cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.NICE doporucuje neomezený prístup k prípravku "Victrelis" (boceprevir), pokud se pouzívá v rámci licencovaného oznacení

Ve Velké Británii trpí asi 216 000 lidí chronickou infekcí hepatitidy C.5. Národní institut pro zdraví a klinickou excelenci ve Velké Británii (NICE) práve vydal záverecné stanovení hodnocení (FAD) pro doporucování prípravku Victrelis® (boceprevir) v kombinaci s peginterferonem alfa a ribavirinem ("duální terapie") jako moznost lécby pro dospelé s genotypem 1 chronickou hepatitidou C (CHC), s kompenzovaným onemocnením jater, kterí nemeli predchozí lécbu, nebo pro ty, kterí nebyli vnímaví k jiné lécbe.
Boceprevir je první prímý lék proti virum pro infekci CHC genotypu 1, který obdrzí FAD, o nemz se ríká, ze "predstavuje nákladove efektivní vyuzití zdroju NHS". FAD je poslední cást procesu hodnocení výboru NICE a bude pouzita jako prírucka NHS pro Anglii a Wales, která má být zverejnena v dubnu. Prípravek Boceprevir byl schválen FAD prostrednictvím zrychleného postupu hodnocení NICE, coz znamená, ze tím, ze je dostupný na trhu, pacienti trpící CHC mají vetsí sanci na vycistení viru ve srovnání s temi, kterí dostávají pouze samostatnou duální terapii.
Profesor Graham Foster, profesor hepatologie v Barts a londýnská lékarská skola, prohlásil:

"Nová generace léku pro pacienty s genotypem 1 hepatitidy C ukázala velmi jasne, ze mohou dramaticky zvýsit podíl pacientu, kterí jsou schopni vymýtit virovou infekci. V první technologické analýze techto léku NICE prezkoumala klinické a ze je treba zajistit, aby pacienti meli snadný prístup k vysoce kvalitní péci, kterou potrebují, aby jim poskytli nejlepsí sanci na vycistení viru. "

Výbor uznal:
"Pozadavky na to, aby pacienti zijící s genotypem 1 chronickou hepatitidou C dostali na pacienty, dospeli k záveru, ze lécba, která pacientum umoznuje dosáhnout trvalé virologické odezvy ... a které následne pomáhají snízit prenos HCV, jsou významné."

Za normálních okolností musí NHS zpravidla poskytnout financní prostredky a prostredky na novou drogu do 3 mesícu od zverejnení konecného pokynu, pokud je posouzení technologie NICE doporuceno uzívání drogy, lécby nebo technologie.
Doporucení NICEs bylo podáno po dvou pivotních studiích fáze III, studie HCV RESPOND-2, která hodnotila lék u 403 pacientu, kterí nereagovali na predchozí terapii, a studie HCV SPRINT-2, která zahrnovala 1 097 nelécených pacientu. Oba studie byly navrzeny tak, aby obsahovaly sekci "Odpovedná rízená terapie", která zkoumala zkrácenou dobu lécby. Zjistení ukázala, ze nekterí pacienti, kterí nebyli dríve léceni, byli schopni prerusit lécbu po 28 týdnech, coz predstavuje casovou zátez 5 mesícu, ve srovnání s 48 týdny standardní terapie samotné.

Pocet pacientu, kterí predtím nereagovali na lécbu a kterí vymizeli virus, a dosáhli trvalé virologické odpovedi (SVR) pridáním boceprevira ke standardní terapii, se témer ztrojnásobili (x 2,8) ve srovnání s pacienty na standardní terapii samotnou 21% ( 17/80) na 59% (95/162), zatímco ockování virem u tech, kterí byli dríve neléceni, kterí dostávali boceprevir, se vedle standardní terapie témer zdvojnásobil (x1,7) ve srovnání se standardní terapií samotnou z 38 % (137/363) az 63% (233/368).
Boceprevir je prímo pusobící antivirový prostredek, který zabranuje tomu, aby virus hepatitidy C replikoval klícový virový enzym. Dvojitá terapie posiluje imunitní systém, aby vyvolal odpoved.
Vedci pozorovali zvládnutelné vedlejsí úcinky behem lécby a poznamenali, ze profil tolerance mel srovnatelnou míru prerusení lécby zpusobenou nezádoucími úcinky nez samotná duální terapie. Nejcastejsími nezádoucími úcinky byly bolesti hlavy, nevolnost, únava, anémie a dysgeuzie (kovová chut). Ve srovnání s 29% úcastníku ve skupine lécené standardní terapií 49% úcastníku skupiny boceprevir trpelo anémií.
Napsal Petra Rattue

Po otresu mohou pretrvávající príznaky "PTSD"

Po otresu mohou pretrvávající príznaky "PTSD"

Po poruchách pacienta dochází k castým otresum, cást z nich trpí dlouhodobými príznaky. Ackoli tríd DSM-IV tuto podmínku jako post-otres mozku syndrom, nekterí vedci ríkají, ze toto rozdelení je kontroverzní, protoze tyto príznaky jsou subjektivní a spolecné s jinými podmínkami. Nová studie naznacuje, ze tyto príznaky mohou být místo toho následkem posttraumatické stresové poruchy.

(Health)

Kognitivní behaviorální terapie pomáhá starsím veteránum s depresí

Kognitivní behaviorální terapie pomáhá starsím veteránum s depresí

Nový výzkum zjistil, ze starsí a mladsí veteráni trpící depresí, kterí podstoupili kognitivní behaviorální terapii, vykazovali snízení depresivních príznaku. To je podle studie publikované v casopisech gerontologie, série B: Psychologické vedy a spolecenské vedy. Výzkumní pracovníci vedeni Bradleyem Karlinem z ministerstva zahranicních vecí USA ríkají, ze jejich studie je jednou z prvních, která pouzívá ruznorodý národní vzorek veteránu, porovnává zmeny deprese a kvality zivota a urcuje úcinky terapeutických intervencí.

(Health)