cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Výkonová nerovnováha mezi podkopáváním globálních zdravotních snah "

Spolecná komise od Lancet a univerzita v Oslo v Norsku zjistila, ze nerovnováha politické moci mezi národy nedokáze ochránit zdraví verejnosti a pozaduje naléhavou reformu v rozhodování na celém svete.

Podle zprávy nejsou rozdíly v sancích na prezití mezi komunitami omezeny na chudobu. Vyvolává sirsí otázky sociálne-ekonomické nerovnosti a vuli zlepsit globální správu.

Predseda Komise, profesor Ole Petter Ottersen z univerzity v Oslo, pozaduje politický závazek reformovat systém globálního rízení, který ríká, ze uprednostnuje vytvárení bohatství nad lidským zdravím.

"Zdravotní spravedlnost je predpokladem, výsledkem a indikátorem udrzitelné spolecnosti," ríká profesor Ottersen, "a mela by být prijata jako univerzální hodnota úspechu národa spolu s ekonomickým rustem. To by melo být spolecným spolecenským a politickým cílem pro vsechny. "

Osmnáct lídru výzkumu a tvorby politik prispel Lancet- Univerzita v Oslo, která vychází ze zdravotních, financních, vývojových, environmentálních, lidských práv a zahranicní politiky. Strávili více nez 2 roky shromazdováním údaju o tom, jak globální zdraví ovlivnují soucasné rozhodovací systémy globálního rízení.

Hlavním programem podporovaným Komisí je, aby rovnost v oblasti zdraví byla prioritou vsech politických, hospodárských a sociálních oblastí.

Profesor Ottersen uznává, ze v posledních dvou desetiletích doslo k výraznému pokroku v screeningu a lécbe onemocnení, ale pripomíná, ze:

"... jen velmi malá cást svetového obyvatelstva má prospech.Tyto neprijatelné zdravotní nerovnosti uvnitr a mezi zememi nelze resit v rámci zdravotnického sektoru technickými opatreními nebo pouze na národní úrovni.Nase naléhave potrebujeme vsechny testované politiky na jejich potenciální dopad a to vyzaduje globální dohodu o tom, ze hospodárský rust je oslavován v partnerství se zdravím. "

Sedm oblastí, kde má politická nespravedlnost dopad na lidské zdraví

V rámci své zprávy Komise nastíní sedm oblastí, ve kterých politická a hospodárská nespravedlnost ovlivnuje zdraví obyvatelstva. Tyto jsou:

 • Globální financní krize a následné úsporné politiky
 • Znalosti a dusevní vlastnictví
 • Investicní smlouvy
 • Potravinová bezpecnost
 • Nadnárodní spolecnosti
 • Migrace
 • Ozbrojené násilí.

Pet klícových "dysfunkcí"

V rámci globálního rízení Komise také nacrtává, co povazují za pet klícových "dysfunkcí":

 • Demokratické deficity ("vyloucení obcanské spolecnosti a marginalizovaných skupin obyvatelstva z rozhodování na celostátní i globální úrovni")
 • Slabá zodpovednost ("nedostatecné prostredky k omezení moci")
 • Institucionální "prilnavost" ("rozhodovací procesy, které se nedají prizpusobit menícím se potrebám lidí")
 • Nedostatecný politický prostor pro zdraví ("zdravotní problémy jsou prílis casto podrízeny jiným cílum, jako je hospodárský rust a národní bezpecnost")
 • Absence mezinárodních institucí (napr. Smluv a soudu) na ochranu a podporu zdraví.

Ctyri doporucení ke zlepsení globální správy

Záverem, ze "stávající mechanismy globální správy jsou nevhodné pro úcely", Komise ucinila ctyri doporucení. Pozadují:

 • Vytvorení platformy pro více zainteresovaných stran v oblasti správy vecí verejných v oblasti zdraví ("místo pro jednání a diskusi o posílení odpovednosti za zdraví")
 • Vytvorení nezávislého vedeckého monitorovacího panelu pro "merení a sledování pokroku v prekonávání politických, ekonomických a sociálních faktoru negativních zdravotních výsledku"
 • Posouzení dopadu na zdraví ve vsech politikách a postupech
 • Posílení stávajících mechanismu (jako jsou "nástroje pro lidská práva a mechanismy pro sankce") na ochranu zdraví a budování závazku k celosvetové solidarite a sdílené odpovednosti.

"Ekonomický rust sám o sobe nebude prináset dobré zdraví nejzranitelnejsím oblastem spolecnosti, aniz by se zabýval vzájemne provázanými globálními faktory, které ohrozují nebo znicí zdravý zivot," ríká Richard Horton, séfredaktor Lancet.

Horton dodává, ze takové problémy lze resit pouze tím, ze se dostaneme mimo zdravotnictví:

"Resení budou vyzadovat [...] kritictejsí chápání, nez bylo doposud zobrazováno tvurci politik determinanty lidského prezití a blahobytu. Úspech bude vyzadovat odvahu a flexibilitu, aby zpochybnil konsenzus, který tak zabranuje zmenám potrebným k dosazení vetsí spravedlnosti. Tato Komise muze, doufáme, prispet k této potrebe vetsího pochopení a výzvy. "

Minulý rok, Zdravotní novinky dnes podíval se na zprávu Lancet vytvorené ve spolupráci s Harvardskou lékarskou skolou, které hodnotí nejvetsí výzvy v oblasti poskytování zdravotní péce v rozvojových zemích.

Co jsou kouzelné houby a psilocybin?

Co jsou kouzelné houby a psilocybin?

Obsah Co je psilocybin? Úcinky Rizika Potenciální zneuzívání Psilocybin je halucinogenní látka, kterou lidé pohlcují z nekterých druhu hub, které rostou v oblastech Evropy, Jizní Ameriky, Mexika a Spojených státu. Houby obsahující psilocybin jsou známé jako magické houby. Psilocybin je látkou regulovanou podle plánu, coz znamená, ze má vysoký potenciál zneuzívání a neposkytuje zádný legitimní lékarský úcel.

(Health)

Trans-mastné kyseliny spotrebu klesá mezi kavkazské USA

Trans-mastné kyseliny spotrebu klesá mezi kavkazské USA

Studie provedená Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí zverejnená ve Journal of the American Medical Association ukázala, ze od roku 2000 do roku 2009 doslo k poklesu hladiny trans-mastných kyselin (TFA) u bílých dospelých pacientu v USA o 58%. CDC výzkumníci poprvé byli schopni merit trans-tuky v lidské krvi.

(Health)