cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby."Zádné dukazy o tom, ze CT vysetrení, rentgenové zárení zpusobí rakovinu"

Výzkumníci dospeli k záveru, ze neexistuje zádný dukaz, ze nízkoúrovnové zárení z lékarského zobrazování - jako je rentgenová a pocítacová tomografie - zpusobuje rakovinu. Ríkají, ze je nacase vyradit neprokázaný, desetiletý teoretický model, který vedl mnoho lidí - vcetne lékaru a regulátoru - k tomu, aby verili jinak.
Vedci tvrdí, ze model, který se pouzívá k odhadu potenciálního rizika rakoviny nízkoúrovnového zárení z lékarských zobrazovacích stroju - jako je tento CT scanner - je spatný a mel by být opusten.

Psaní v Americký zurnál klinické onkologie, výzkumníci popisují, jak lineární model bez prahu (LNT) - nejprve navrzený pred více nez 70 lety - se pouzívá k odhadu rizika rakoviny z nízkých dávek zárení, jako je napríklad lékarské zobrazování.

Ale - ríká James Welsh, profesor onkologie radiacní medicíny na Strihove lékarské fakulte Loyola University v Chicagu, IL a kolegové - odhady rizik zalozené na modelu LNT jsou pouze teoretické a dosud "nikdy nebyly presvedcive demonstrovány empirické dukazy."

Ríká se, ze trvalé pouzívání modelu LNT ze strany regulacních orgánu a poradních orgánu vede k neopodstatneným obavám a ztráte penez na nepotrebné bezpecnostní opatrení.

V dusledku toho mnoho lékaru neodporuje doporucování a pouzívání nejvhodnejsích zobrazovacích postupu pro své pacienty a mnoho pacientu je zbytecne vydeseno, ze je podstoupí.

Model ignoruje, ze lidské telo opravuje nízkodávkové radiacní poskození

Model LNT tvrdí, ze neexistuje zádná bezpecná dávka zárení - bez ohledu na to, jak nízká je dávka. Ríká se, ze muzete vyresit riziko rakoviny pri velmi nízkých dávkách radiacního zárení tím, ze jednoduse pokracujete v prímce od dobre zavedených, nesporných úcinku radiace vysokých dávek.

Takový model vsak ignoruje skutecnost, ze lidské telo dokáze opravit skody zpusobené nízkými dávkami zárení - neco, co se vyvinulo více nez tisíciletí u lidí a jiných organismu, které jsou v zivotním prostredí nepretrzite vystavovány prirozenému zárení. Autori poznamenávají:

"Jsme doslova okouzleni kazdou vterinou kazdodenní expozice nízkými dávkami ozárení vlivem prirozeného zárení na pozadí, expozice, která se kazdorocne lisí od nekolika mGy az do 260 mGy, v závislosti na tom, kde clovek zije na planete."

Dále vysvetlují, jakým zpusobem nebyly zaznamenány zádné vedlejsí úcinky na zdraví, které by byly vystaveny tomuto zárení, kdekoli na svete.

Ve skutecnosti lidé v zemích, jako je USA, zijí déle nez kdy jindy - pravdepodobne kvuli zlepsení zdravotní péce, která zahrnuje vystavení radiaci diagnostickému zarízení - napr. Rentgenové zárení nebo pocítacové tomografie (CT) - pri dávkách, které jsou výrazne nizsí nez dávky zárení.

Ve svém príspevku autori popisují, jak studovali - pred více nez 70 lety - to vedlo k rozsáhlému vyuzití modelu LNT.

Rizika s nízkými dávkami nejsou extrapolací vysokých dávek

Studie - publikované ve ctyricátých letech minulého století - exponovaly ovoce musky na ruzné dávky radiace, ale ne velmi nízké dávky. Nicméne dospeli k záveru, ze pro odhad rizika techto úcinku, k nimz dochází pri nízkých dávkách, jste jednoduse pokracovali v prímém smeru podle výsledku spiknutí z experimentu s vyssími dávkami.

Kdyz vedci provedli stejné experimenty s plodovými muskami v roce 2009 - s pouzitím nízkých dávek zárení, nenalezli výsledky podle predpovedi puvodních studií.

Také si vsimnete autoru, studie o lidských populacích vystavených radiaci - vcetne tech, kterí prezili jadernou bombu - nikdy nezjistily, ze radiaci s nízkými dávkami zvysuje riziko rakoviny.

Naléhají na lidi, aby durazne zpochybnili tvrzení, ze nízkodávkované zárení z lékarského zobrazování je známo, ze zpusobuje rakovinu.

K podpore takových tvrzení slouzí pouze "upozornení a mozná poskození, spíse nez vzdelávání", poznamenávají, kdyz dospeli k záveru, ze model LNT "by mel být definitivne a rozhodne opusten".

Mezitím, Zdravotní novinky dnes nedávno se dozvedeli, jak vedci objevili prekvapivou novou predstavu o tom, jak se tvorí nádorové nádory. Zdá se, ze malá cást rakovinných bunek rozsiruje "bunecné kabely", aby nakreslily blízké bunky - vcetne mnoha zdravých bunek - do nádoru.

Úcast na vasich pacientech Tato Velikonoce - Komunikace s nimi, Velká Británie

Úcast na vasich pacientech Tato Velikonoce - Komunikace s nimi, Velká Británie

Pacienti budou muset behem ctyrdenního prázdninového víkendu záviset na své místní sluzbe mimo sluzbu, nebot mnoho praktických prací se blízí od Velkého pátku az do Velikonocního pondelí. Podle lékarské obranné organizace MDDUS pro Spojené království je zásadní, aby lékari úcinne komunikovali se svými pacienty, aby zajistili hladký víkend a ze péce o pacienty zustává nepravdepodobné behem Velikonocního prázdninového víkendu.

(Health)

Rakovina mozku "diagnostikována za 30 minut" s novým testem

Rakovina mozku "diagnostikována za 30 minut" s novým testem

Rakovina mozku je jednou z nejcastejsích prícin úmrtí na rakovinu v populaci USA. Soucasné metody dokázou diagnostikovat rakovinu behem 2 az 3 dnu, ale vedci tvrdí, ze vytvorili novou techniku, pri které by mohla být diagnostikována pouze za pul hodiny. Rakovina mozku je definována jako jeden nebo více nádorových nádoru v mozku nebo v centrálním páterním kanálu.

(Health)