je vysoké. Je to proto, ze vetsina protetických zarízení na horní koncetine nemá pokrocilé funkce, které umoznují amputovi úcinne provádet kazdodenní cinnost.

"V dusledku toho mnozí skoncí spíse v satne nebo v zásuvce nez na amputel," ríká Hankin a dodává:

"Existuje pocit u nekterých zbytecných lidí, ze nebylo nebo bylo ucineno témer dost, aby se zlepsily dostupné technologie a ze není nadeje."

Protézní koncetiny: cesta dosud

Predpokládá se, ze první protetika na svete pochází z doby pred více nez 3000 lety, poté, co byla v roce 2000 objevena falesná spicka z kuze a dreva na egyptské mumii nalezené v blízkosti starobylého mesta Thebes.

Samozrejme, protetika se od té doby znacne zmenila - predevsím ve funkci, spíse nez ve zpusobu, jakým vypadají. V roce 1912 David Dorrance vynalezl rameno s telem. Jednalo se o zarízení sestávající z kozených remínku a deleného hácku. S vyuzitím síly zbývající paze, nositel mohl otevrít a zavrít háky a vyzvednout polozky.


Protézní koncetiny jiste pokrocily od prvního dreveného a kozeného protetického prstu pred více nez 3000 lety.

Nekterí vedci verí, ze tato tvorba pripravila cestu pro budoucnost protetických koncetin.

"V prípade amputací horních koncetin byly po celém svete vyvinuty pohánené, robotické ruce a ruce, které resí nedostatky háku poháneného telem," ríká Hankin. "Tyto ruce a ruce mají tvar lidských rukou, vypadají ponekud jako neco z sci-fi filmu."

Pokud jde o protetiku dolních koncetin, Hankin ríká, ze technologie pokrocila jeste dále:

"Powered nohy, kotníky a kolena umoznují amputaci dolní koncetiny, aby dosáhli prirozenejsí chuze a zároven absorbovali vetsí cást dodatecného stresu, který by jinak absorboval kmen amputela."

Dodává, ze kinetika protetiky dolních koncetin se také zlepsila, coz znamená, ze amputé z dolních koncetin dokází mnohem jednodussí resit nárocné povrchy a vzdálenosti.

Ale s takovými zlepseními v oblasti protetických koncetin, proc se nekterí amputé i nadále cítí, jako by nebyli dostatecne pokrocilí?

Budoucnost protetických koncetin

Premýslejte pred 20 lety. Vetsina z nás nevlastnila mobilní telefon, internet byl stále telefonován a tableta byla ciste forma léku. Netreba dodávat, ze technologie za poslední dve desetiletí urcite pokrocila. Ale nechali jsme zbytek umelých koncetin za sebou?

"Lidé za posledních 20 let ucinili obrovské technologické pokroky, ale teprve nyní vidíme zlepsení v oblasti zpracování signálu, ved o materiálech, elektroniky apod., Které se pouzívají na protetické koncetiny," ríká Hankin.

Ackoli pokroky v protetických koncetinách byly prospesné a umoznily amputám lépe provádet kazdodenní aktivity, neposkytují amputaci smyslové informace. Navíc amputace není schopen rídit protetickou koncetinu prirozene svou myslí.

To jsou hlavní oblasti zájmu pro výzkum umelých koncetin a zdá se, ze se vedci blízí.

Zdravotní novinky dnes nedávno hlásil první amputaci na svete, který byl schopen "cítit" v reálném case s umelou rukou se zvýseným smyslem.

Protézy vytvoril Silvestro Micera a kolegové z École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) ve Svýcarsku a Sant'Anna School of Advanced Studies (SSSA) v Itálii.

Video s popisem tvorby je uvedeno níze:

Protézová ruka, která obsahovala senzory a elektrody, byla propojena do dlane Dennisa Aabo Sørensena z Dánska, který ztratil levou ruku pri nehode ohnostroje.Impulsy, které by mohly být pochopeny centrálním nervovým systémem, byly vysílány pres elektrody, kdyz se Sørensen dotkl predmetu, coz mu umoznilo okamzite cítit.

