cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Materská obezita "zvysuje riziko úmrtí kojencu"

Nová studie publikovaná v BMJ zjistí, ze riziko úmrtnosti detí je zvýsené u matek, kterí mají nadváhu nebo obezitu behem ranného tehotenství.

Nedávné studie nalezly protichudné dukazy o tom, zda existuje souvislost mezi detskou úmrtností a nadváhou a obezitou u matek. Nekteré analýzy zjistily, ze existuje zvýsené riziko kojenecké úmrtnosti, pokud by index telesné hmotnosti (BMI) matky byl 30 let nebo více, ackoli jiné nebyly jednoznacné.


Výzkumníci naznacují, ze 11% úmrtí detí ve studii bylo spojeno s nadváhou a obezitou u matek.

Výzkumníci této nové studie analyzovali údaje z více nez 1,8 milionu narozených detí v letech 1992 az 2010, které byly zaznamenány jako soucást svédského registru porodu. Ve studii byla materský index BMI klasifikován takto:

  • Podváha (BMI 18,4 nebo méne)
  • Normální hmotnost (18,5-24,9)
  • Nadváha (25-29,9)
  • Stupen obezity 1 (30-34,9)
  • Stupen obezity 2 (35-39,9)
  • Stupen obezity 3 (40 nebo více).

Behem studie doslo k celkovému poctu 5428 úmrtí detí. Výzkumníci zjistili, ze dve tretiny úmrtí doslo behem prvních 28 dnu zivota.

"Výskyt detské úmrtnosti stoupá se zvysujícím se BMI u matek"

Mezi zenami s "normální hmotností" bylo 2,4 úmrtí kojencu na 1 000 narozených a mezi zenami s trídou obezity bylo 5,8 úmrtí detí na 1 000 narozených detí. Pomer detské úmrtnosti vzrostl se zvysujícím se BMI u matek.

Ve srovnání s normálními temi matkami byla detská úmrtnost popsána jako "mírne zvýsená" u nadváhy a mírne obézních matek. Nicméne studie zjistila, ze matky s obezitou stupne 2 nebo 3 mely více nez dvojnásobné riziko výskytu detské smrti.

Vetsina úmrtí detí ve skupine vzorku (81%) byla zpusobena vrozenými anomáliemi, asfyxií pri narození dítete, syndromem náhlého úmrtí kojencu (SIDS) nebo infekcemi.

Riziko porodní asfyxie a dalsích neonatálních stavu se zvysuje v souladu s BMI matek. Bylo zjisteno, ze kojenci matek, kterí byli klasifikováni jako pacienti ve skupine 2-3 stupne obezity, mají zvýsené riziko uhynutí z vrozených abnormalit a SIDS.

Výzkumníci naznacují, ze 11% úmrtí detí ve studii bylo spojeno s nadváhou a obezitou u matek.

Souvislost mezi materským BMI a úmrtím kojencu byla hlásena vetsinou u porodu po dobu nejméne 37 týdnu gestace. Sdruzení mezi materským BMI a úmrtím kojencu pri predcasném porodu byly hláseny pouze u matky s obezitou 2-3.

Výhody studie z velké velikosti vzorku

Studie má prospech z velmi veliké velikosti vzorku a údaju o hmotnosti získaných pri první návsteve pred matkou. Zohlednila také, zda zeny kourí a zda mají vzdelání a socioekonomický status.

Vedci vsak nebyli schopni prozkoumat úcinky prírustku hmotnosti behem tehotenství, protoze tato data nebyla zaznamenána u vetsiny zen ve studii. Výzkumníci také pripoustejí, ze nekteré spatné zdravotní stavy, jako je diabetes, mohly být behem studijního období nediagnostikovány, a proto nebyly zohledneny.

Studie rovnez neobsahovala údaje o sociálne-ekonomických charakteristikách otcu kojencu, které mohou mít vliv na výsledky.

V souvisejícím úvodníku Katrine Mari Owe z Norského institutu verejného zdraví píse, ze zatímco studie "poskytuje pozorovací dukaz, ze i nadváha matek je spojena se zvýseným rizikem úmrtí kojencu, vztah mezi indexem telesné hmoty u matek a detskou úmrtností dosud nebylo plne prozkoumáno. "

Dluhy koncí:

"Vzhledem k vysokému výskytu nadváhy a obezity na celém svete a závaznosti rizik pro díte je treba provést dalsí studie k prozkoumání rizik pro kojence spojených se zvýseným BMI u matek, spolu s rozsáhlými studiemi intervencí urcených ke snízení techto rizik."

Jaké jsou výhody a rizika terapie testosteronem? Studie zkoumají

Jaké jsou výhody a rizika terapie testosteronem? Studie zkoumají

Jak muzi postupují ve veku, jejich hladina testosteronu prirozene zacíná klesat. Aby se predeslo nekterým nepríznivým úcinkum na zdraví, které pricházejí se ztrátou tohoto pohlavního hormonu, nekterí muzi se rozhodnou umele nahradit. Nový výzkum zkoumá vedlejsí úcinky testosteronové substitucní lécby. Ctyri klinické studie zkoumaly úcinek lécby testosteronem u muzu ve veku 65 let a starsích.

(Health)

Genetické testy kardiovaskulární terapie "nedostatecne vyuzívané"

Genetické testy kardiovaskulární terapie "nedostatecne vyuzívané"

Nová studie naznacuje, ze genetické testování pouzité k urcení správných pravidel pro kardiovaskulární terapii je "nevyuzito". Vedci tvrdí, ze jejich nálezy pravdepodobne odrázejí "nejasný dopad a nejistotu lékare", pokud jde o vyvíjející se lécbu pomocí farmakogenomiky - analýza toho, jak genetická úprava jednotlivce ovlivnuje jejich reakci na léky.

(Health)