cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby."Zádné dukazy" o spojení drogy na odvykání kourení s sebevrazdou, dopravní nehody

Cetné studie vedly k tomu, ze regulacní agentury vydaly varování o vareniklinu, coz je siroce predepsaná droga na odvykání kourení. Nicméne nová studie naznacuje, ze neexistují zádné silné dukazy o tom, ze by droga mohla být spojena se zvýseným rizikem sebevrazedného chování nebo dopravních nehod, jak bylo dríve predpokládáno.
Predpokládá se, ze vareniklina souvisí se zvýseným rizikem sebevrazedného chování, depresemi, psychózami, násilím a dopravní nehodou.

Studie, publikovaná v BMJ, vysetrilo 69 757 osob ve Svédsku ve veku 15 let a starsích, kterým byla léciva predepsána v letech 2006 az 2009.

Mezi rokem 2006, kdy byla vareniklina schválena americkým Úradem pro kontrolu potravin a léciv (FDA) a v polovine roku 2011 bylo v USA léceno celkem 8,9 milionu lidí. Vareniklina úcinkuje tím, ze zmírnuje symptomy abstinence a soucasne snizuje odmeny kourení.

Prestoze nekolik studií ukázalo, ze lék je úcinnejsí pri podpore odvykání kourení nez placebo, bupropion nebo jednotlivé formy substitucní lécby nikotinem, byly predlozeny dukazy, které spojují vareniklin se suicidalitou, depresí a nárustem dopravních nehod.

Kvuli temto hlásením bylo pouzívání drogy omezeno nebo zakázáno v nekterých profesích, jako jsou piloti, kontrolori rízení letového provozu a nekterí vojenstí pracovníci. Navíc je droga predmetem upozornení v cerné krabici v USA.

V breznu FDA aktualizoval stítek pro vareniklinu a varoval, ze uzívání drogy by mohlo zmenit zpusob, jak telo reaguje na alkohol a ve vzácných prípadech vede k záchvatum. Dalsí studie v roce 2011 naznacila, ze lék má prílis spatný bezpecnostní profil, aby byl vhodný pro první pouzití.

"Tato zvýsená rizika vsak vycházejí z postmarketingového sledování a prípadových zpráv, které nejsou v souladu s pozorovacími údaji a randomizovanými kontrolovanými studiemi, které nenalezly zádnou souvislost mezi vareniklinou a depresí, suicidality nebo násilím," písí autori.

Výzkumní pracovníci Karolinska Institutet ve Svédsku a Oxfordská univerzita ve Velké Británii se rozhodli resit tyto nesrovnalosti s kohortovou studií zalozenou na poctu obyvatel, která vyuzívá údaje získané z národních registru, které merí radu nezádoucích výsledku, jako je sebevrazedné chování, trestné ciny, nehody a dopravních prestupku.

Trestné ciny, dopravní nehody, dopravní prestupky a psychózy mereny pro

"Mezi osobní analýzou, prizpusobenou veku a pohlaví, jsme zjistili, ze lidé, kterí uzívali vareniklinu, zvýsili nebezpecí vysetrovaných nezádoucích úcinku," písí autori.

"Nicméne, kdyz porovnáváme období lécby s obdobím nelécitelnosti v téze osobe, abychom kontrolovali zmatenost pomocí indikace, nás hlavní analytický prístup, nenalezli jsme zádné sdruzování se sebevrazedným chováním, podezrením a odsouzením trestného cinu, dopravní nehodou nebo podezrením a odsouzení dopravních prestupku. "

Vedci pozorovali u jedincu s jiz existujícími psychiatrickými poruchami malé zvýsené riziko nálady a úzkostných stavu v souvislosti s obdobím lécby. Ríká, ze toto zvýsení "vyzaduje potvrzení pomocí jiných studií."

Vzhledem k tomu, ze studie byla pozorovací, autori nejsou schopni vyvodit zádné závery z jejich zjistení. Studie je navíc omezena nedostatkem informací o casove promenných promenných a spoléhání na události, které vedly k hospitalizaci nebo hlásení policie.

Navzdory temto omezením autori uvádejí, ze jejich závery "neposkytují zádný dukaz o prícinné souvislosti mezi vareniklinou a trestným cinem, dopravními nehodami, dopravními prestupky nebo psychózami".

Studie byla financována ze strany Wellcome Trust, Karolinska Institutet, Svédské rady pro výzkum a Svédské rady pro výzkum, zdraví, pracovní zivot a sociální péci.

Nedávno, Zdravotní novinky dnes o studii, zda financní pobídky pomohou zamestnancum opustit kourení. Prestoze byl populární, stimul nebyl tak efektivní, ze vedl k ukoncení cinnosti jako program nabízející potenciální výhry az po predcasném vkladu.

Muze jíst jogurt pri lécbe deprese?

Muze jíst jogurt pri lécbe deprese?

Nová studie naznacuje, ze pro lécbu deprese muze existovat úcinná alternativa k lékum: probiotické bakterie nalezené v jogurtu. Vedci tvrdí, ze probiotické bakterie nalezené v jogurtu mohou pomoci pri lécbe deprese. Výzkumníci zjistili, ze Lactobacillus - "prátelské" bakterie prítomné v zivých kulturách jogurtu - obrátily depresivne podobné chování u mysí tím, ze zmenily jejich strevní mikrobium, populaci mikroorganismu, které se nacházejí ve strevech.

(Health)

Riziko demence se u obézních lidí zvýsilo ve 30. letech, ale u obézních senioru se snízilo

Riziko demence se u obézních lidí zvýsilo ve 30. letech, ale u obézních senioru se snízilo

Je dobre známo, ze obezita muze zvýsit riziko vzniku cukrovky, vysokého krevního tlaku a dokonce i rakoviny. Nyní nová studie zjistila, ze muze také zvýsit riziko demence u tech, kterí jsou obézní v raném az stredním veku. Ale u starsích osob muze obezita skutecne mít proti tomuto stavu ochranný úcinek.

(Health)