cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Jak mohou zdravé zivotní volby predcházet vrozeným vadám?

Leden je Národní mesíc prevence vad vrozených vrozených vad, coz je cas na zvýsení povedomí o tom, jak casto dochází k vrozeným vadám a co je mozné udelat, aby se jim zabránilo. Letosním tématem je "Ucinit zdravé volby, aby se zabránilo vrozeným vadám - udelat PACT pro prevenci." V tomto clánku, Zdravotní novinky dnes bude presne zkoumat, jak lze vytvorit PACT.
Kazdý rok se v USA narodilo asi 120 000 detí se vrozenou vadou - 1 ze 33 detí.

Vrozené vady jsou podmínky, které se vyskytují pri narození dítete a mohou postihnout témer vsechny cásti tela. Nekteré stavy, jako je sterbina, mohou být snadno diagnostikovány, zatímco jiné - jako je hluchota nebo srdecní vady - mohou být objeveny pouze po diagnostickém testování.

Kazdý rok se v USA narodí asi 120 000 detí s vrozenými vadami - jednou za 4,5 minut. Celkový pocet vrozených vad postihuje 1 ze 33 detí narozených v zemi a je prícinou 1/5 úmrtí detí behem prvního roku zivota.

Podle breznových rozmeru jsou vrozené vady nejen bezné a kritické, ale také nákladné. Kazdý rok nemocenské náklady spojené s vrozenými vadami v USA presahují 2,6 miliardy dolaru.

Porodní vady jsou zpusobeny ruznými faktory, které mohou vést ke vzniku stavu v jakémkoli stadiu tehotenství. Genetické dedictví, individuální chování a faktory prostredí mohou vsichni spolecne pusobit k vrozeným vadám.

Následuje seznam 10 nejcastejsích vrozených vad v USA, podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC):

 • Downuv syndrom - 6 037 prípadu rocne
 • Rozstepený okraj (s rozstepem nebo bez rozstepu) - 4 437 prípadu rocne
 • Rozstep patra bez rozstepu - 2,651 prípadu rocne
 • Atrioventrikulární defekt septa (díra v srdci) - 1 966 prípadu rocne
 • Absence malformace konecníku a / nebo tlustého streva - 1 952 prípadu rocne
 • Gastroschisis (díra v brisní stene) - 1 871 prípadu rocne
 • Tetralogie Fallotu (kombinace srdecních defektu) - 1 657 prípadu rocne
 • Spina bifida bez anencefalie - 1460 prípadu rocne
 • Redukcní deformace, horní koncetiny - 1 454 prípadu rocne
 • Zvrat dvou hlavních tepen srdce - 1 252 prípadu rocne.

Prevence vrozených vad

"Vrozené vady mohou mít vázný fyzický a emocionální dopad nejen na postizené, ale i na jejich rodiny a komunity," ríká Coleen Boyle, reditel Národního centra pro vrozené vady a vývojové postizení.

Vzhledem k temto skutecnostem muze prevence vzniku vrozených vad mít siroký pozitivní úcinek.

Odborníci nevedí, co zpusobuje více nez 60% vrozených vad, i kdyz si uvedomují, ze existují urcitá opatrení, která mohou být prijata, aby se snízilo riziko jejich výskytu.

"Prestoze se nedá zabránit vsem vrozeným vadám, mohou zeny prijmout kroky ke zvýsení sancí na narození dítete bez vrozených vad," vysvetluje Leslie Beresová, predsedkyne Národního centra prevence vad vrozených vad (NBDPN). "Malé kroky, jako je pravidelná návsteva poskytovatele zdravotní péce a konzumace 400 mikrogramu kyseliny listové denne pred tehotenstvím a behem tehotenství, muze trvat daleko."

Plánování vpred

"P" v PACT znamená plánování vpred. Pokud chce matka mít zdravé díte, je nejlepsí zacít se pripravovat pred koncepcí. Vetsina vrozených vad se vyskytuje behem prvních 3 mesícu tehotenství, kdy se tvorí tela dítete, a proto je pripravena od prvotrídní práce, která muze zlepsit sance dítete.

Podle CDC je asi polovina tehotenství neplánovaná. V dusledku toho se doporucuje vsem zenám ve veku plodu, aby se poradily, aby zajistily co nejlepsí zdraví pro deti.

