cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Novorozence vrozené srdecní nemoci jsou lépe detekovány pomocí testu kyslíku

Oximetrický screening (pulzní oximetrie), rychlý neinvazivní test, který merí hladinu kyslíku v krvi novorozencu, je lepsí pri zjistování prípadu vrozených srdecních vad nez soucasné vysetrovací techniky zahrnující ultrazvukové vysetrení v polovine trimestru a rutinní fyzikální vysetrení brzy po narození, vedci hlásili Lancet. Autori dodali, ze pulzní oximetrie by mela být bezne pouzívána u vsech novorozencu.
Pomocí pulzní oximetrie je umísten snímac na ruku nebo nohou dítete. Je to rychlý a levný test.
V rozvinutých zemích jsou vrozené srdecní vady jednou z hlavních prícin úmrtí u mladých detí. Standardní techniky screeningu nezaznamenávají znacný pocet zivot ohrozujících srdecních problému. Mnoho detí se srdecními problémy opoustí nemocnici nediagnostikovane, takze je vystavuje vysokému riziku komplikací a smrti.
Prestoze byly provedeny studie o výhodách oximetrie pro novorozence, byly to prevázne malé studie, které nemohly presne vyvodit závery, vysvetlují autori.
V této velké pulsní oximetrické studii ve Velké Británii Andre Ewer z University of Birmingham a Birmingham Women's Hospital UK a týmu vyhodnotili úcinnost a presnost testu pri identifikaci prípadu kritické vrozené srdecní choroby - onemocnení, které muze zpusobit smrt nebo vyzaduje invazivní intervenci behem jednoho mesíce nebo závazné vrozené srdecní onemocnení - vyzadující invazivní intervenci behem jednoho roku.
20 000 zdánlive zdravých novorozencu ze sesti ruzných materských jednotek v celé zemi bylo vysetreno pulzní oximetrií dríve, nez opustili nemocnici. Vsichni byli o rok pozdeji.
Zjistili, ze pulzní oximetrie identifikovala 75% vsech kritických prípadu a 49% vsech hlavních vrozených srdecních vad.
Autori napsali:

"Detekce pulzní oxymetrie po vyloucení 35 prípadu podezrení na vrozené srdecní vady po prenatálním ultrazvuku byla 58% u kritických prípadu a 28% u vsech hlavních prípadu."

Pri kombinaci rutinního ultrazvuku a fyzického vysetrení pri porodu s pulzní oximetrou se míra detekce kritických vrozených srdecních vad zvýsila na 92% - ne jedno díte zemrelo na nediagnostikovaném onemocnení srdce.

Pouze 0,8% detí melo falesne pozitivní výsledek. Nicméne sest melo závazné srdecní vady a dalsích 40 melo jiné problémy, vcetne infekcí a respiracních onemocnení, které vyzadovaly naléhavou lékarskou péci.
Vedci napsali:
"Pulzní oxymetrie je bezpecný, neinvazivní, proveditelný a primerene presný test, který má citlivost, která je lepsí nez citlivost na predcasný screening a klinické vysetrení ... Pridává hodnotu stávajícímu screeningu a pravdepodobne bude uzitecné pro identifikaci prípadu kritické vrozené srdecní vady, které by jinak nebyly zjisteny. Detekce dalsích onemocnení ... je dalsí výhodou. "

Dosli k záveru:
"Výsledky této studie posilují silné dukazy, které naznacují potenciální výhody predslití pulzní oximetrie screening jako rutinní postup."

V komentári ve stejném casopise William Mahle z Emory University School of Medicine v Atlante, USA a Robert Koppel z Cohen Children's Medical Center v New Yorku v USA napsali:
"Rozhodnutí o zavedení dalsího screeningového testu pro novorozence je takové, které by melo být ucineno po peclivém zvázení. Systémy zdravotní péce ve vyspelém svete jsou jiz znacne zatezovány, prestoze presvedcivé údaje poskytnuté Ewerem a kolegy podporují zarazení pulzní oximetrie do péce o novorozené díte. "

Napsal Christian Nordqvist

Vedci vyvinou úcinnejsí "multitaskingovou" ockovací látku proti chripce

Vedci vyvinou úcinnejsí "multitaskingovou" ockovací látku proti chripce

Vedci z Austrálie ríkají, ze mohou odhalit zpusob, jak zvýsit úcinnost vakcíny proti sezónní chripce pridáním retezce syntetických tukových molekul, které posilují imunitní odpoved tela na rozdílné kmeny viru chripky. Vedci tvrdí, ze pridání rady molekul syntetických tuku do vakcíny proti sezónní chripce posílilo její úcinnost.

(Health)

Nejcastejsí príciny smrti pri masových shromázdeních - Stampedes a Heatstroke

Nejcastejsí príciny smrti pri masových shromázdeních - Stampedes a Heatstroke

Jednou z hlavních prícin úmrtí a nemocí na masových shromázdeních (MG), které také predstavují závazný problém v oblasti verejného zdraví, jsou neprenosné nemoci a zranení. V techto událostech jsou nejcastejsí prícinou smrti teplo a lidské stampedy. Tretí clánek o MG v seriálu The Lancet Infectious Diseases Series upozornuje na rozsáhlé oblasti nedostatecných znalostí o mnoha neprenosných zdravotních rizicích behem MG, stejne jako nedostatek dukazu o tom, které intervence v oblasti verejného zdraví fungují nejlépe.

(Health)