cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Zádné antibiotika pro budoucí infekce? Mozné, pokud se dnes nic nedeje

Svet se pohybuje smerem k nemyslitelnému scénári nelécitelných infekcí, protoze je objeveno méne antibakteriálních léku a cím dál víc lidí se stává odolné vuci stávajícím lékum, výzkumníci z University of Birmingham, Anglie, Lancetové infekcní nemoci. Clánek se shoduje s Evropským dnem pro informovanost o antibiotikách a varuje pred naléhavostí situace a opatreními, které je treba provést.
Lidé se stali tak zvyklí na to, aby antibiotika byla snadno dostupná, ze neexistuje zádný pocit naléhavosti, pokud jde o nedostatek nových léku nebo v rámci stávajících základních úkolu antibiotika pro prodlouzení zivota.
Siroké spektrum lékarských postupu, vcetne mnoha starsích lidí, jejichz imunitní systém oslabil, se spoléhají na antibiotika, které odstranují oportunní infekce. Dokonce i pomerne jednoduché postupy, napríklad transrektální biopsie prostaty, které se typicky pouzívají k detekci rakoviny prostaty, se stávají problematickými kvuli infekcím odolným vuci antibiotikum.
Autor profesor Laura Piddock vysvetluje:

"Kdyz se pacientum odmítne lécit nový rakovinový lék kvuli jeho výdajum, dochází k verejnému pobourení, a to navzdory moznosti prodlouzení zivota jen o nekolik týdnu. Antibiotika nejsou vnímána jako zásadní pro zdraví nebo praxi medicíny, zije tak, aby lidé mohli zít po mnoho let po infekci. "

Podle oznámení WHO (Svetové zdravotnické organizace) pred dvema lety je antibiotická rezistence jednou z trí nejvetsích zdravotních hrozeb, presto politici, verejnost a média pomalu pochopili naléhavost situace.
Evropská unie (Evropská unie) zahájila ve ctvrtek 17. listopadu petiletý akcní plán Komise o antimikrobiální rezistenci (AMR), který je podporován organizacemi, vcetne spolecnosti The Infectious Diseases of America, ReACT (Akce proti rezistenci proti antibiotikum) a BSAC které byly také aktivní v ruzných kampaních.
Zatím neexistuje zádná globální spolupráce, která by posunula problematiku antibiotik na spicku agend pro zdraví, ackoliv kampan BSAC Antibiotic Action predpokládá zmenu této skutecnosti (viz níze).

Soucasná obava se týká zejména lécby gramnegativních bakteriálních infekcí, jako jsou ty, které jsou zpusobeny bakteriemi Acinetobacter baumanii, Pseudomonas aeruginos a Escherichia coli rezistentními na mnohocetné léky.
Ruzné faktory prispely k dramatickému poklesu prumyslových odvetví, která ztrácejí zájem o vyvíjení antimikrobiálních léku, vcetne fúzí farmaceutických spolecností, malých zisku techto lécivých prípravku, jelikoz se obvykle skládají z krátkodobých lécení se schopností rychle rozvinout rezistenci, stejne jako bremeno regulacních prekázek, které je treba prekonat, aby bylo dosazeno souhlasu s drogami.
Jednoduse receno: Farmaceutický prumysl zjistil, ze poté, co vynalozil spoustu penez na vývoj nového léciva, se setkávají s mnoha regulacními bariérami, jen aby zjistili, ze kdyz je jejich nová léciva konecne schválena, není úcinná dlouho, protoze bakterie rychle rozvíjí odolnost vuci ní.
Jedním z vázných problému je prístup k lékum proti antibiotikum. Výzkumníci najímají lidi s infekcemi, kterí nejsou nutne infikováni bakteriemi, které je droga urcena k zabíjení, coz zase ovlivnuje výsledky úcinnosti.

Podle profesora Piddocka by tento problém mohl být vyloucen pomocí testu na míste urcení presných bakterií zpusobujících infekci a vyloucení tohoto jednotlivce ze studie, pokud nemají bakterie, na které se zameruje. Pocet lidí potrebných pro soudní proces je v soucasné dobe prílis vysoký, presto by takový prístup snízil pocet lidí potrebných pro kazdou studii a také zajistil, aby úcastníci dostávali lék, který je specificky zameren na jejich infekci.
Profil tohoto problému je nutno zduraznit, aby se prekonaly prekázky pro objevování a vývoj nových antibiotik. V reakci na to zahájila Britská spolecnost antimikrobiální chemoterapie Antibiotická akce, kampan, která jiz získala celosvetovou podporu, od spolecnosti Infectious Diseases of America, ReACT, charity a neziskových organizací, mimo jiné.
Vsechny tyto iniciativy predstavují pacienty, kterí jsou závislí na úcinné lécbe antibiotiky.

Profesor Piddock ríká:
"Vzhledem k tomu, ze absence nových antibiotik ovlivnuje vsechny pacienty, presunutí tohoto problému mimo lékarskou arénu a do verejného oka je prvoradá, coz povzbudí vlády, aby jednat. K tomu Antibiotic Action vyuzívá nejnovejsí komunikacní metody vcetne Twitteru; pomohli co nejvíce jednotlivcum, aby podepsali jeden ze dvou on-line zádostí, jeden pro obcany Spojeného království a druhý pro ty z mimo Spojené království. " (http://antibiotic-action.com/petition/)

Piddock dodává, ze stejne jako GAVI Alliance a Nadace Bill a Melinda Gates úspesne dodali zivotne dulezité ockovací látky po celém svete, podobný model by mohl být zaveden pro podporu nového antimikrobiálního vývoje.
Ríká v záverecném prohlásení:
"Antibiotické opatrení se bude snazit spojit a rozsírit své aktivity s partnerskými organizacemi na celém svete, aby se tato globální aliance zrídila. Avsak dokud nebude vytvorena celosvetová aliance pro objevování a vývoj antibiotických léku, farmaceutické spolecnosti potrebují uznat, ze v jejich portfoliu existuje mnoho drahých léku a ve vývoji muze být zbytecné, pokud pacienti podléhají smrtelným infekcím.
Proto jejich návratnost investic do produktu pro lécbu rakoviny nebo chronických onemocnení závisí cástecne na úcinné lécbe infekcí.Tato skutecnost sama o sobe by mela být pobídkou pro farmaceutické spolecnosti, aby pokracovaly v lécbe antibiotiky nebo se znovu objevily. "

Napsal Christian Nordqvist

Imunitní systém trvá dlouho po zotavení po chemoterapii rakoviny prsu

Imunitní systém trvá dlouho po zotavení po chemoterapii rakoviny prsu

Nový výzkum, který se zabývá dlouhodobými úcinky chemoterapie na survivory rakoviny prsu, zjistí, ze oslabuje cásti imunitního systému alespon 9 mesícu po lécbe. To by mohlo pacientum zanechat nedostatecnou odolnost vuci bezným infekcím, jako je pneumonie a tetanus, a to i v prípade, ze byli predtím imunizováni, tvrdí výzkumníci.

(Health)

HIV rezistence na drogy casto zpusobená mutacemi

HIV rezistence na drogy casto zpusobená mutacemi

Harvardstí výzkumníci ucinili kritický objev, který by mohl pripravit cestu pro nové, efektivnejsí lécbu HIV. Vedci objevili jiz existující mutace u malého poctu pacientu s HIV, coz muze vést k tomu, ze virus vyvolává rezistenci vuci lékum, které jsou podávány s cílem zpomalit progresi onemocnení.

(Health)