cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Mnoho pacientu s chronickým onemocnením ledvin by melo uzívat statiny,

Vzhledem k tomu, ze chronické onemocnení ledvin zvysuje riziko srdecního onemocnení, doporucuje se u pacientu s ledvinami peclive rídit hladinu cholesterolu. Nyní vedci, kterí prezkoumají dva soubory pokynu pro rízení cholesterolu, uvedli, ze témer vsechny osoby s pre-dialýzní ledvinovou chorobou by mely dostávat statiny.
Statiny jsou trídou léku, které snizují hladinu cholesterolu v krvi tím, ze blokují pusobení chemické látky v játrech potrebné pro tvorbu cholesterolu.

Nicméne studie, publikovaná v Journal of the American Nephrology Society, uvádí také, ze 50% pacientu s chronickým onemocnením ledvin (CKD), kterí by meli uzívat statiny, neuzívají léky snizující hladinu cholesterolu.

Spoluautor studie Dr. Lisandro Colantonio z Alabamské univerzity v Birminghamské skole verejného zdraví uvádí, ze zjistení ukazují, ze "u pacientu s CKD existuje neuspokojená potreba lécby a nevyuzitá prílezitost ke snízení rizika srdecních onemocnení".

Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) odhadují, ze asi 10% dospelých v USA - pres 20 milionu lidí - by mohlo mít CKD. Tito pacienti jsou vsichni se zvýseným rizikem kardiovaskulárních onemocnení, infarktu a mrtvice.

Vysoká hladina cholesterolu také zvysuje riziko srdecních onemocnení. Statiny jsou léky, které jsou bezne uzívány ke snízení cholesterolu v tele, a mohou hrát klícovou roli v prevenci tvorby plaku v tepnách, coz omezuje tok krve.

Ruzné pokyny pro rízení cholesterolu

V lonském roce byly zverejneny dve ruzné sady pokynu týkajících se rízení cholesterolu. Jeden byl vypracován American College of Cardiology / Americká srdecní asociace (ACC / AHA) a druhou byla nemoc Kidney Disease Improving Global Results Lipid Work Group (KDIGO).

V rámci pokynu ACC / AHA se doporucuje lécba statiny u jedincu s vysokým rizikem srdecního onemocnení a mrtvice. Lidé jsou definováni jako vysoce rizikové, pokud mají cukrovku, vysoký cholesterol, historii srdecních problému nebo vypocítané 10leté riziko nejméne 7,5% s pouzitím vzorce "Pooled Cohorts Risk Equations".

Jednoduseji, pokyny KDIGO uvádejí, ze vsem jedincum s CKD ve veku 50-79 let se doporucuje lécba statiny.

Dr. Colantonio a jeho kolegové se rozhodli vysetrovat, jaký dopad mají na pacienty kontrasty techto dvou smernic. Rovnez zhodnotili výkonnost vzorce "Kombinované rizikové kohorty" u pacientu s CKD.

S vyuzitím prícin geografických a rasových rozdílu v mrtvici (REGARDS), autori porovnali dve ruzné sady pokynu a vypocítali, jaká úroven dohody byla pro lécbu statiny mezi obema.

Byly analyzovány údaje za 4 726 pacientu s CKD ve veku 50-79 let, kterí byli zarazeni do studie v letech 2003-2007.

Zvýsení vhodného pouzívání statinu je "vysokou prioritou"

Vedci zjistili, ze podle pokynu ACC / AHA bylo 92% pacientu s CKD doporuceno, aby dostávaly lécbu statiny. Ve srovnání s pokyny KDIGO bylo doporuceno, aby 100% pacientu dostalo statiny.

Rovnice "Souhrnná riziková rovnice spolecné skupiny" byla také zjistena týmem, aby byla presná pri urcování rizika u pacientu s CKD. Incidence kardiovaskulárních onemocnení byla nízká u pacientu, kterí nesplnili kritéria ACC / AHA pro lécbu statinem, coz naznacuje, ze vzorec je platným nástrojem pro odhad rizika srdecních onemocnení.

"Presnost shromázdených rizikových rovnic kohorty u lidí s chronickým onemocnením ledvin je dulezitá vzhledem k jejich vysokému riziku srdecních onemocnení a mrtvice," ríká Dr. Colantonio. "Lékari mohou tento nástroj pouzít v lécbe pacientu s chronickým onemocnením ledvin."

Sledování studie REGARDS v soucasné dobe probíhá. Autori poznamenávají, ze jejich zjistení jsou omezena skutecností, ze údaje byly k dispozici pouze pro pozorování rizika kardiovaskulárních onemocnení po dobu 5 let. Údaje o aktivním sledování nebyly k dispozici, coz by mohlo mít za následek podcenení výskytu kardiovaskulárních onemocnení.

Obe sady pokynu nakonec vedly k podobným doporucením k lécbe. Dr. Colantonio ríká, ze výsledky naznacují, ze lze pouzít bud vodítko k informování o rozhodnutí o zahájení lécby statiny u lidí s CKD ve veku 50-79 let.

V rámci techto zjistení skutecnost, ze 50% pacientu doporucilo statiny podle pokynu KDIGO a 42% pacientu, kterým ACC / AHA doporucilo, aby uzívaly statiny, nepouzíval tento lék. Autori dospeli k záveru, ze zvýsit vhodné pouzití statinu v této populaci by melo být vysokou prioritou.

Dríve, Zdravotní novinky dnes hlásené na studii o mysích, ze statiny by mohly být úcinné pri zvrácení poruch ucení zpusobených genetickou mutací.

Robotická chirurgie nyní muze lécit dríve nefunkcní nádory

Robotická chirurgie nyní muze lécit dríve nefunkcní nádory

Nádory nacházející se hluboko v hlave a krku byly dríve povazovány za neoperovatelné nebo lécitelné pouze vysoce invazivními chirurgickými postupy. Nicméne díky vývoji prukopnické nové operacní metody by takové obavy mohly být vecí minulosti. Pred novou chirurgickou metodou by nádorové nádory umístené hluboko v hlave a krku mohly být vyríznuty pouze vysoce invazivními postupy.

(Health)

WTC hasici mají vyssí riziko rakoviny

WTC hasici mají vyssí riziko rakoviny

Hasici, kterí prezili katastrofu z 11. zárí v Svetovém obchodním centru, meli v následujících sedmi letech pravdepodobne rakovinu s rakovinou o 19% vetsí nez ve srovnání s kolegy, kterí nebyli vystaveni toxickému oblaku zpusobenému zhroucením dvojcat ve vezi, kohortní studie zverejnená ve speciálním vydání The Lancet ze 3. zárí, která se odrází na zdravotní dusledky teroristických útoku jak v USA, tak i v mezinárodním merítku.

(Health)