Minulý rok jsme informovali o studii, která podrobne popisuje zjistení vzorku neurální aktivity, ke kterým dochází, kdyz zvírata manipulují s objekty, které umelci umí umele vytváret - proces, který by mohl pomoci pri vytvárení dotykových citlivých protetických koncetin.

Nadace Alfreda Manna vytvorila také implantovatelné myoelektrické snímace (IMES). Jedná se o implantabilní senzory, které dovolují amputaci ovládat své umelé koncetiny myslenkami. Systém IMES v soucasnosti prochází klinickými zkouskami v USA a Evrope.

"Pouzití takových systému s robustními, schopnými robotickými koncetinami, které pohodlne sedí na amputaci, pravdepodobne snízí odmítnutí, zvýsí funkci a umozní, aby mel amputovaný lepsí kvalitu zivota," ríká Hankin.

Rust investic muze být klícový

Je zrejmé, ze vedci tvrde pracují na pokroku protetické technologie. Ale stejne jako vsechna zlepsení v oblasti technologií, investice je klícová.

Hankin ríká, ze verejné události zahrnující amputees, jako jsou paralympijské hry, ukazují lidem, ze jedinci se ztrátou koncetin mají schopnost zapojit se do kazdodenních cinností a mohou dokonce prekonat schopnosti jednotlivcu s neporusenými koncetinami - coz pomáhá zvýsit investice do protetické technologie .

On pridává:

"Zacínáme sledovat casté, tradicní mediální zpravodajství o techto druzích akcí a pokrytí je cerpáním publika, pritahováním reklamní podpory atd.

Nazývám to integraci techto druhu událostí - cím víc lidí, kterí mají neporusené koncetiny, se ucí o kompetencní komunite a pochopí, cím vetsí bude prijetí, coz povede k dalsím investicím do podpurných technologií. "

Hankin ríká, ze krome lepsích senzorických technologií a schopností rízení mysli je zapotrebí více investic na vytvorení lepsí technologie baterií. "Robotické údy vyzadují sílu - pokud budeme schopni dodat dostatecnou sílu v mensích a lehcích obalech, bude to velmi prospesné pro amputace," dodává.

Dále ríká, ze váha protetických koncetin je dulezitým faktorem. Investice do pouzití lehkých materiálu pro lepsí a funkcní protetiku budou proto pro amputáty prínosné.

Podle Hankina takové investice vedou k jedné ceste: "Umoznit amputéta lépe se zapojit do kazdodenního zivota tím, ze poskytne lepsí, funkcní koncetiny a systémy pro rízení koncetin intuitivne a prirozene."

S více studiemi, které se zabývají zlepsením protetických koncetin, mozná nebude trvat prílis dlouho, nez jsou amputaci po celém svete k dispozici pro dotyk citlivé a myslenkové protetiky.

Komplikace zaludecních kapek

Komplikace zaludecních kapek

Vzhledem k tomu, ze cím dál více lidí se rozhodne pro chirurgii zaludecní kapek, aby zhubla, tím více lidí bude pocitovat komplikace spojené s tímto postupem. V kazuistické zpráve publikované online na prvním míste v The Lancet Dr. Adam Czapran na klinice oddelení pro respiracní medicínu a jednotku koronární péce v nemocnici Russells Hall v Dudley ve West Midlands ve Velké Británii a jeho tým popisuje 49letou zenskou utrpení nekolik let po operaci zaludecní kapele.

(Health)

Letní cas spojený se zvýseným rizikem mrtvice

Letní cas spojený se zvýseným rizikem mrtvice

Nový výzkum, který se uskutecnil na univerzite v Turku ve Finsku, odhalil spíse prekvapující asociaci. Tým zjistil, ze zmena hodin dopredu nebo dozadu o hodinu zvysuje riziko mrtvice. Premístení hodin o hodinu zvysuje výskyt zdvihu. Mrtvice zabije priblizne 130 000 Americanu rocne; coz odpovídá 1 z 20 úmrtí.

(Health)