Potraviny s vysokým obsahem kyseliny listové
 • Chrest, varený, 1 sálek: 243 mikrogramu
 • Hovezí játra, dusená, 3 unce: 215 mcg
 • Black-eyed hrách, varený, ½ sálku: 179 mcg
 • Cocka, varená, ½ sálku: 179 mikrogramu
 • Brokolice, varené, 1 sálek: 168 ?g.

Dalsí informace o kyseline listové

Zdravotnictí pracovníci identifikují kyselinu listovou - oznacovanou téz jako folát - jako nesmírne dulezitou pro zdravé deti. Kyselina listová je vitamín B, který snizuje riziko vzniku defektu neurální trubice, které postihují mozky a pátere kojencu.

Pokud vsechny tehotné zeny uzívaly 400 mikrogramu kyseliny listové kazdý den behem pocátecních fází tehotenství, mohlo by se zabránit az 70% poruch neurální trubice.

Taková je dulezitost, Úrad pro potraviny a léciva (FDA) uvedl v roce 1996, ze vsechny obilné výrobky oznacené jako "obohacené" musely mít pridanou kyselinu listovou.

Vzhledem k tomu, ze tento mandát - známý jako opevnení kyseliny listové - byl podán, bylo zaznamenáno 36% snízení poctu prípadu spina bifida a 17% snízení prípadu anencefálie (neúplná tvorba mozku, lebky a skalpu).

Genetické poradenství muze být také dulezitou soucástí prípravy na zdravé tehotenství. Geneticictí lidé pomáhají lidem dozvedet se o genetických podmínkách a zjistit, jaká by byla pravdepodobnost, ze se jejich díte narodí s genetickou vrozenou vadou, a také poradit s vysetrením genetických stavu.

Vyhnete se skodlivým látkám

"A" v PACT znamená vyhnout se skodlivým látkám. Skodlivé látky zahrnují drogy jako alkohol a tabák, stejne jako látky, které lze nalézt v zivotním prostredí, na pracovisti nebo v domácnosti.


Kourení behem tehotenství muze zpusobit, ze se deti narodí s ústními rozstepy, coz je jedna z nejcastejsích vrozených vad.

Jak bylo uvedeno výse, témer polovina tehotenství v USA není plánovaná, coz znamená, ze deti mohou být neúmyslne vystaveny skodlivým látkám dríve, nez matka uvedomí, ze jsou tehotná.

Vedle vzniku vrozených vad mohou mít skodlivé látky jiné závazné dusledky, vcetne predcasného porodu, syndromu náhlého úmrtí kojencu (SIDS) a potratu. Mohou také ovlivnit zdraví zeny a schopnost otehotnet.

Podle March of Dimes kourení behem tehotenství zpusobuje 20% ústních stepu (rtu a patra). Dokonce i kdyz zena kourí predtím, nez si uvedomí, ze je tehotná, ukoncení muze jeste zlepsit sance svého dítete vyhnout se urcitým zdravotním problémum, jako je nízká porodní hmotnost.

Nekteré práce zahrnují vystavení výparum nebo toxickým kovum, které mohou být zdraví skodlivé pro nenarozené deti. Ty by mely být vylouceny, pokud je to mozné; klást otázky týkající se techto rizik na pracovisti nebo se poradte s lékarem, pokud máte nejaké obavy.

Dobré plánování vpred je nejlepsí zpusob, jak zabránit skodlivým látkám ovlivnit zdraví nenarozených detí. Dokonce i tehdy, kdyz nenastane tehotenství, vyhýbání se skodlivým látkám je prínosem pro celkový zdravotní stav, aby to bylo uzitecné.

Výber zdravého zivotního stylu

"C" v PACT znamená výber zdravého zivotního stylu. "Materské zdraví behem tehotenství má prímý dopad na zdraví dítete," ríká doktor Siobhan Dolan, lékarský poradce breznové Dimes. "Je mnoho vecí, které muze zena udelat, aby pomohla svému díteti poskytnout nejlepsí prílezitost k tomu, aby se narodila zdrave."

Existuje mnoho dalsích vecí, které zeny mohou udelat, aby mohli zít zdravý zivot a snízit riziko vývoje vrozené vady dítete. Klícem k výberu zdravého zivotního stylu je sledování zdravé stravy, udrzení zdravé hmotnosti a lécení dlouhodobých stavu, jako je cukrovka.

