cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.MRI by mohla poskytnout presnou a casnou diagnózu ADHD

Pomocí funkcní magnetické rezonance v klidovém stavu výzkumníci odhalili narusené spojení mezi ruznými oblastmi mozku u detí a dospívajících s poruchou pozornosti s hyperaktivitou.

Výzkumný tým, vcetne Dr. Qiyong Gong z Radiologického oddelení nemocnice západní Cíny na univerzite v Sichuan v Cíne, uvádí, ze jejich nálezy ukazují, ze funkcní magnetické rezonancní zobrazování v klidu (rfMRI) by mohlo být uzitecné pri poskytování vcasné a presné diagnostiky stav.

Porucha hyperaktivity s nedostatkem pozornosti (ADHD) je neurobehaviorální vývojový stav, který zpusobuje problémy s koncentrací, nekontrolovatelným chováním a nadmernou aktivitou.

Porucha postihuje deti a dospelé, i kdyz je u detí, zvláste chlapcu, mnohem castejsí. Podle studie z Centra pro kontrolu a prevenci nemocí bylo v letech 2011-12 diagnostikováno priblizne 6,4 milionu detí ve veku od 4 do 17 let, coz je nárust o 42% oproti roku 2003-4.

V minulosti studie ADHD pouzívající funkcní zobrazování magnetickou rezonancí (fMRI) - která monitoruje aktivitu mozku jako clovek se zameruje na úkol - identifikovaly aktivitu v primárním okruhu mozku. Jedná se o sortiment neurálních cest v celním laloku mozku, který pomáhá rídit chování cloveka.

Vysetrovatelé této nejnovejsí studie vsak tvrdí, ze pomocí fMRI nebyli vedci schopni urcit "specifickou fyziologii mozku", která je základem ADHD.

Tím tudíz chtel zjistit, zda rfMRI muze na takovou fyziologii odhalit nejaké svetlo. Jedná se o techniku, která merí cinnost mozku, kdyz se clovek nezameruje na konkrétní úkol.

Pacienti s ADHD "mohou mít více rozsírené mozkové abnormality nez dríve ukázané"

Pro jejich studium, publikované v casopise Radiologie, výzkumníci pouzili rfMRI na 33 chlapcích s ADHD ve veku 6 az 16 let a porovnali výsledky s výsledky u 32 podobne starsích chlapcu bez poruchy.


Vedci tvrdí, ze rfMRI muze být uzitecným nástrojem pri poskytování presné a vcasné diagnostiky ADHD.

Vsichni úcastníci museli absolvovat výkonné funkcní testy, které merí lidskou kontrolu kognitivních procesu, vcetne plánování, pracovní pameti, resení problému a uvazování. Jedinci s ADHD mají tendenci mít zhorsenou výkonnou funkci. Výsledky rfMRI byly korelovány s výsledky testu výkonné funkce.

Tým zjistil, ze chlapci s ADHD zmenili strukturu a funkci v urcitých oblastech mozku, jako je orbitofronální kura - oblast, která se podílí na strategickém plánování. Takové zmeny byly také nalezeny v globus pallidus. Tato oblast mozku hraje roli ve výkonné inhibicní kontrole - schopnost rídit nevhodné chování nebo reakce.

Vedci tvrdí, ze tyto nálezy naznacují, ze abnormality v techto oblastech mozku mohou zpusobit problémy s pozorností a hyperaktivitu, ze pacienti s ADHD mají zkusenosti.

Navíc tým objevil abnormality ve vazbách mezi mozkovými sítemi klidového stavu spojenými s výkonnou dysfunkcí - abnormalitami, které zpusobují kognitivní, emocionální a behaviorální potíze.

Podle Dr. Gonga tato zjistení ukazují, ze v ADHD se muze vyskytnout více rozsírené poruchy mozku nez dríve.

Poznamenává, ze rfMRI muze být uzitecným nástrojem k dalsímu zkoumání vazby mezi mozkovou aktivitou a výkonnou funkcí, coz muze vést k lepsí charakterizaci pacientu s ADHD a lepsímu porozumení základním mechanismum stavu.

Dr. Gong dodává:

"Nase výsledky naznacují, ze potenciální klinická uzitecnost zmen rfMRI je uzitecným markerem, který muze pomoci pri diagnostice a sledování progrese onemocnení, a v dusledku toho muze v budoucnu informovat o klinickém zákroku".

Vedci dospeli k záveru, ze ackoli jsou jejich nálezy slibné, je zapotrebí rozsáhlejsích studií k jejich potvrzení.

Pro budoucí výzkum tým plánuje proverit, jak se u pacientu s ADHD v prubehu casu zmení konektivita mozkových sítí v klidu. Dále se chtejí podívat na takovou konektivitu v podtypech ADHD.

Minulý rok, Zdravotní novinky dnes o studii, která podrobne popisuje, jak mohou testy mozkových vln pomocí elektroencefalogramu být uzitecné pro rozlisení podtypu ADHD.

Krátké výkyvy aktivity snizují krevní tlak u diabetiku 2. typu

Krátké výkyvy aktivity snizují krevní tlak u diabetiku 2. typu

Nové výzkumy ukazují, ze jen krátké záchvaty jednoduchého, jemného cvicení mohou významne snízit krevní tlak u pacientu s diabetem 2. typu. Krátké záchvaty cvicení pomáhají snízit krevní tlak u pacientu s diabetem 2. typu. Pacienti s diabetem typu 2 a vysokým krevním tlakem mají významne zvýsené riziko srdecních záchvatu a mrtvice.

(Health)

Rozsírené ocní zkousky pro príjemce Medicare nákladove efektivní, USA

Rozsírené ocní zkousky pro príjemce Medicare nákladove efektivní, USA

Studie zverejnená online First in Archives of Oftalmology, jeden z casopisu JAMA / Archives, naznacuje, ze by bylo "velmi nákladove efektivní" nahradit projekce zrakové ostrosti pro nové Medicare enrollees s pokrytím rozsírené ocní zkousky pro zdravé pacienty, kterí zadejte vládní program pojistení pro seniory.

(Health)