cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Pacienti s více zdravotními problémy prekonávají zdravotní systém Spojeného království

Mnoho zdravotních stavu není prevládající u tech, kterí jsou starsí; nová studie publikovala Online první v roce 2009 Lancet ze vetsina pacientu, kterí trpí dvema nebo více stavy, jsou ve skutecnosti mladsí 65 let.
Je zapotrebí radikální revize zdravotnického systému, aby se zdravotnický systém Spojeného království a jiné zdravotnické systémy v jiných zemích mohli vyrovnat s poptávkou, protoze nebyly navrzeny tak, aby tyto scénáre uspokojily.
Jednou z hlavních úkolu vlád a systému zdravotní péce na celém svete je zvládnout narustající mnozství dlouhodobých poruch.
V soucasné dobe se soustredí stávající systém zdravotní péce na individuální nemoci, poskytování zdravotní péce a zdravotní výchovy, avsak osoby s multimorbiditou potrebují sirsí prístup. Je obtízné a nebezpecné, aby pacienti museli uzívat ruzné sluzby k lécbe nekolika onemocnení u jedné osoby, nebot existuje riziko duplikace a neúcinnosti lécby kvuli spatné koordinaci a integraci.

Bruce Guthrie, profesorka primární péce na britské univerzite v Dundee, Stewart Mercer, profesorka výzkumu primární péce na univerzite v Glasgowu a Graham Watt, profesor vseobecné praxe na Glasgowské univerzite, a jejich tým odhadovali zátez multimorbidity a komorbidity, fyzických a dusevních poruch ve vztahu k veku a socioekonomické deprivaci.
Tým získal shrnutí údaju o 40 bezných chronických stavech z databáze, která obsahovala 1,75 milionu lidí ve 314 lékarských postupech ve Skotsku. Ti, kterí trpeli jen jednou z 40 podmínek, byli mensinou.
Zjistení ukázalo, ze priblizne 2 z 5 pacientu nebo 42% trpí jednou nebo více stavy, pricemz témer ctvrtina, tj. 23% trpí dvema nebo více stavy, coz znamená, ze trpí multimorbiditou. I kdyz zjistili, ze míra multimorbidity výrazne stoupá s vekem a ze vetsina lidí starsích 65 let, tj. 195 000 trpela multimorbiditou, absolutní pocet pacientu s multimorbiditou byl vyssí, tj. 210 500 u mladsích 65 let .
Výzkumní pracovníci zduraznují, ze nárust multimorbidity byl zaznamenán pred 10 az 15 lety dríve u tech, kterí zijí v nejvíce znevýhodnených oblastech, ve srovnání s temi, kterí zijí v bohatsích oblastech.
Sociálne-ekonomická deprivace byla zvláste spojena s kombinací poruch fyzického a dusevního zdraví, zatímco riziko poruchy dusevního zdraví se zvýsilo ve vztahu ke zvýsení fyzické morbidity. Lidé, kterí trpeli peti nebo více fyzickými stavy, byli asi ctyrikrát více pravdepodobní, ze budou trpet soubeznou dusevní poruchou, zatímco ti, kterí zijí ve znevýhodnených oblastech, mají dvojnásobné riziko trpet soubeznou dusevní poruchou ve srovnání s temi, kterí zijí v bohatém oblasti.
Výzkumné studie obecne vylucují lidi s multimorbiditou z duvodu, ze jsou "prílis komplikované", nicméne primární péce nemuze nikomu vyloucit a je zpravidla ponecháno delat to nejlepsí za okolností, které poskytují nejefektivnejsí péci tem, kterí trpí nejkomplexnejsí kombinace problému. Tým zduraznuje, ze je zapotrebí více výzkumu, aby bylo mozné nalézt ty nejlepsí strategie, které by poskytly cenove dostupnou, komplexní, personalizovanou a koordinovanou kontinuitu péce o osoby s mnohocetnou nemocností.
Vysvetlují:

