cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Zádné zpomalení kognitivního poklesu s intenzivním rízením cukru v krvi u diabetu typu 2

Výzkumníci, kterí srovnávali intenzivní lécbu snizující hladinu glukózy se standardní kontrolou glukózy u starsích pacientu s diabetem typu 2, zjistili, ze v nepríznivé míre kontrolovaná hladina cukru v krvi nezpusobuje zpomalení dusevního poklesu demencí souvisejících s diabetem a v prípade jejich úcastníku studie, byla skutecne spojena s vyssí mírou úmrtí.
Hlavní vedoucí autor Lenore J Launer z laboratore epidemiologie, demografie a biometrie v Národním institutu USA pro stárnutí a kolegové podávají zprávu o výsledcích studie MIND o studii ACCORD ve 28. zárí Lancetova neurologie.
Starsí lidé s diabetem typu 2 jsou s vyssím rizikem dusevního nebo kognitivního poskození nez protejsky bez cukrovky a také s vyssím rizikem atrofie mozku, ríkají výzkumní pracovníci.
Intenzivní lécba snizující hladinu glukózy má za cíl udrzet hladinu cukru v krvi pod 6% (mereno hemoglobinem A1c). Soucasné standardní zacházení má za cíl udrzet ji mezi 7 a 7,5%.
Studie ukázaly, ze intenzivní kontrola snizuje riziko vzniku oblicejových, ocních a kardiovaskulárních problému, takze se zdálo rozumné predpokládat, ze by mohlo také zpomalit rychlost kognitivního poskození souvisejícího s cukrovkou: to byl duvod studie.
Pro studii, ve které srovnávaly úcinek intenzivní versus standardní glykemické kontroly na kognitivní funkci a objem mozku, spolupracovali Launer a kolegové s podskupinou Memory in Diabetes (MIND) severoamerických pacientu, kterí se podíleli na Akcní kontrole kardiovaskulárního rizika Diabetes (ACCORD).
Do studie ACCORD byli zarazeni 2 977 pacientu ve veku 55 az 80 let s diabetes mellitus 2. typu a s vysokým rizikem srdecního onemocnení, kterí byli náhodne zarazeni do skupiny s intenzivním snízením hladiny krevního cukru (1 378 pacientu) nebo soucasnou lécbou (1 416).
614 pacientu bylo rovnez podrobeno vysetrení mozku pomocí MRI pro merení objemu mozku a testu kognitivní funkce na zacátku a na konci studie, takze vedci zahrnovali 230 prirazených k intenzivní lécbe a 273 prirazených k standardní lécbe v primární MRI analýza.
Výsledky ukázaly, ze po 40 mesících, ackoli pacienti v intenzivní lécebné skupine meli významne vetsí prumerný celkový objem mozku (TBV) nez standardní lécebná skupina, nedoslo k zádnému rozdílu mezi temito dvema skupinami na testu kognitivní funkce Zkouska nahrazení symbolu císlic, DSST).
Rozdíl v TBV byl 4,62, 95% interval spolehlivosti CI v rozmezí 2,0 az 7,3 a statisticky významný p = 0,0007.
Rozdíl v prumerném skóre DSST byl 0,32 s 95% CI od 0,28 do 0,1 a p = 0,2997, takze nebyl statisticky významný.
Rameno hlavní studie ACCORD, kde pacienti podstoupili intenzivní kontrolu glykémie, bylo skutecne zastaveno pred plánovaným koncovým bodem, protoze se zdálo, ze existuje zvýsené riziko úmrtí v této skupine, zádný prínos pro srdce a problémy spojené se zvýsením telesné hmotnosti a nízkým obsahem krve cukr.
Launer a kolegové dospeli k záveru, ze:
"Ackoli významné rozdíly v TBV [objem mozku] uprednostnovaly intenzivní lécbu, kognitivní výsledky nebyly jiné. V kombinaci s nevýznamnými úcinky na dalsí výsledky ACCORD a zvýsenou mortalitu u úcastníku intenzivní lécebné skupiny, nase nálezy nepodporují pouzití intenzivní terapie ke snízení nezádoucích úcinku diabetu na mozku u pacientu s podobnými charakteristikami jako pacienti nasich úcastníku. "
Expert, který napsal komentár ve stejném císle casopisu, který se nezúcastnil studia, zpochybnil, zda míra kognitivní funkce, kterou vedci pouzívali, byla dostatecnou mírou demence.
Neurológ Dr. Geert Jan Biessels, který je v Rudolf Magnus Institute of Neuroscience na Univerzitním zdravotním stredisku v Utrechtu v Holandsku, napsal, ze ackoli se prumerná kognitivní funkce v intenzivní kontrolní skupine nezlepsila:
"... neexistence úcinku lécby na strední kognitivní funkci nelze jeste povazovat za dukaz, ze lécba nesmí zpomalit demence".
Nicméne "v soucasné dobe výsledky nepodporují specifické lécebné postupy k prevenci kognitivního poklesu cukrovky," dodal.
Prostredky od amerického Národního institutu pro stárnutí a americké Národní srdce, plicní a krevní ústav zaplatili za studium.
Napsal Catharine Paddock

Vejce balení bílkovin, sílu, sílu a energii ríkají potravin a sportovcu

Vejce balení bílkovin, sílu, sílu a energii ríkají potravin a sportovcu

Vedci, kterí prezkoumají 25 studií o bílkovinách, naznacují, ze bílkoviny ve vejcích jsou cenným prínosem pro svalovou sílu, pomáhají uspokojit hlad a poskytují zdroj trvalé energie. Navrhují to proto, ze výzkum ukazuje, ze vejce jsou bohatá na leucin, esenciální aminokyselinu, která hraje dulezitou roli v tom, jak svaly uzívají glukózu, by byly cenným jídlem pro muze a zeny, kterí absolvovali trénink vytrvalosti.

(Health)

Ceny potravin ovlivnují, jak posuzujeme kvalitu potravin

Ceny potravin ovlivnují, jak posuzujeme kvalitu potravin

Pokud jde o kvalitu potravin, dostanete za co zaplatíte, ne? Ne nutne. Podle nové studie cena ovlivnuje jak posuzujeme kvalitu potravin, ale nemusí to být skutecný odraz toho, jak dobrý je produkt. Jak posuzujeme kvalitu jídla, muze být podle nového výzkumu ovlivneno tím, kolik za nej zaplatíme.

(Health)