cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nová metoda ucí deti zustat jeste behem vysetrení MRI

Nedávná zpráva Jude detské výzkumné nemocnice a publikoval v Pediatrická radiologie ríká, ze odborníci vyvinuli novou metodu, jak ucit deti, aby zustaly v klidu, kdyz provádejí MRI, címz je skenování bezpecnejsí.
MRI vysetrení na deti je obvykle tezké, protoze deti samozrejme nechtejí zustat klidné. Tyto kontroly vyzadují, aby deti zustaly na jednom míste po dlouhou dobu. Nová technika vsak pomuze detem tak mladým, jako je vek 5 let, aby meli MRI bez spánku.
Deti zahrnovaly intervenci pacientu se srpkovými onemocneními. Casto je treba provést vysetrení MRI, aby analyzovali jejich játra a mozky, aby se ujistili, ze nemají komplikace z hlediska jejich léku nebo onemocnení. Problémem je, ze srpkovité onemocnení ciní anestezii nebezpecnou pro nekteré pacienty, a proto se lékari pokusí pouzít jiné metody, pokud jsou vyzadovány MRI.

Ve studii, která zahrnovala 71 pacientu se srpkovými nemocemi ve veku od 5 do 12 let, bylo zjisteno, ze intervence odborníku na deti byla mimorádne úcinná. Pacienti meli 8krát vetsí pravdepodobnost, ze budou procházet celým skenem, aniz by podstoupili anestezii, nez pacienti, kterí se nepodíleli na zákroku. 91% detí (30 z 33), které se zúcastnily tríd predtím, nez se jejich MRI podarilo úspesne provést vysetrení bez anestézie. Na druhé strane pouze 71% detí (27 z 33), které neproslo programem, to úspesne proverilo.
Metoda, kterou provozuje Program detského zivota v St. Jude, ucí deti a jejich rodice, co mohou ocekávat, ze se stane, kdyz obdrzí MRI, stejne jako dává detem veci, na nez je treba premýslet pri jejich skenování a pracovat rozhodnout o nejúcinnejsí zpusob, jakým deti zustanou klidné, protoze vsechny deti jsou jiné.
Katherine Cejda, specialistka na St. Jude Life a hlavní autor studie, komentoval:

"Nekterí pacienti se rozhodli poslouchat hudbu nebo stisknout míc, aby jim pomohli vzpomenout si, ze se nepohybují. Nekterí pacienti meli moznost sledovat filmy nebo mít rodice nebo jiné dospelé v místnosti s nimi behem testu."

Toto je první pokus tohoto druhu, který se zameruje na deti trpící srpkovitými onemocneními a urcuje, zda je to úcinný zpusob, jak je primet, aby zustali klidní. Cejda poznamenává, ze v USA existují dalsí programy, které pomáhají detem pripravit se na MRI a dalsí postupy, které mozná potrebují.
Zárí je národní mesíc povedomí o srpkovitých bunkách a St Jude pracuje tvrde, aby zvýsil kvalitu faktoru zivota detí a dospívajících zijících se srpkovitými nemocemi.
Jane Hankinsová, MD, pridruzená clenka katedry hematologie St. Jude a hlavní autor studie, zduraznila, ze je dulezité vyhnout se anestezii, pokud je to mozné, vzhledem k tomu, ze je riskantní pro pacienty se srpkovými onemocneními, které mají být sedated.

Onemocnení srpkovitých bunek, které se dedí, nastává, kdyz je mutován gen pro shromazdování hemoglobinu. Hemoglobin je protein, který nese kyslík telem. Kdyz clovek trpí srpkovitými onemocneními, jejich cervené krvinky jsou slabsí nez obvykle, coz nekdy zpusobuje pacientovi silnou bolest a poskozené orgány.
Anestézie casto vede k nizsí telesné teplote, k dehydrataci ak poklesu hladiny kyslíku v krvi. Dehydratace je pro pacienty se srpkovitými bunkami nebezpecná, nebot muze zpusobit, ze bunky se spetkou se budují, coz zpusobuje krutou bolest. To muze zpusobit onemocnení podobné pneumonii, které zpusobuje více bolesti nebo akutního syndromu hrudníku, takze pacienti jsou hospitalizováni.
Hankins ríká, ze jestlize pacient se srpkovitými bunkami bude sedat, je dulezité, aby strávili noc pred nemocnicí, aby se ujistili, ze mají dostatecné mnozství tekutin a v nekterých prípadech krevní transfuzi.
Nový program muze také vést ke snízení nákladu na nemocnici. Kontrola nákladu je pro sv. Jude dulezitá, bez ohledu na to, ze zádná rodina není zodpovedná za platbu za zdravotní péci svého dítete. Bylo by prospesné vsem zdravotnickým zarízením, aby zahájily intervence, jako je tato, a nyní je nabízena kazdému pacientovi, který obdrzí MRI na St. Jude. Hankins ríká: "Tento prípravný program nabízí pacientum skutecnou výhodu."
Napsal Christine Kearney

Studie infekcí spojených s ekzémem

Studie infekcí spojených s ekzémem

Národní institut pro alergii a infekcní onemocnení udelil petiletou zakázku ve výsi 31 milionu dolaru Národní zidovské zdraví, která vede konsorcium akademických lékarských center, které se snazí lépe porozumet kozním infekcím spojeným s atopickou dermatitidou. Výzkumníci se zamerí na antibiotické rezistentní stafylokokové aureus (MRSA) infekce a rozsírené virové infekce kuze, oba které jsou více prevládající u pacientu s atopickou dermatitidou.

(Health)

Závod, príjmy spojené s prodlevami lécby rakoviny prsu

Závod, príjmy spojené s prodlevami lécby rakoviny prsu

Zeny, které zpomalují lécbu rakoviny prsu, je méne pravdepodobné, ze prezijí, a to je zvláste pozorováno u afroamerických, hispánských a nízkopríjmových. Zjistení pochází z nové studie, kterou provedli výzkumníci z University of California, Irvine, kterí zjistili, ze pacienti, kterí mají dlouhou dobu prodlouzení lécby (TDT), výrazne snízili dobu prezití ve srovnání s pacienty s kratsím TDT.

(Health)