cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nový test pouzívá cukr a zlato k detekci kmenu chripky

Výzkumníci vytvorili nový test, který pouzívá nanocástice cukru a zlata k detekci viru chripky behem 30 minut a muze dokonce rozlisovat mezi lidskými a ptacími kmeny. To je podle studie publikované v casopise Organická a biomolekulová chemie.

Výzkumný tým, vedený prof. Robertem Fieldem v centru John Innes a profesorem Davidem Russelem z University of East Anglia ve Velké Británii, ríká, ze nový test proti chripce je zalozen na predchozí práci, která vyuzívá "opticky zalozené systémy molekulárního rozpoznávání. "

Prof. Pole vysvetluje, ze 90% infekcí pouzívá rozpoznávání sacharidu k ??vazbe na cíle v lidském tele. Z tohoto procesu jiz výzkumný tým vytvoril snímac na bázi sacharidu, který má schopnost detekovat choleru v kontaminované vode.

"Snímac je suspenzí cukru oznacených levnými nanocásticemi zlata," ríká Prof. Field.

"Je-li prítomna cholera, pripojí se k cukru a táhne cástice blíze. To zpusobí zmenu ve fotofyziologii suspenze, coz vede ke zmene barvy viditelné pouhým okem."

Test muze detekovat a rozlisovat chripku

Vysetrovatelé pouzili stejné zásady k vytvorení nového testu pro detekci chripky. Kdyz je detekován virus chripky, zmení se cervená barva roztoku zlata.

Výsledky studie ukázaly, ze test je schopen detekovat virus lidské chripky X31 (H3N2) behem 30 minut a byl schopen rozlisit mezi kmeny chripky cloveka a ptací chripky.

Prof. Pole vysvetluje:

"Zjistili jsme, ze ruzné typy viru chripky mají ruzné schopnosti vazby na cukr, takze je tedy mozné pouzít zmenu barvy nejen k identifikaci prítomnosti a neprítomnosti viru, ale také k rozlisování mezi nimi."

Podrobne, jak test dokáze rozlisovat mezi kmeny lidské a ptací chripky, výzkumníci vysvetlují, ze na povrchu lidských bunek je prítomno cukrové retezce obsahující molekulu nazývanou kyselina sialová.

Jak lidská, tak ptací chripka mají receptory pro kyselinu sialovou, ale vází se na ruzné cukrové retezce. Z tohoto duvodu je test schopen rozpoznat rozdíl mezi temito dvema.

"Rychlejsí a jednodussí test"

Vedci tvrdí, ze test je mnohem rychlejsí nez soucasné detekcní metody a je to prístup s nízkou technologií, který lze pouzít s minimálním tréninkem.

"Predcházení nové pandemii chripky vyzaduje ockování a antivirové léky podávané do 48 hodin od infekce," ríká profesor Russell.

"Soucasné metody detekce vyzadují izolaci a kultivaci viru a muze trvat nekolik hodin nebo dokonce dní, nez se dostanou k výsledkum, coz muze být pro pacienta prílis dlouhé. Je zrejmé, ze rychlý diagnostický test, který dokáze rozlisovat mezi ruzné kmeny viru jsou nezbytné. "

Vedci tvrdí, ze patentovali metodu testování a jsou nyní v procesu hledání diagnostické spolecnosti, která pomuze prinést test na trh.

Poznamenávají, ze existuje také moznost uplatnit tento prístup pri detekci dalsích viru. Profesor Russell rekl Zdravotní novinky dnes:

"Výzkumné rozpoznávání sacharidu je spojeno s mnoha infekcními chorobami. Existuje prostor pro prijetí podobného prístupu k glykano-cásticím pro detekci mnoha dalsích viru, bakterií a toxických látek v biomedicínském a forenzním prostredí."

Pokracoval: "Klícovou výzvou, kterou nyní celíme, je premenit tyto základní vední studie na funkcní zarízení pro zavádení do uzivatelské komunity."

Zdravotní novinky dnes nedávno informoval o studii, která naznacuje, ze okamzitá lécba antivirovými léky muze zlepsit sance na prezití u detí, které jsou kriticky nemocné chripkou.

Sul: Kolik je prílis mnoho?

Sul: Kolik je prílis mnoho?

Príjem soli se stal ve Spojených státech velkým zdravotním problémem. Rada studií tvrdila, ze prílis mnoho soli ve strave muze zvýsit riziko vázných onemocnení, jako jsou srdecní onemocnení a mrtvice, coz vyvolává doporucení ke snízení príjmu soli. Ale kolik je "prílis mnoho", pokud jde o spotrebu soli?

(Health)

Hudební prínosy jak dusevního, tak fyzického zdraví

Hudební prínosy jak dusevního, tak fyzického zdraví

Hra a poslech hudby jsou prospesné pro dusevní i telesné zdraví. Záver pochází z prvního rozsáhlého prezkumu 400 výzkumných prací v neurochémii hudby, který zjistil, ze hudba muze zlepsit funkci imunitního systému tela a snízit úroven stresu. Poslech hudby byl také prokázán jako úspesnejsí nez léky na predpis pri snizování úzkosti cloveka pred operací.

(Health)