cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nové odmeny a tresty pro nemocnice navrzené Medicare

Nemocnice, které se úcastní Programu CMS pro hlásení o hospitalizaci, obdrzí 0,8% v dodatecných platbách, zatímco ti, kterí se úspesne nezúcastní, by meli snízené platby o 2%, strediska Medicare a Medicaid Services (CMS) péce o nemocné.
CMS ríká, ze jeho navrhované pravidlo IPPS by znamenalo zvýsení plateb nemocnicím o témer 27 milionu dolaru v roce 2014 (fiskální).
CMS ríká, ze dodatecné peníze se projevily zvýsením inflace a snízením o 0,8%, coz bylo krokem ke zpetnému získání cásti preplatku ve výsi 11 miliard dolaru z predchozích let, jak je uvedeno v americkém zákonu o úleve pro danové poplatníky z roku 2012.
Úpravy budou muset pokracovat kazdorocne az do konce rozpoctového roku 2017, aby se resily zbývající preplatky.
Dlouhodobé nemocnice budou také získávat více penez IPPS ve fiskálním roce 2014, dalsích 62 milionu dolaru, coz predstavuje nárust o 1,1%, Informoval CMS.
Tyto zmeny vstoupí v platnost u pacientu, kterí byli propusteni 1. ríjna a poté.
Nový program na snízení nemocenských stavu - nový návrh rovnez vysvetluje kritéria a metodiku práce pro posouzení kvality péce o akutní nemocnice - kvalita péce bude spojena s financními odmenami.
Od fiskálního roku 2015 by nemocnice ve spodní ctvrti v kvalifikacním hodnocení získaly o 1% méne, nez by jinak pres IPPS.
Program nákupu zalozený na hodnotách - dalsí pobídky ve výsi 1,1 miliardy USD v rámci Programu nákupu zalozeného na hodnotách predstavují zvýsení o 1,25%, oznámil CMS. CMS také navrhuje pridat do programu nová opatrení.
Program na snízení poctu hospitalizací - dve nové opatrení pro výpocet sankcí za zpetné prevzetí do roku 2015 byla CMS navrzena v rámci programu snizování poctu hospitalizací. Od konce prístího fiskálního roku by se maximální výse snízení pokuty zvýsila na 2% (ze soucasných 1%).
CMS úkolem administrátorky Marilyn Tavenner rekl:

"Zvlástní odborníci pracují ve dne v noci v nemocnicích, aby poskytli péci, kterou potrebují príjemci Medicare. Nové zásady v tomto navrhovaném pravidle podporují dulezitou práci nemocnic a lidi s Medicare, kterí na nich závisí tím, ze podporují zlepsení bezpecnosti a péce."

Medicare disproportionate share nemocnice (DSH) - nemocnice, které mají neprimerený pocet pacientu s nízkými príjmy, dostávají z Medicare dalsí peníze. Zatímco tito DSH budou pokracovat v prijímání plateb, "budou snízeni na 25 procent cástky, kterou by Medicare zaplatila za stávající pojistku.

Zbývajících 75 procent bude upraveno o snízení sazby nepojistených osob na celostátní úrovni a bude distribuováno nemocnicím, které dostávají platby DSH na základe podílu kazdé nemocnice na nekompenzované péci ve vztahu ke vsem nemocnicím spolecnosti Medicare DSH. "CMS ríká, ze vyzývá k pripomínkám, jak tyto dodatecná platba bude rozdelena.
Chronicky nemocné a zdravotne komplexní kritéria - CMS vyzývá k pripomínkám na pocátecní nálezy z výzkumu kritérií pro identifikaci pacientu, kterí jsou CCI / MC (chronicky kriticky nemocní a zdravotne komplexní).
CMS se domnívá, ze pacienti CCI / MC jsou "nejvhodnejsí jádrová populace pro péci o LTCH a také plnou platbu v rámci LTCH PPS." Výzkum jeste nebyl dokoncen. Agentura vsak popisuje soucasné zjistení v navrhovaném pravidle IPPS z rozpoctového roku 2014 a vyzývá zpetnou vazbu k tomuto prístupu. "Ve fiskálním roce 2015 se plánuje, ze navrhované zmeny na LTCH PPS nastávají.
Platební a kvalitní ustanovení v navrhovaném pravidle IPPS / LTCH PPS.
Napsal Chrisitan Nordqvist

Rakovina pankreatu: chemo lék Gemzar zlepsuje míru prezití

Rakovina pankreatu: chemo lék Gemzar zlepsuje míru prezití

Lidé, kterí podstoupili operaci k odstranení rakoviny pankreatu, mohou mít prospech z lepsí doby prezití bez progrese onemocnení, jestlize jsou léceni lécivem gemcitabinem 6 mesícu po operaci, ukázala studie. Randomizovaná studie zkoumala lécbu gemcitabinem (chemoterapeutický lék prodávaný v USA pod obchodním názvem Gemzar), který byl podán vedle chirurgického zákroku, porovnává jej s pozorováním samotným a výsledky jsou publikovány v casopise JAMA.

(Health)

Kmenové bunky pro obnovení zraku - nová metoda dorucení

Kmenové bunky pro obnovení zraku - nová metoda dorucení

Nová technika pro transport terapie kmenovými bunkami do oka byla vyvinuta skupinou inzenýru na univerzite v Sheffieldu v Anglii. Doufáme, ze tento objev muze pomoci pri opravách ocí, které byly prirozeným zpusobem poskozeny nemocí nebo nehodou. V nové studii, publikované v casopise Acta Biomaterialia, skupina odborníku podrobne popisuje jejich techniku ??pro vytvárení membrán, která pomáhají pri roubování kmenových bunek do oka, coz je zpusob, jak napodobovat atributy oka.

(Health)