Kojenci zen s nadváhou mají zvýsené riziko vrozených vad. Materky s nadváhou mají také zvýsené riziko potratu a komplikace související s porodem a porodem.

Po zdravé strave je rozhodující pro dosazení a udrzení zdravé hmotnosti a vsechny zmeny ve strave musí být spíse dlouhodobé nez povazovány za rychlou opravu. Potravina bohatá na ovoce, zeleninu, celozrnná mléka, nízkotucné mlécné výrobky, chudé bílkoviny a zdravé tuky a oleje doporucuje NBDPN.

Diabetes muze ovlivnit pravdepodobnost narození dítete s poruchou porodu, pokud není rádne kontrolována. Krevní cukr musí být udrzován na zdravé úrovni. Jelikoz mnoho lidí si neuvedomuje, ze mají tuto metabolickou chorobu, hledá testování od lékare muze být dobrým nápadem pro zeny, které si nejsou jisté.

Gestacní diabetes je forma cukrovky, která postihuje 2-10% tehotných zen, které se vyskytují tehdy, kdyz telo nedokáze produkovat dostatek inzulinu, aby se vyrovnal se zvýsenou potrebou tehotenství. Zivot v zdravém zivotním stylu muze toto riziko snízit na polovinu, tvrdí studie Zdravotní novinky dnes v ríjnu 2014.

Existuje mnoho infekcí, které matka muze zachytit, coz muze zvýsit riziko vrozených vad. Tyto zahrnují:

 • Pohlavne prenosné nemoci (chlamydie, kapavka, syfilis)
 • Choroby predcházející ockování (zardenka, chripka)
 • Potravinové infekce (listeria, salmonella).

Riziko chytání techto infekcí lze snadno snízit tím, ze venujete velkou pozornost osobní hygiene, rozhodujete se o zivotním stylu a získáte vhodné ockování. Vsechny potenciální záchvaty by vsak mely být projednány s lékarem kvuli moznému nezádoucím úcinkum.

"Jíst zdravou stravu a pracovat na zdravé hmotnosti, udrzet diabetes pod kontrolou, prestat kourit a vyhýbat se kourení z druhé ruky a vyhýbat se alkoholu - to vse muze pomoci zvýsit sance mít zdravé díte," ríká Leslie Beresová.

Mluvte s lékarem

"T" v programu PACT znamená, ze mluvíte se svým lékarem. Pravidelný kontakt s lékarem muze znacne pomoci pri plánování vpred, predcházení skodlivým látkám a výberu zdravého zivotního stylu.


Pravidelné prohlídky s lékarem nebo porodní asistentkou znamenají, ze co nejdríve je mozné resit jakákoli rizika pro matku nebo díte.

Vsechny léky by mely být pred zahájením lécby projednány s lékarem, vcetne léku na predpis, léku bez predpisu a dietních a bylinných doplnku.

Pouzívání léku proti bolesti na bázi opioidu na pocátku tehotenství by mohlo zdvojnásobit riziko výskytu závazných srdecních vad detí a jiné léky proti bolesti mohou také vést k spina bifida nebo gastroschisis - díre v brisní stene.

Historie ockování by mela být projednána s lékarem. Existuje nekolik ockování, které se nejlépe dostaví pred tehotenstvím, jako vakcína proti spalnickám, príusnicím a zardenkám (MMR). Jiné, jako je Tdap - pro cernosský kasel - by mely být prijímány behem tehotenství.

Chripková vakcína je nejlépe podána v urcitých casech, v závislosti na tom, zda se jedná o období chripky, kdy zacíná tehotenství nebo ne. Výzkumníci zjistili, ze chripka udelená behem tehotenství muze chránit jak matku, tak díte (po dobu az 6 mesícu) pred chripkou. Tehotné zeny jsou náchylnejsí k tezkým onemocnením zpusobeným chripkou.

Dulezitou soucástí plánování tehotenství muze být zkoumání rodinné historie. Tento proces se nejlépe provádí za pomoci lékare, který muze pomoci identifikovat veskeré relevantní informace, které mohou ovlivnit péci behem tehotenství. Lékar muze doporucit konkrétní genetické nebo nutricní poradenství v závislosti na rodinné anamnéze.

