cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Heatwaves spojeny se zvýseným rizikem selhání ledvin, dalsími onemocneními senioru

Nová studie zverejnená v roce 2006 JAMA ze extrémní teplo v USA muze dospelé osoby starsí 65 let vystavovat zvýsenému riziku hospitalizace pro radu potenciálne závazných onemocnení, vcetne selhání ledvin, septikémie a infekcí mocových cest.
Extrémní teplo je nejcastejsí prícinou úmrtí souvisejících s povetrnostními podmínkami v USA.

Výzkumný tým, vcetne Jennifer F. Bobb z oddelení biostatistiky Harvardské skoly verejného zdraví (HSPH) v Bostonu, MA, konstatuje, ze extrémní teplo je nejcastejsí prícinou smrtelných následku spojených s povetrnostními podmínkami v USA.

Zacátkem roku zpráva z Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) zjistila, ze mezi lety 2006 a 2010 bylo priblizne 31% úmrtí zpusobených povetrnostními podmínkami zpusobeno nadmerným prírodním teplem, tepelnou mrtvicí, úplavou nebo kombinací vsech tri.

Ocekává se, ze pocet smrtelných následku zpusobených extrémním teplem se podle výzkumníku zvýsí, nebot zmena klimatu znamená, ze horko-vlny se stanou intenzivnejsími, castejsími a vydrzí déle.

Je dobre známo, ze starsí populace mají nejvyssí riziko onemocnení z vystavení úcinkum tepla; CDC poznamenává, ze starsí lidé se také neupravují na náhlé zmeny teploty jako mladsí lidé a mají vetsí pravdepodobnost, ze budou mít zdravotní stav, který upraví normální reakci tela na teplo.

Nicméne, Bobb a kolegové poznamenávají, ze soucasné chápání vlivu extrémního tepla na zdraví u starsí populace je zalozeno na studiích, které pouze hodnotily malý pocet mozných výsledku, jako je napríklad mozková mrtvice, dehydratace a respiracní a kardiovaskulární onemocnení.

Jako takový se tým rozhodl urcit, jak mohou být extrémní teplo spojeny s hospitalizací kvuli vázné nemoci mezi seniory.

K dosazení svých zjistení pouzili výzkumní pracovníci Medicare údaje o analýze 23,7 milionu jedincu ve veku 65 let nebo starsích z 1 943 kraju v USA. V letech 1999 az 2010 byli vsichni pacienti prijati do nemocnice a bylo zjisteno 214 nemocí, které se podílely na techto hospitalizacích.

Vedci také shromázdili informace z více nez 4 000 teplotních monitoru z nejméne peti let v USA.

Seniory ve vetsím nebezpecí peti onemocnení behem vln

Tým identifikoval pet onemocnení, která byla spojena se zvýseným rizikem hospitalizace u starsích dospelých osob v období extrémne vysokého tepla - definovaná jako 2 nebo více po sobe jdoucích dnu, která prekrocila 99. percentil denních teplot v kazdém kraji.

Tepelná mrtvice byla v techto obdobích nejcastejsí prícinou hospitalizace; starsí dospelí byli 2,5krát casteji prijati do nemocnice za úcelem tepelného mozku behem období extrémního tepla, nez v období bez horkých vln.

Starsí jedinci meli také 18% vyssí pravdepodobnost hospitalizace kvuli poruchám tekutin a elektrolytu v extrémních teplotních intervalech a meli 14% vyssí riziko selhání ledvin, o 10% vyssí riziko infekcí mocových cest a 6% vyssí riziko septicemie - potenciálne zivot -tvrzení infekce krve.

Riziko hospitalizace v dusledku techto peti nemocí bylo vetsí, kdyz byly extrémní teploty tepla delsí a intenzivnejsí. Riziko hospitalizace bylo nejvyssí v denních teplotních vlnách, ale výzkumníci poznamenali, ze toto riziko zustává "zvýsené a statisticky významné" behem následujících 1-5 dní.

V komentári k významu techto zjistení Bobb ríká:

"Znalosti o tom, která choroba se pravdepodobne vyskytnou behem vln horkých vln, by mohly pomoci lépe pripravit zdravotní systémy na prevenci a lécbu prebytecných hospitalizací souvisejících s teplem a ke zmene klimatu."

Tato studie navazuje na zprávu, kterou britská královská spolecnost zverejnila minulý mesíc, v níz organizace varovala pred rizikem zmeny klimatu pro lidské obyvatelstvo.

Ve zpráve výzkumníci tvrdí, ze zmena klimatu by mohla zvýsit pocet událostí vystavení horké vlne, ze lidé starsí 65 let zazívají trikrát do roku 2100.

Jako takoví autori zprávy vyzadují vetsí vládní akce na celém svete, aby lidem umoznily lépe resit extrémní povetrnostní podmínky. "Pokud budeme pokracovat ve své soucasné trajektorii, problém bude pravdepodobne mnohem horsí nez nase klima a zmena obyvatelstva," ríká profesorka Georgina Maceová, predsedkyne pracovní skupiny pro zprávu. "Tím, ze jednáme nyní, muzeme snízit vázná rizika pro nase deti a vnoucata."

Fyzická aktivita snizuje riziko nepravidelného srdecního rytmu u starsích zen

Fyzická aktivita snizuje riziko nepravidelného srdecního rytmu u starsích zen

V soucasné dobe je vetsina z nás vedoma prebytku zdravotních prínosu spojených s výkonem. Ale u starsích zen byla do seznamu pridána dalsí výhoda; výzkumníci publikující ve Journal of the American Heart Association tvrdí, ze zvýsení mnozství nebo intenzity cvicení muze snízit riziko vzniku arytmie - zivot ohrozujícího nepravidelného srdecního tepu.

(Health)

Zpráva: HIV kojencu klesá, ale nárust poctu dospívajících úmrtí souvisejících s AIDS

Zpráva: HIV kojencu klesá, ale nárust poctu dospívajících úmrtí souvisejících s AIDS

Nová zpráva detské charity UNICEF ukázala, ze od roku 2005 bylo v zemích s nízkými a stredními príjmy usetreno více nez 850 000 detí a ze nové dospívající infekce by mohly být snízeny na polovinu do roku 2020 s vetsím zamerením na zásahy. Zpráva o vyhodnocení roku 2013 týkající se detí a AIDS analyzovala prevalenci HIV (viru lidské imunodeficience) a AIDS (syndrom získané imunodeficience) po celém svete, jaký dopad mají minulé vynálezy a zda zvýsená investice do techto látek pravdepodobne snízí prevalenci infekcí vpred .

(Health)