cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Zádné zpomalení kognitivního poklesu s intenzivním rízením cukru v krvi u diabetu typu 2

Výzkumníci, kterí srovnávali intenzivní lécbu snizující hladinu glukózy se standardní kontrolou glukózy u starsích pacientu s diabetem typu 2, zjistili, ze v nepríznivé míre kontrolovaná hladina cukru v krvi nezpusobuje zpomalení dusevního poklesu demencí souvisejících s diabetem a v prípade jejich úcastníku studie, byla skutecne spojena s vyssí mírou úmrtí.
Hlavní vedoucí autor Lenore J Launer z laboratore epidemiologie, demografie a biometrie v Národním institutu USA pro stárnutí a kolegové podávají zprávu o výsledcích studie MIND o studii ACCORD ve 28. zárí Lancetova neurologie.
Starsí lidé s diabetem typu 2 jsou s vyssím rizikem dusevního nebo kognitivního poskození nez protejsky bez cukrovky a také s vyssím rizikem atrofie mozku, ríkají výzkumní pracovníci.
Intenzivní lécba snizující hladinu glukózy má za cíl udrzet hladinu cukru v krvi pod 6% (mereno hemoglobinem A1c). Soucasné standardní zacházení má za cíl udrzet ji mezi 7 a 7,5%.
Studie ukázaly, ze intenzivní kontrola snizuje riziko vzniku oblicejových, ocních a kardiovaskulárních problému, takze se zdálo rozumné predpokládat, ze by mohlo také zpomalit rychlost kognitivního poskození souvisejícího s cukrovkou: to byl duvod studie.
Pro studii, ve které srovnávaly úcinek intenzivní versus standardní glykemické kontroly na kognitivní funkci a objem mozku, spolupracovali Launer a kolegové s podskupinou Memory in Diabetes (MIND) severoamerických pacientu, kterí se podíleli na Akcní kontrole kardiovaskulárního rizika Diabetes (ACCORD).
Do studie ACCORD byli zarazeni 2 977 pacientu ve veku 55 az 80 let s diabetes mellitus 2. typu a s vysokým rizikem srdecního onemocnení, kterí byli náhodne zarazeni do skupiny s intenzivním snízením hladiny krevního cukru (1 378 pacientu) nebo soucasnou lécbou (1 416).
614 pacientu bylo rovnez podrobeno vysetrení mozku pomocí MRI pro merení objemu mozku a testu kognitivní funkce na zacátku a na konci studie, takze vedci zahrnovali 230 prirazených k intenzivní lécbe a 273 prirazených k standardní lécbe v primární MRI analýza.
Výsledky ukázaly, ze po 40 mesících, ackoli pacienti v intenzivní lécebné skupine meli významne vetsí prumerný celkový objem mozku (TBV) nez standardní lécebná skupina, nedoslo k zádnému rozdílu mezi temito dvema skupinami na testu kognitivní funkce Zkouska nahrazení symbolu císlic, DSST).
Rozdíl v TBV byl 4,62, 95% interval spolehlivosti CI v rozmezí 2,0 az 7,3 a statisticky významný p = 0,0007.
Rozdíl v prumerném skóre DSST byl 0,32 s 95% CI od 0,28 do 0,1 a p = 0,2997, takze nebyl statisticky významný.
Rameno hlavní studie ACCORD, kde pacienti podstoupili intenzivní kontrolu glykémie, bylo skutecne zastaveno pred plánovaným koncovým bodem, protoze se zdálo, ze existuje zvýsené riziko úmrtí v této skupine, zádný prínos pro srdce a problémy spojené se zvýsením telesné hmotnosti a nízkým obsahem krve cukr.
Launer a kolegové dospeli k záveru, ze:
"Ackoli významné rozdíly v TBV [objem mozku] uprednostnovaly intenzivní lécbu, kognitivní výsledky nebyly jiné. V kombinaci s nevýznamnými úcinky na dalsí výsledky ACCORD a zvýsenou mortalitu u úcastníku intenzivní lécebné skupiny, nase nálezy nepodporují pouzití intenzivní terapie ke snízení nezádoucích úcinku diabetu na mozku u pacientu s podobnými charakteristikami jako pacienti nasich úcastníku. "
Expert, který napsal komentár ve stejném císle casopisu, který se nezúcastnil studia, zpochybnil, zda míra kognitivní funkce, kterou vedci pouzívali, byla dostatecnou mírou demence.
Neurológ Dr. Geert Jan Biessels, který je v Rudolf Magnus Institute of Neuroscience na Univerzitním zdravotním stredisku v Utrechtu v Holandsku, napsal, ze ackoli se prumerná kognitivní funkce v intenzivní kontrolní skupine nezlepsila:
"... neexistence úcinku lécby na strední kognitivní funkci nelze jeste povazovat za dukaz, ze lécba nesmí zpomalit demence".
Nicméne "v soucasné dobe výsledky nepodporují specifické lécebné postupy k prevenci kognitivního poklesu cukrovky," dodal.
Prostredky od amerického Národního institutu pro stárnutí a americké Národní srdce, plicní a krevní ústav zaplatili za studium.
Napsal Catharine Paddock

Pacienti s nealkoholickými tukovými onemocneními jater mají méne výskytu rakoviny jater nez pacienti s hepatitidou C

Pacienti s nealkoholickými tukovými onemocneními jater mají méne výskytu rakoviny jater nez pacienti s hepatitidou C

Podle prospektivního setrení publikovaného v ríjnovém císle Hepatologie, casopisu Americké asociace pro studium onemocnení jater, je výskyt komplikací souvisejících s játry a hepatocelulárního karcinomu (HCC) nizsí u jedincu trpících nealkoholickými tuky onemocnení jater (NAFLD) s pokrocilou fibrózou nebo cirhózou ve srovnání s onemocnenými onemocnením viru hepatitidy C (HCV).

(Health)

Nový zákon o zdravotní péci umozní Americanum vyhledat a porovnat moznosti pokrytí v roce 2014

Nový zákon o zdravotní péci umozní Americanum vyhledat a porovnat moznosti pokrytí v roce 2014

S dalsími cástmi zákona o cenove dostupné péci, která vstoupí v platnost v nadcházejících mesících, budou nové zmeny poskytovat spotrebitelum spolehlivou metodu porovnávání a zapisování do zdravotní péce v malých skupinách a na jednotlivých trzích a soucasne poskytovat pojistovnám a státum vetsí nezávislost a vsestrannost prosazovat nový zákon.

(Health)