cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Jedna tretina pacientu s revmatoidní artritidou ceká víc nez jeden rok pro referování fyzioterapeuta, UK

Nová studie provedená v celém Velké Británii odhaluje lékarský dukaz fyzioterapie, která je prínosná pri lécbe revmatoidní artritidy (RA). Závery vsak také odhalily vázné problémy, pokud jde o organizaci fyzioterapeutických sluzeb a jejich dostupnost po celé Spojené království. Studie publikovala dne 12. ríjna 2011 spolecnost National Rheumatoid Artritis Society (NRAS) a Chartered Society of Physiotherapy (CSP), která mela být doprovázena Svetovým dnem pro artritidu.
Studie zádá o zavedení nových strategií ve Walesu, Skotsku, Severním Irsku a Anglii za úcelem ochrany existujících fyzioterapeutických sluzeb a zvýsení souladu s lékarskými pokyny pro revmatoidní artritidu. Pruzkum cleny NRAS, kterí trpí RA, také odhalil hrozive nízké míry postoupení pro fyzioterapii, a to i presto, ze existují silné dukazy o tom, ze zvysuje mobilitu a funkci.
Mezi významné objevy pruzkumu patrí:

  • 32% (1 ze 3) jednotlivcu muselo cekat více nez rok, nez aby bylo mozné odkázat, s podobným poctem osob, které nikdy nebyly odkázány. Pouze jeden z deseti jednotlivcu musel cekat méne nez mesíc.
  • Z respondentu z pruzkumu polovina respondentu uvedla, ze se nemohou zmínit o sobe, 22% bylo schopných a 24% muselo získat povolení od svého praktického lékare.
  • 51% verilo, ze fyzioterapie byla soucástí konzultacního multidisciplinárního týmu.
  • 52% respondentu verilo, ze jejich lécba byla "jednorázová", zatímco ostatní respondenti verili, ze je soucástí jejich prubezného rízení.
  • 65% (2 ze 3) jednotlivcu si myslí, ze jejich funkce se zlepsila pomocí fyzioterapie a 58% verilo, ze jejich pohyblivost se zlepsila v dusledku fyzioterapie.
  • 70% hodnotilo svou fyzioterapeutickou lécbu jako dobrou nebo velmi dobrou.
Studie zahrnovala prehled sirokého spektra literatury a pruzkumu clenu NRAS v celé Velké Británii a shledala dukazy o porusení predních lékarských smernic pro lécbu revmatoidní artritidy. Tyto pokyny byly vypracovány britskými odborníky na zdravotní péci v revmatologii, Britskou revmatologickou spolecností, Evropskou ligou proti revmatismu, Národním institutem pro zdraví a klinickou excelenci a Skótskou interkolekulární smernicí. I kdyz to není povinné, pokyny doporucují, aby vsichni RA pacienti meli prístup k fyzioterapeutovi, pracujícímu jako soucást multidisciplinárního týmu a mel by mít pravidelný prehled.
I kdyz úcastníci pruzkumu, kterí dostali fyzioterapii, to hodnotili vysoce, vedci zjistili, ze priblizne 1 z 3 muselo cekat více nez rok predtím, nez bylo odkázáno, a ze témer stejný pocet osob nebyl nikdy uveden. Také zjistili, ze sokující vysoký pocet jedincu veril, ze jejich fyzioterapeutická lécba je "jednorázová", místo aby byla prístupná, kdyz ji potrebovali, a 51% verilo, ze jejich fyzioterapeut pracuje jako soucást multidisciplinárního týmu. nezamerují se na nejlepsí postupy v lékarských pokynech a vládních strategiích týkajících se rízení dlouhodobých podmínek.
Navíc zjistili, ze i kdyz byly zavedeny nekteré vládní strategie týkající se dlouhodobých podmínek, které mají za cíl zvýsit zapojení pacientu do rozhodování o jejich péci, dulezité otázky, jako je postoupení, se stále jeste potýkají s odborníky v oblasti lékarské péce, prílezitostí, které se ve zkouskách osvedcily jako úsporné a úspesné, nejsou dosud ve velké míre k dispozici.
S cílem zlepsit to NRAS a CSP pozadují, aby vlády ve Skotsku, Walesu, Anglii a Severním Irsku zverejnily dodatecné informace, aby umoznily obsáhlejsí hodnocení týkající se zavádení techto sluzeb a postupu postoupení. Rovnez pozadují, aby vlády uvazovaly o zavádení nových opatrení, která by podporila osvedcené postupy pri zádosti o rehabilitacní lécbu, vcetne dodatecných informací pro pacienty, kterí trpí RA, pokud jde o sebepoznání a rozsírení jejich dostupnosti, a vhodné skolení pro lékare. Vzhledem k problémum s financováním v soucasné dobe také vyzývají vlády, aby ochranovaly a tam, kde je to mozné, rozsírily sluzby fyzioterapie související s revmatoidní artritidou tak, aby byly splneny jasné potreby jedincu s RA.
Ailsa Bosworth, výkonný reditel NRAS vysvetlil:
"Uz dlouho jsme vedeli, ze lidé s RA mají problémy s prístupem k multidisciplinárním sluzbám, jako je fyzioterapie, avsak rozsah problému, které jsou v této zpráve odhaleny, je opravdu sokující. Jaký má smysl mít zdravotnické pokyny a vládní strategie pro rízení pokud budou do té míry ignorovány? Musí být k dispozici více informací o techto sluzbách a myslím si, ze nyní existuje jiste silný duvod pro predlození nových opatrení pro posílení dodrzování lékarských smernic . "

Phil Gray, výkonný reditel Chartered Society of Physiotherapy, uvedl:
"Lidé s RA pravidelne zduraznují dulezitou úlohu, kterou fyzioterapie hraje pri podpore udrzování úrovne pohybu a fyzické aktivity, snizuje bolest, podporuje nezávislost a v mnoha prípadech umoznuje lidem zustat v práci. neprijatelné loterie postovních smerovacích císel na to, zda mají lidé prístup k potrebné fyzioterapeutické podpore. Zvlástní obavou je, ze nekterí lidé cekají tak dlouho - nekdy za rok - k referování fyzioterapii, coz je nákladné zpozdení - nejen individuální jejichz stav se bude zhorsovat v dobe, kdy cekají, ale také na NHS, coz bude mít za následek zvýsené náklady na zdravotní péci, protoze pacient potrebuje vetsí podporu dále. "

Napsal Grace Rattue

Podpora dospelých a rovesníku snizuje úcinky sikany

Podpora dospelých a rovesníku snizuje úcinky sikany

Nová studie identifikuje sociální podporu od dospelých nebo vrstevníku jako základního pausálu pro zkusenosti s sikanováním a psychickým zdravím skolních dívek. Predchozí výzkum naznacuje, ze deprese muze vést k toxickým vzájemným vztahum, zduraznující potrebu adolescentu mít konkrétní vztahy se svými vrstevníky, protoze to jim muze pomoci prizpusobit se dalsím aspektum zivota.

(Health)

Velká studie o karcinomu vajecníku odhalila nové stopy o genetické chemorezistenci

Velká studie o karcinomu vajecníku odhalila nové stopy o genetické chemorezistenci

Velká studie o genetických mechanismech chemorezistence u vysoce kvalitního serózního karcinomu vajecníku odhalila nové náznaky, proc se nejcastejsí a nejcastejsí forma rakoviny vajecníku tak casto vrací po úspesné chemoterapii. Výzkumníci mapovali prinejmensím ctyri genetické zmeny, které rekurentní rakovina vajecníku podstupuje, aby se vyhnula pocátecní úcinné chemoterapii.

(Health)