cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Migraine u zen spojená s vyssím výskytem mozkových lézí

Zeny s migrénami mají vetsí pravdepodobnost vyssího výskytu hyperintenzity bílé hmoty (brian lézí) nez zeny bez migrény. Frekvence, pocet a závaznost migrén vsak nejsou spojeny s progresí lézí.
Nález, publikovaný v JAMA, pocházelo z desetiletého sledování subjektu, které mely migrény a brianové léze, které byly rozpoznány poté, co prodelaly zobrazování magnetickou rezonancí.
Tým, vedený ingem H. Palmem Meindersem z Lékarského centra v Leidenské univerzite v Nizozemsku, také zjistil, ze zvýsení objemu hluboké hyperintenzity bílé hmoty se zdá, ze nemá významný vliv na chudsí kognitivní výkon pri následném sledování.
Asi 15% obycejné populace zazívá migrénové bolesti hlavy. "Predchozí prurezová studie ukázala spojení migrény s vyssím výskytem zmerených magnetických rezonancí (MRI) - ischemických lézí v mozku," ríká Inge H. Palm-Meinders.
Hyperintenzity bílé hmoty byly spojeny s:

  • zvýsené riziko ischemické mrtvice
  • kognitivní pokles
  • aterosklerotických rizikových faktoru onemocnení
Odborníci se rozhodli prozkoumat, zda byla u osob s migrenózními bolestmi zjistena zvýsená prevalence lézí mozku 9 let po jejich prvním vysetrení MRI. Chteli také zjistit, zda migracní frekvence byla spojena s progresí brianových lézí a zda progrese souvisí s poklesem kognitivních funkcí.
Kohorta pro analýzu epidemiologických rizik, studie holandských úcastníku, kterí trpí migrénou a kontrolní skupina odpovídající veku a pohlaví, byla sledováním cerebrálních abnormalit v roce 2000 v oblasti migrény. Na pocátku výzkumu v skupine s migrénou bylo 295 úcastníku a 140 v kontrolní skupine. V roce 2009 bylo 203 osob v skupine s migrénou a 83 v kontrolní skupine podrobeno MRI vysetrení k urcení progrese mozkových lézí.
Výsledky byly kontrolovány pro promenné vcetne veku, pohlaví, hypertenze, úrovne vzdelání a diabetu. Skupina migrény mela prumerný vek 57 let a 71% zen a kontrolní skupina byla prumerne 55 let a 69% zen.
Výsledky ukázaly:
  • 77% (112 ze 145) úcastníku migrenózní skupiny melo progresi hyperintenzity bílé hmoty ve srovnání s 60% (33 z 55 v kontrolní skupine)
  • Mezi migrénou a progresí MRI merených brianových lézí u muzu nebyl prokázán zádný vztah
  • Migréna byla spojena s vyssím výskytem hypertenzivních onemocnení (oblast mozku) u zen v následném sledování
  • Mezi zenami nebyly signifikantne sdruzeny migrény s progresí infratentorických hyperintenziv a infarktových lézí
Tým dodal, ze nebyla zjistena zádná souvislost mezi frekvencí migrén, poctem migrén, typem migrény, závazností migrény a migrénou s progresí lézí. "Zvýsení objemu hluboké bílé hmoty nebylo významne spojeno s chudsím kognitivním výkonem pri následném sledování."
Autori dospeli k záveru:
"V souhrnu, v kohorte zalozené na komunite, která byla sledována po dobu devíti let, byla migréna spojena pouze s vyssím výskytem zmen v mozku v bílé hmote mezi zenami. Mezi zenami nebyly zádné významné asociace migrény s progresí jiných mozkových lézí nebyly zádné sdruzování migrenózních bolestí hlavy s progresí jakýchkoli mozkových lézí mezi muzi.

Tento výzkum vyvolává otázky ohledne vlivu migrenózních bolestí hlavy na prubeh zmen cerebrálních cév. Vzhledem k funkcním dusledkum mozkových lézí MRI u zen, tým rekl, ze je treba provést dalsí studie k prozkoumání vztahu mezi migrénou a ischemií a ischemickou cévní mozkovou príhodou.

Duvod pro nadeji

Deborah I. Friedman, MD, MPH z Southwestern Medical Center v Dallasu a deník David W. Dodick z Mayo Clinic, Scottsdale, Arizona, napsali doprovodný redakcní materiál, aby zjistili, jak muze tento nález pomoci lékari radí pacientum, kterí trpí migrénou.
Experti napsali:
"Závery naznacují, ze u vetsiny pacientu s migrénou by malé bylinné bílé látky nemely být prícinou poplachu. Avsak vzhledem k vztahu mezi migrénou a nekolika získanými a genetickými vaskulopatiemi je mozné, ze nekteré subpopulace pacientu s migrénou s hyperintenzitou bílé hmoty muze mít zvýsené genetické riziko pro významné onemocnení bílé hmoty a neurologickou morbiditu, vcetne mrtvice, prechodného ischemického záchvatu, kognitivního poskození a dalsích neurologických výsledku.
Zdá se být obezretné resit modifikovatelné rizikové faktory pro mrtvici - jako je obezita, kourení, hypertenze, hypercholesterolemie a fyzická neaktivita - a vyhnout se vysokým dávkám kombinovaných perorálních kontraceptiv u zen starsích nez 35 let a u pacientu s nelécenými nebo spatne kontrolovanými vaskulárními rizikovými faktory. Dalsí výzkum a pokroky v genetice poskytnou dalsí odpovedi. "

Napsal Sarah Glynn

Kontrola imunitních bunek by mohla znamenat bezpecnejsí a presnejsí lécbu rakoviny

Kontrola imunitních bunek by mohla znamenat bezpecnejsí a presnejsí lécbu rakoviny

Výzkumníci na univerzite v Kalifornii - San Francisku vytvorili molekulární "prepínac", který umoznuje presnou kontrolu nad pusobením imunitních bunek, známých jako T bunky, podle nového výzkumu publikovaného ve spolecnosti Science Express. Leukémie byla úspesne lécena pomocí bunek CAR T. T bunky tvorí soucást imunitního systému a vedci stále casteji hledají zpusoby, jak maximalizovat svuj protinádorový potenciál a minimalizovat vedlejsí úcinky.

(Health)

Co má vedet o závislosti na hazardních hrách

Co má vedet o závislosti na hazardních hrách

Obsahy Príznaky Diagnostika Spoustí Typy lécby závislostí Prevalence Získání pomoci Pro mnoho lidí je hazard neskodne zábavné, ale muze se stát problémem. Tento typ kompulzivního chování se casto oznacuje jako "problém hazardních her". Závislost na hazardních hrách je progresivní závislost, která muze mít mnoho negativních psychologických, fyzických a sociálních dopadu.

(Health)