"Nase námitky zpochybnují rámec jednoho druhu choroby, podle nehoz je vetsina zdravotnických zarízení, lékarského výzkumu a zdravotní výchovy nakonfigurována. Soucasné prístupy musí být doplneny podporou práce vseobecných lékaru, hlavne ale nikoliv výlucne v primární péci, zajistující kontinuitu, , a predevsím osobní prístup pro osoby s multimorbiditou, aby se zabránilo rozsirování nerovností, je tento prístup nejvíce potrebný v sociálne ekonomicky znevýhodnených oblastech, kde se multimorbidita deje dríve, je castejsí a casteji zahrnuje fyzickou kompenzaci zdraví. "

Podle Nicoly Sturgeonové, tajemník zdravotnictví skotské vlády:
"Tato studie doplnuje velké mnozství dukazu, které jiz máme k dispozici, ze nejvíce ohrozeni v nasí spolecnosti je více pravdepodobné, ze budou mít více nez jednu podmínku, která ohrozí jejich zdraví. Skotská vláda nadále pracuje nesmírne tvrde na resení nerovností v oblasti zdraví a zlepsit zdraví obyvatelstva jako celku. Pracujeme ve spolupráci s NHS, poskytovateli primární péce a pacienty i výzkumnou komunitou, abychom zavedli efektivní systémy, které by uspokojily potreby lidí s ruznými zdravotními podmínkami a snízit tyto nerovnosti v oblasti zdraví. Tesím se na dalsí výsledky z výzkumného týmu, který hodnotí prístup zalozený na primární péci s pacienty jako mechanismus pro zlepsení zdraví a kvality zivota lidí s multimorbiditou, zejména tech, kterí zijí ve znevýhodnených oblastech Skotska. "

Dr. Chris Salisbury ze skoly sociálního a komunitního lékarství na Bristolské univerzite ve Velké Británii uvádí ve spojeném komentári: "populace stárne, takze podíl lidí s nekolika soubeznými zdravotními problémy se rychle zvysuje. Výdaje na zdravotní péci stoupají témer exponenciálne s poctem chronických onemocnení, které jednotlivec má, takze zvysující se multimorbidita vytvárí financní tlaky. "Toto ekonomické zatízení zvysuje potrebu efektivneji rídit lidi s nekolika chronickými nemocemi."
Podle návrhu dr. Salisbury by meli praktictí lékari ve znevýhodnených oblastech mít malé prípady, aby se jednalo o vyssí míru vícecetné chorobnosti, zatímco osoby s multimorbiditou v nemocnicích by mely být prideleny konzultantovi, který by byl poveren koordinací své péce.
Wrriten By Petra Rattue

Stítná zláza byla chirurgicky odstranena, ale nebyla nalezena rakovina - argentinský prezident Cristina Fernández De Kirchner

Stítná zláza byla chirurgicky odstranena, ale nebyla nalezena rakovina - argentinský prezident Cristina Fernández De Kirchner

Hned po Vánocích byla prezidentovi Cristine Fernándezové de Kirchnerová informována, ze mela rakovinu stítné zlázy (papilární karcinom), stítná zláza byla chirurgicky odstranena 4. ledna, laboratorní výsledky nyní ukazují, ze neexistují zádné rakovinné bunky - nemela rakovinu. Odborníci tvrdí, ze se to muze objevit v priblizne 2% prípadu a nebyla diagnózní chybou.

(Health)

Analogie potravin dobre funguje pro vuni a vzhled onemocnení, ríká patolog

Analogie potravin dobre funguje pro vuni a vzhled onemocnení, ríká patolog

Starodávné pouzití potravinových srovnání, které popisují vune a výskyt onemocnení, by melo být obnoveno v lékarské literature, rekl patolog, pomocí clánku v casopisech, který uvádí príklady - z "rybích úst" zápach zhnitých vajec ve strouhách. Clánek - napsaný Dr.

(Health)