cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Jedna tretina pacientu s revmatoidní artritidou ceká víc nez jeden rok pro referování fyzioterapeuta, UK

Nová studie provedená v celém Velké Británii odhaluje lékarský dukaz fyzioterapie, která je prínosná pri lécbe revmatoidní artritidy (RA). Závery vsak také odhalily vázné problémy, pokud jde o organizaci fyzioterapeutických sluzeb a jejich dostupnost po celé Spojené království. Studie publikovala dne 12. ríjna 2011 spolecnost National Rheumatoid Artritis Society (NRAS) a Chartered Society of Physiotherapy (CSP), která mela být doprovázena Svetovým dnem pro artritidu.
Studie zádá o zavedení nových strategií ve Walesu, Skotsku, Severním Irsku a Anglii za úcelem ochrany existujících fyzioterapeutických sluzeb a zvýsení souladu s lékarskými pokyny pro revmatoidní artritidu. Pruzkum cleny NRAS, kterí trpí RA, také odhalil hrozive nízké míry postoupení pro fyzioterapii, a to i presto, ze existují silné dukazy o tom, ze zvysuje mobilitu a funkci.
Mezi významné objevy pruzkumu patrí:

  • 32% (1 ze 3) jednotlivcu muselo cekat více nez rok, nez aby bylo mozné odkázat, s podobným poctem osob, které nikdy nebyly odkázány. Pouze jeden z deseti jednotlivcu musel cekat méne nez mesíc.
  • Z respondentu z pruzkumu polovina respondentu uvedla, ze se nemohou zmínit o sobe, 22% bylo schopných a 24% muselo získat povolení od svého praktického lékare.
  • 51% verilo, ze fyzioterapie byla soucástí konzultacního multidisciplinárního týmu.
  • 52% respondentu verilo, ze jejich lécba byla "jednorázová", zatímco ostatní respondenti verili, ze je soucástí jejich prubezného rízení.
  • 65% (2 ze 3) jednotlivcu si myslí, ze jejich funkce se zlepsila pomocí fyzioterapie a 58% verilo, ze jejich pohyblivost se zlepsila v dusledku fyzioterapie.
  • 70% hodnotilo svou fyzioterapeutickou lécbu jako dobrou nebo velmi dobrou.
Studie zahrnovala prehled sirokého spektra literatury a pruzkumu clenu NRAS v celé Velké Británii a shledala dukazy o porusení predních lékarských smernic pro lécbu revmatoidní artritidy. Tyto pokyny byly vypracovány britskými odborníky na zdravotní péci v revmatologii, Britskou revmatologickou spolecností, Evropskou ligou proti revmatismu, Národním institutem pro zdraví a klinickou excelenci a Skótskou interkolekulární smernicí. I kdyz to není povinné, pokyny doporucují, aby vsichni RA pacienti meli prístup k fyzioterapeutovi, pracujícímu jako soucást multidisciplinárního týmu a mel by mít pravidelný prehled.
I kdyz úcastníci pruzkumu, kterí dostali fyzioterapii, to hodnotili vysoce, vedci zjistili, ze priblizne 1 z 3 muselo cekat více nez rok predtím, nez bylo odkázáno, a ze témer stejný pocet osob nebyl nikdy uveden. Také zjistili, ze sokující vysoký pocet jedincu veril, ze jejich fyzioterapeutická lécba je "jednorázová", místo aby byla prístupná, kdyz ji potrebovali, a 51% verilo, ze jejich fyzioterapeut pracuje jako soucást multidisciplinárního týmu. nezamerují se na nejlepsí postupy v lékarských pokynech a vládních strategiích týkajících se rízení dlouhodobých podmínek.
Navíc zjistili, ze i kdyz byly zavedeny nekteré vládní strategie týkající se dlouhodobých podmínek, které mají za cíl zvýsit zapojení pacientu do rozhodování o jejich péci, dulezité otázky, jako je postoupení, se stále jeste potýkají s odborníky v oblasti lékarské péce, prílezitostí, které se ve zkouskách osvedcily jako úsporné a úspesné, nejsou dosud ve velké míre k dispozici.
S cílem zlepsit to NRAS a CSP pozadují, aby vlády ve Skotsku, Walesu, Anglii a Severním Irsku zverejnily dodatecné informace, aby umoznily obsáhlejsí hodnocení týkající se zavádení techto sluzeb a postupu postoupení. Rovnez pozadují, aby vlády uvazovaly o zavádení nových opatrení, která by podporila osvedcené postupy pri zádosti o rehabilitacní lécbu, vcetne dodatecných informací pro pacienty, kterí trpí RA, pokud jde o sebepoznání a rozsírení jejich dostupnosti, a vhodné skolení pro lékare. Vzhledem k problémum s financováním v soucasné dobe také vyzývají vlády, aby ochranovaly a tam, kde je to mozné, rozsírily sluzby fyzioterapie související s revmatoidní artritidou tak, aby byly splneny jasné potreby jedincu s RA.
Ailsa Bosworth, výkonný reditel NRAS vysvetlil:
"Uz dlouho jsme vedeli, ze lidé s RA mají problémy s prístupem k multidisciplinárním sluzbám, jako je fyzioterapie, avsak rozsah problému, které jsou v této zpráve odhaleny, je opravdu sokující. Jaký má smysl mít zdravotnické pokyny a vládní strategie pro rízení pokud budou do té míry ignorovány? Musí být k dispozici více informací o techto sluzbách a myslím si, ze nyní existuje jiste silný duvod pro predlození nových opatrení pro posílení dodrzování lékarských smernic . "

Phil Gray, výkonný reditel Chartered Society of Physiotherapy, uvedl:
"Lidé s RA pravidelne zduraznují dulezitou úlohu, kterou fyzioterapie hraje pri podpore udrzování úrovne pohybu a fyzické aktivity, snizuje bolest, podporuje nezávislost a v mnoha prípadech umoznuje lidem zustat v práci. neprijatelné loterie postovních smerovacích císel na to, zda mají lidé prístup k potrebné fyzioterapeutické podpore. Zvlástní obavou je, ze nekterí lidé cekají tak dlouho - nekdy za rok - k referování fyzioterapii, coz je nákladné zpozdení - nejen individuální jejichz stav se bude zhorsovat v dobe, kdy cekají, ale také na NHS, coz bude mít za následek zvýsené náklady na zdravotní péci, protoze pacient potrebuje vetsí podporu dále. "

Napsal Grace Rattue

Nová vrstva v lidském oku byla objevena

Nová vrstva v lidském oku byla objevena

Nová vrstva v prední vrstve lidského oka byla objevena výzkumníky na University of Nottingham. Zjistení, která byla zverejnena v casopise Oftalmologie, by mohla výrazne pomoci lékarum provést rohovkové stepy nebo transplantace. Tato vrstva byla nazývána "Dua's Layer", pojmenovaná podle výzkumníka, který vedl studii, profesor Harminder Dua.

(Health)

Nejlepsí léky na lécbu hyperaktivního mocového mechýre

Nejlepsí léky na lécbu hyperaktivního mocového mechýre

Pocátecní lécba Lécba Dalsí lécba Chirurgie Hyperaktívní mocový mechýr je stav, který se týká ukládání moci v mocovém mechýri. V tomto stavu muze být sval v stene mocového mechýre nestabilní, coz muze zpusobit únik moci. Okolo 19 procent dospelých ve Spojených státech je známo, ze mají hyperaktivní mocový mechýr, také známý jako OAB.

(Health)