Tehotné zeny by mely mít pravidelné kontroly - oznacované jako preventivní péce - po dohode s lékarem nebo porodní asistentkou. Jsou dulezité pro sledování zdraví matky a dítete a pro identifikaci jakýchkoli zdravotních rizik, která mohou nastat co nejdríve.

A co muzi?

Muzi mohou také hrát roli v prevenci zdravotních vad, a to i v prípade, ze je na zenách spousta povinností udrzovat zdravý zivotní styl. Poskytování podpory lidem, kterí uvazují o rodicovství, muze mít význam, zvláste pokud dojde k významným zmenám v zivotním stylu, jako je napríklad prestat kourit.

Americká asociace pro tehotenství (APA) tvrdí, ze zvýsení povedomí o Mesíci prevence vad vrozených vad - zasláním e-mailu vsem osobám ve vasem adresári by mohlo pomoci."Je zdarma a muze snadno vybídnout nekoho, kdo zvazuje rodicovství, aby mel wellness zkousku nebo hledal genetické poradenství," navrhují.

Vzhledem k tomu, ze nekteré vrozené vady mohou bezet v rodine, je dulezité, aby se muzi plne podíleli na jakémkoli vysetrování rodinné anamnézy.

V posledních letech, Zdravotní novinky dnes hlásil studie, které naznacují, ze dietní a zamestnání otcu muze také ovlivnit riziko vrozených vad u jejich kojencu.

Tyto studie naznacují, ze muzi by meli zajistit, aby dostávali adekvátní hladiny folátu, a muzi pracující na urcitých pracovních místech - vcetne pocítacových vedcu, krajináru a kaderníku - byli spojováni s vyssím rizikem vzniku detí s vrozenými vadami.

I kdyz výsledky techto studií nebyly zacleneny do doporucení skupin jako je NBDPN, pokud se muzi rozhodnou provést podobné zmeny v zivotním stylu svým partnerum, mohou poskytnout dalsí úroven podpory, která by mohla ucinit vetsí zmeny trochu jednodussí .

Rozhodnete se, ze deti budou mít zdravý start

Vrozené vady jsou rozsíreným zdravotním problémem, ale nemusí být tak prevládající, jak je. Jedním z klícu ke snízení prevalence je zvýsení povedomí.

"Mnoho lidí si neuvedomuje, jak jsou obvyklé vrozené vady," ríká Coleen Boyle. "Vetsina z nás pozná nekoho postizeného temito stavy: díte narozené rozstepem rtu a patra, mladá dívka s Downovým syndromem, spolupracovník, který ztratil díte kvuli závazné srdecní vade."

Národní mesíc prevence vad vrozených vad je dobre na zacátku roku. Vetsina doporucení ke snízení vrozených vad souvisí s tím, ze zije zdravý zivotní styl. S prelomem roku, cerstvým v lidských myslích a impulsem ke zmene ve vzduchu, je leto skvelým obdobím, kdy lidé premýslejí o tom, ze deti budou stavet základy pro stastné a zdravé tehotenství.

"Nový rok bude plný prekvapení," ríká doktor Dolan. "Takze i kdyz nejste tehotná, ale chcete deti v budoucnu, rozhodnete se dát jim zdravý start v zivote."

Pocítání karbidu na diabetes: Proc a jak?

Pocítání karbidu na diabetes: Proc a jak?

Obsah cukru a sacharidu Porozumení potravinám s vysokým obsahem uhlíku Cíle pocítání sberu uhlovodíku Jak pocítají pocty karbounu Pocítání sacharidu je jednou z forem plánování jídla, které pomáhá lidem s cukrovkou rídit jejich hladinu cukru v krvi. Diabetes je nevylécitelný, ale zvládnutelný zdravotní stav, kdy hladina cukru v krvi je prílis vysoká.

(Health)

Pochybnosti vznesené nad "Zivot dlouhovekosti", dalsí faktory ted myslel být zodpovedný

Pochybnosti vznesené nad "Zivot dlouhovekosti", dalsí faktory ted myslel být zodpovedný

Výzkumníci, kterí opetovne testovali poznatky z predchozích studií naznacující, ze takzvaný "gén dlouhovekosti" prodluzuje zivotnost produkcí proteinu sirtuin, ríká, ze úcinek s nejvetsí pravdepodobností není zpusoben tímto genem, ale jinými genetickými faktory ovlivnujícími modifikované organismy pouzívané v experimenty.

(Health)